Skip to main content
Thai Vocabulary

Dog Lover Thai Conversation and Vocabulary

By October 18, 2018October 7th, 2021No Comments

Thai Language Dog Conversation and VocabularyDog Lover Thai Conversation and Vocabulary

Many of you love animals and many of you love dogs. In this blog, we will give you some Thai Vocabulary and Conversational Thai about dogs so you can discuss dogs with your friends and colleagues in the Thai language :-).

1)
Q: Do you like cats or dogs?
tăam: Kun chɔ̂ɔp liáng măa rᵾ̆ᵾ chɔ̂ɔp liáng mɛɛw?
ถาม: คุณชอบเลี้ยงหมาหรือชอบเลี้ยงแมว?

Positive Ans: I like dogs.
dtɔ̀ɔp:  Pŏm chɔ̀ɔp liáng măa
ตอบ: ผมชอบเลี้ยงหมา

Negative Ans: I don’t like dogs and cats.
dtɔ̀ɔp:  Pŏm mâi chɔ̀ɔp liáng măa lɛ́ mɛɛw
ตอบ : ผมไม่ชอบเลี้ยงหมาและแมว

2)

Q: Do you a dog lover kind?
tăam: Kun rák sù-nák,mái?
ถาม: คุณรักสุนัขไหม?

Positive Ans: Yes, I am a dog lover.
dtɔ̀ɔp:  châi kráp, pŏm bpen kon rák sù-nák
ตอบ: ใช่ครับ  ผมเป็นคนรักสุนัข

Negative Ans: No, I dont
dtɔ̀ɔp: mâi kráp, pŏm mâi chɔ̂ɔp sù-nák
ตอบ : ไม่ครับ  ผมไม่ชอบสุนัข

Thai Dog Vocabulary | Learn Thai

3)

Q: What dog breed do you like?
tăam: Kun chɔ̂ɔp sú-nák pan năi?
ถาม :คุณชอบสุนัขพันธุ์ไหน?

Positive Ans: I like Afghan Hound.
dtɔ̀ɔp: Pŏm chɔ̂ɔp sù-nák pan Afghan Hound.
ตอบ: ผมชอบสุนัขพันธุ์อาฟริกัน ฮาวด์

Negative Ans: I have no idea.
dtɔ̀ɔp:  pŏm mâi rúu mᵾ̆an gan kráp.
ตอบ : ผมไม่รู้เหมือนกันครับ

4)

Q: Do you have a dog?
tăam : Kun liáng sùnák,mái?
ถาม: คุณเลี้ยงสุนัขไหม?

Positive Ans: Yes, I do, I have one poodle.
dtɔ̀ɔp: châi kráp, pŏm liáng sùnák pan púddә̀әn 1 dtua
ตอบ: ใช่ครับ ผมเลี้ยงสุนัข ผมเลี้ยงสุนัขพันธ์ พุดเดิ้ล 1 ตัว

Negative Ans: No, I don’t. I don’t like to take care of a pet.
dtɔ̀ɔp:  mâi kráp, pŏm mâi liáng sùnák, pŏm mâi chɔ̂ɔp duulɛɛ sàd
ตอบ : ไม่ครับ ผมไม่เลี้ยงสุนัข  ผมไม่ชอบเลี้ยงสัตว์

5)

Q: Which dog breed do you have?
tăam: Kun chɔ̂ɔp sùnák pan năi?
ถาม: คุณเลี้ยงสุนัขพันธุ์ไหน

Positive Ans: I have 2 Thai bangkaew dogs
dtɔ̀ɔp: Pŏm liáng sùnák pan Baang-Gɛ́ɛw 2 dtua
ตอบ: ผมเลี้ยงสุนัขพันธุ์บางแก้ว 2 ตัว

Negative Ans: No, I don’t have one.
dtɔ̀ɔp: pŏm mâi líang sùnák kráp
ตอบ : ผมไม่เลี้ยงสุนัขครับ

6)
Q: What is your dog’s name?
tăam: măa kɔ̆ɔng Kun chᵾ̂ᵾ àrai?
ถาม: หมาของคุณชื่ออะไร

Ans: She is Doughnut
dtɔ̀ɔp:  (măa) chᵾ̂ᵾ Doonát kráp
ตอบ: (หมา)ชื่อ โดนัท ครับ

 Take Care of your dog in Thailand | Thai Dog Vocabulary

7)
Q: Have you bring your dog to vaccinate?
tăam: Kun paa măa bpai chìid vaccine lɛ́ɛw,rᵾ́ yang?
ถาม: คุณพาหมาไปฉีดวัคซีนแล้วหรือยัง

