Skip to main content
Thai Vocabulary

Dog Lover Thai Conversation and Vocabulary

Dog Conversation and Vocabulary Dog Lover Thai Conversation and Vocabulary

Welcome to the Thai Vocabulary Blog all about dogs! Get ready to unleash your love for these furry friends and expand your Thai language skills. In this blog, we will delve into the world of canine companionship and learn important Thai words related to dogs. From barking, and wagging tails, to fetching, we will explore the essential vocabulary needed to communicate with Thai dog owners and appreciate their furry friends. Whether you are a dog lover, a beginner Thai learner, or simply interested in Thai culture, this blog is for you. Join us on a journey of discovery as we learn the words for different breeds, common commands, and much more. So grab your leash and let’s embark on an exciting adventure with man’s best friend in the Land of Smiles!

1)
Q: Do you like cats or dogs?
tăam: Kun chɔ̂ɔp liáng măa rᵾ̆ᵾ chɔ̂ɔp liáng mɛɛw?
ถาม: คุณชอบเลี้ยงหมาหรือชอบเลี้ยงแมว?

Positive Ans: I like dogs.
dtɔ̀ɔp:  Pŏm chɔ̀ɔp liáng măa
ตอบ: ผมชอบเลี้ยงหมา

Negative Ans: I don’t like dogs and cats.
dtɔ̀ɔp:  Pŏm mâi chɔ̀ɔp liáng măa lɛ́ mɛɛw
ตอบ : ผมไม่ชอบเลี้ยงหมาและแมว

2)

Q: Do you love dogs?
tăam: Kun rák sù-nák,mái?
ถาม: คุณรักสุนัขไหม?

Positive Ans: Yes, I am a dog lover.
dtɔ̀ɔp:  châi kráp, pŏm bpen kon rák sù-nák
ตอบ: ใช่ครับ  ผมเป็นคนรักสุนัข

Negative Ans: No, I dont
dtɔ̀ɔp: mâi kráp, pŏm mâi chɔ̂ɔp sù-nák
ตอบ : ไม่ครับ  ผมไม่ชอบสุนัข

Thai Vocabulary

3)

Q: What dog breed do you like?
tăam: Kun chɔ̂ɔp sú-nák pan năi?
ถาม :คุณชอบสุนัขพันธุ์ไหน?

Positive Ans: I like Afghan Hound.
dtɔ̀ɔp: Pŏm chɔ̂ɔp sù-nák pan Afghan Hound.
ตอบ: ผมชอบสุนัขพันธุ์อาฟริกัน ฮาวด์

Negative Ans: I have no idea.
dtɔ̀ɔp:  pŏm mâi rúu mᵾ̆an gan kráp.
ตอบ : ผมไม่รู้เหมือนกันครับ

4)

Q: Do you have a dog?
tăam : Kun liáng sùnák,mái?
ถาม: คุณเลี้ยงสุนัขไหม?

Positive Ans: Yes, I do, I have one poodle.
dtɔ̀ɔp: châi kráp, pŏm liáng sùnák pan púddә̀әn 1 dtua
ตอบ: ใช่ครับ ผมเลี้ยงสุนัข ผมเลี้ยงสุนัขพันธ์ พุดเดิ้ล 1 ตัว

Negative Ans: No, I don’t. I don’t like to take care of a pet.
dtɔ̀ɔp:  mâi kráp, pŏm mâi liáng sùnák, pŏm mâi chɔ̂ɔp duulɛɛ sàd
ตอบ : ไม่ครับ ผมไม่เลี้ยงสุนัข  ผมไม่ชอบเลี้ยงสัตว์

5)

Q: Which dog breed do you have?
tăam: Kun chɔ̂ɔp sùnák pan năi?
ถาม: คุณเลี้ยงสุนัขพันธุ์ไหน

Positive Ans: I have 2 Thai bangkaew dogs
dtɔ̀ɔp: Pŏm liáng sùnák pan Baang-Gɛ́ɛw 2 dtua
ตอบ: ผมเลี้ยงสุนัขพันธุ์บางแก้ว 2 ตัว

Negative Ans: No, I don’t have one.
dtɔ̀ɔp: pŏm mâi líang sùnák kráp
ตอบ : ผมไม่เลี้ยงสุนัขครับ

6)
Q: What is your dog’s name?
tăam: măa kɔ̆ɔng Kun chᵾ̂ᵾ àrai?
ถาม: หมาของคุณชื่ออะไร

Ans: She is Doughnut
dtɔ̀ɔp:  (măa) chᵾ̂ᵾ Doonát kráp
ตอบ: (หมา)ชื่อ โดนัท ครับ

Take Care of your dog in Thailand

7)
Q: Have you had your dog vaccinated?
tăam: Kun paa măa bpai chìid vaccine lɛ́ɛw,rᵾ́ yang?
ถาม: คุณพาหมาไปฉีดวัคซีนแล้วหรือยัง

