Category

Thai Songs

Learn Thai Song | Loy Krathong Song | เพลงรำวงลอยกระทง

By | Thai Songs | No Comments

Learn Thai with the Loy Krathong Song https://www.youtube.com/watch?v=UP1N2kYZ-Gc<<<Click here to listen and practice. เพลง รำวงวันลอยกระทง (pleeng ram-wong wan lɔɔi grà-tong) วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำก็นองเต็มตลิ่ง (wan-pen duan sìp-sɔ̌ɔng náam ĝɔ nɔɔng dtèm dtà-lìng) เราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริง…

Read More