Positive Ans: Yes, I have brought her to vaccinate.
dtɔ̀ɔp:  P̆om paa măa bpai chìid vaccine lɛ́ɛw kráp
ตอบ: ผมพาหมาไปฉีดวัคซีนแล้วครับ

Negative Ans: I have not bring yet.
dtɔ̀ɔp:  pŏm yang mâi dâai paamăa bpai chìid vaccine lәәy kráp
ตอบ : ผมยังไม่ได้พาหมาไปฉีดวัคซีนเลยครับ

Thai Dog | Learn Thai Easily

8)
Q: Is your dog fierce?
tăam: măa kɔ̆ɔng Kun dù rᵾ́ bplàao?
ถาม:  หมาของคุณดุหรือเปล่า?

Ans: Yes, my dog is very fierce.
dtɔ̀ɔp: dù mâak kràp
ตอบ:ดุมากครับ

Thai Dog Vocabulary | Learn Thai Online

Trained Dogs

9)
Q: Do you train your dog?
tăam: Kun fᵾ̀k măa,mái?
ถาม: คุณฝึกหมาไหม?

Ans: Yes, I train my dog.
dtɔ̀ɔp: krâp, pŏm fᵾ̀k măa
ตอบ: ครับ ผมฝึกหมา

Thai Vocabuarly – Nouns /คำนาม/ kam-naam

EnglishThai scripts

Phonetic scripts

dog (formal)

 สุนัข (คำทางการ) sù-nák

dog (informal)

 หมา (คำทั่วไป)măa
animalสัตว์

sàd

speciesพันธุ์

pan

pure breed

พันธุ์แท้pan-tɛ́ɛ
crossbreedพันธุ์ผสม/ พันทาง

pan-pà-sŏm/pan-taang

character

ลักษณะlák-sà-nà
external looks/shapeรูปร่าง

rûup-râang

habit

นิสัยní-săi
behaviorพฤติกรรม

prᵾ́d-dtì-gam

emotion

อารมณ์aa-rom
instinctสัญชาตญาณ

săn-châad-dtà-yaan

signal

สัญญาณsăn-yaan
methodวิธี

wí-tii

training

การฝึกgaan-fᵾ̀k

teaching

การสอน

gaan-sɔ̆ɔn

body languageภาษาท่าทาง

paa-săa tâa-taang

motion

กิริยาท่าทาง/ท่าทางgí-rí-yaa-tâa-taang
/tâa-taang
expressionการแสดงออก

gaan-sà-dɛɛng-ɔ̀ɔk

facial expression

สีหน้าsiĭ-nâ̂a
communicationการสื่อสาร

gaan-sᵾ̀ᵾ-săan

anxiety

ความวิตกกังวลkwaam-gang-won
scareความกลัว

kwaam-glua

aggressive

ความก้าวร้าวkwaam-gâaw-ráaw
affection/kindnessความเมตตา

kwaam-mêed-dtaa

Thai Vocabulary – Verbs/คำกริยา/ kam-grì-yaa

EnglishThai scripts

Phonetic scripts

to vaccinate

ฉีดวัคซีนchìid váksiin

  to bark

เห่า hào
look after and take careเอาใจใส่ดูแล

ao jai sài duulɛɛ

to watch/ keep an eye onเฝ้า

fâo

to bite

กัดgàd

to lick

เลีย

lia

to hugกอด

gɔ̀ɔd

wag one’s tail

กระดิกหางgrà-dìg hăang
to jumpกระโดด/กระโจน

grà-doòd/grà-joon

to love

รักrák
to look afterเลี้ยง

liáng

to play

เล่นlên
to trainฝึก

fᵾ̀k

to teach

สอนsɔ̆ɔn
to feedให้อาหาร

hâi aa-hăan

scrape /scratch

เกาgao
strokeลูบ

lûup

be moody

หงุดหงิดngùd-ngìd
be angryโมโห

moo-hoŏ

Thai Vocabulary – Adjectives /คำขยายคำนาม/ kam kà-yăay-kam-naam

EnglishThai scripts

Phonetic scripts

be honest

ซื่อสัตย์sᵾ̂ᵾ-sàd
obeyเชื่อฟัง

chᵾ̂a-fang

cry-baby

ขี้อ้อนkîi-ɔ̂ɔn
be cowardlyขี้กลัว

kiî-glua

fierceดุ

dù

be friendly

เป็นมิตรbpen-míd
playfulขี้เล่น

kîi-lên

lovely

น่ารักnâa-rák
mischievousซน/ดื้อ

son/dᵾ̂ᵾ

Mo
Thai Language Teacher

Global Online language school