Positive Ans: Yes, I have brought her to vaccinate.
dtɔ̀ɔp:  P̆om paa măa bpai chìid vaccine lɛ́ɛw kráp
ตอบ: ผมพาหมาไปฉีดวัคซีนแล้วครับ

Negative Ans: I have not bring yet.
dtɔ̀ɔp:  pŏm yang mâi dâai paamăa bpai chìid vaccine lәәy kráp
ตอบ : ผมยังไม่ได้พาหมาไปฉีดวัคซีนเลยครับ

snarling Dog

8)
Q: Is your dog fierce?
tăam: măa kɔ̆ɔng Kun dù rᵾ́ bplàao?
ถาม:  หมาของคุณดุหรือเปล่า?

Ans: Yes, my dog is very fierce.
dtɔ̀ɔp: dù mâak kràp
ตอบ:ดุมากครับ

Hungry Dog Vocabulary

Trained Dogs

9)
Q: Do you train your dog?
tăam: Kun fᵾ̀k măa,mái?
ถาม: คุณฝึกหมาไหม?

Ans: Yes, I train my dog.
dtɔ̀ɔp: krâp, pŏm fᵾ̀k măa
ตอบ: ครับ ผมฝึกหมา

Thai Vocabuarly – Nouns /คำนาม/ kam-naam

English Thai scripts

Phonetic scripts

dog (formal)

 สุนัข (คำทางการ)  sù-nák

dog (informal)

 หมา (คำทั่วไป) măa
animal สัตว์

sàd

species พันธุ์

pan

pure breed

พันธุ์แท้ pan-tɛ́ɛ
crossbreed พันธุ์ผสม/ พันทาง

pan-pà-sŏm/pan-taang

character

ลักษณะ lák-sà-nà
external looks/shape รูปร่าง

rûup-râang

habit

นิสัย ní-săi
behavior พฤติกรรม

prᵾ́d-dtì-gam

emotion

อารมณ์ aa-rom
instinct สัญชาตญาณ

săn-châad-dtà-yaan

signal

สัญญาณ săn-yaan
method วิธี

wí-tii

training

การฝึก gaan-fᵾ̀k

teaching

การสอน

gaan-sɔ̆ɔn

body language ภาษาท่าทาง

paa-săa tâa-taang

motion

กิริยาท่าทาง/ท่าทาง gí-rí-yaa-tâa-taang
/tâa-taang
expression การแสดงออก

gaan-sà-dɛɛng-ɔ̀ɔk

facial expression

สีหน้า siĭ-nâ̂a
communication การสื่อสาร

gaan-sᵾ̀ᵾ-săan

anxiety

ความวิตกกังวล kwaam-gang-won
scare ความกลัว

kwaam-glua

aggressive

ความก้าวร้าว kwaam-gâaw-ráaw
affection/kindness ความเมตตา

kwaam-mêed-dtaa

Thai Vocabulary – Verbs/คำกริยา/ kam-grì-yaa

English Thai scripts

Phonetic scripts

to vaccinate

ฉีดวัคซีน chìid váksiin

  to bark

เห่า  hào
look after and take care เอาใจใส่ดูแล

ao jai sài duulɛɛ

to watch/ keep an eye on เฝ้า

fâo

to bite

กัด gàd

to lick

เลีย

lia

to hug กอด

gɔ̀ɔd

wag one’s tail

กระดิกหาง grà-dìg hăang
to jump กระโดด/กระโจน

grà-doòd/grà-joon

to love

รัก rák
to look after เลี้ยง

liáng

to play

เล่น lên
to train ฝึก

fᵾ̀k

to teach

สอน sɔ̆ɔn
to feed ให้อาหาร

hâi aa-hăan

scrape /scratch

เกา gao
stroke ลูบ

lûup

be moody

หงุดหงิด ngùd-ngìd
be angry โมโห

moo-hoŏ

Thai Vocabulary – Adjectives /คำขยายคำนาม/ kam kà-yăay-kam-naam

English Thai scripts

Phonetic scripts

be honest

ซื่อสัตย์ sᵾ̂ᵾ-sàd
obey เชื่อฟัง

chᵾ̂a-fang

cry-baby

ขี้อ้อน kîi-ɔ̂ɔn
be cowardly ขี้กลัว

kiî-glua

fierce ดุ

dù

be friendly

เป็นมิตร bpen-míd
playful ขี้เล่น

kîi-lên

lovely

น่ารัก nâa-rák
mischievous ซน/ดื้อ

son/dᵾ̂ᵾ

Mo
Thai Language Teacher

Global Online language school