Skip to main content
Thai Vocabulary

Learn Thai | Gems of Your Birthday

Gems of Your Birthday Thai Birthday Gems

Gems are not only for decorating yourself but also bring you a good luck! These are the lucky gems for the people who were born on each day

 

 

For the person who was born on Sunday;

Learn Thai

The gems of birthday are the gems which have red colours. For example, Ruby, Garnet, Zircon, Red Diamond

For the person who was born on Monday;

Learn Thai

The gems of birthday are the gems which have yellow colours. For example, Topaz, Yellow Sapphire, Citrine, Amber, Yellow Diamond, Yellow Pearl, etc…

For the person who was born on Tuesday;

Learn Thai, gem

The gems of birthday are the gems which have pink colours. For example  Coral, Pink Sapphire, Rose Quartz, Pink Diamond, Pink Pearl, etc…

For the person who was born on Wednesday;

Learn Thai, gems

The gems of birthday are the gems which have green colours. For example, Emerald, Jade, Tourmaline, Malachite Peridot, etc…

For the person who was born on Thursday;

Learn Thai, gems

The gems of birthday are the gems which have orange colours. For example, Fire Opal, Carnelian chrysoberyl, Orange Garnet , Orange Sapphire, etc…

For the person who was born on Friday;

Learn Thai, gems

The gems of birthday are the gems which have blue colours. For example, Sapphire, Blue Topaz, Lapoislasooee, Turquoise,Blue Zircon and Blue Diamond, etc…

For the person who was born on Saturday;

Learn Thai, gems

The gems of birthday are the gems which have purple colours. For example, Amethyst, Purple Sapphire, Nil, Black Jade , Onyx, etc…

Vocabulary

อัญมณี  /an-yá-má-nii/  Gems

วันเกิด  /wan-gèrt/  birthday

ทับทิม /táp-tim/ Ruby

โกเมน /go-men/ Garnet

เพทาย /pe-taai/ Zircon

สีแดง  / sǐi daeng/ red

เพชรสีแดง /pét sǐi daeng/ Red Diamond

สีเหลือง /sǐi-lǔang/ yellow

บุษราคัม  /bùt-sà-raa-kam/  Topaz

อำพัน  /am-pan/  Amber,

เพชรสีเหลือง /pét sǐi-lǔang/  Yellow Diamond

ไข่มุกสีทอง /kài-múk sǐi-torng/Yellow Pearl

ปะการัง /bpà-gaa-rang/  Coral

สีชมพู /sǐi-chom-puu/Pink

เพชรสีชมพู /pét sǐi-chom-puu/  Pink Diamond

ไข่มุกสีชมพู  /kài-múk sǐi-chom-puu/Pink Pearl

สีเขียว  /sǐi-kǐaw/ green

มรกต  /mor-rá-gòt/  Emerald

หยก  /yòk/   Jade

สีส้ม   /sǐi sôm/ Orange

คาร์เนเลียน ไพฑูรย์  /kaa-ne-lîan pai-tuun/  Carnelian chrysoberyl

โกเมนสีส้ม  /go-men sǐi sôm/   Orange Garnet

สีฟ้า  /sǐi fáa/  Blue

ไพลิน   /pai-lin/   Sapphire

เพทายสีฟ้า  /pe-taai sǐi fáa/  Blue Zircon

เพชรสีฟ้า  /pét sǐi fáa/  Blue Diamond,

สีม่วง /sǐi mûang/ purple

นิล  /nin/  Nil

หยกดำ  /yòk dam/   Black Jade

Enjoy 🙂

Jang
Thai Language Teacher

Learn Thai ka now!