Skip to main content
Thai Food

The Five Food Groups in Thai Language

The Five Food Groups | aahăan hâa glùm |อาหาร  5 กลุ่ม

This is a way to enjoy a nutritious diet from the five food groups every day!!
rao kuan ráp-bprà-taan aahăan hâi króp hâa glùm túk-túk wan ná ká
เราควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 กลุ่ม ทุกๆวัน นะคะ

The Vegetable Food group glùm pàk กลุ่มผัก

Vegetables | Five Food Groups | Learn Thai

 

The Fruit Food group glùm pŏn-lá-máai กลุ่มผลไม้

Fruit | Five Food Groups | Learn Thai

The Grain Food group glùm tan-yá-pᵾ̂ᵾd กลุ่มธัญพืช

Grains | Food Groups | Thai Language

 

Protein Food glùm Protein กลุ่มโปรตีน

Protein | Food Groups | Learning Thai Language

 

Dairy glùm nery-nom láe kăi-man กลุ่มเนยนมเเละไขมัน

Dairy Product |  Healthy living

Tips for staying healthy

You should take five food groups every day, drink clean water and where possible breathe fresh clean air. Make your mind calm and peaceful, exercising regularly and get enough sleep.

kun kuan taan aahăan hâi króp hâa mùu
dᵾ̀ᵾm náam tîi sà-àad
sùud aagàad tîi sààad
tam jìd-jai hâi sà-ngòb
òrk-gam-lang-gaay bpen bprà-jam
láe norn-làp hâi piang-por

คุณควรทานอาหารให้ครบ 5 กลุ่ม
ดื่มน้ำที่สะอาด
สูดอากาศที่สะอาด
ทำจิตใจให้สงบ
ออกกำลังกายเป็นประจำ
เเละนอนหลับให้เพียงพอ

 

1)
Q: How many meals do you regularly eat per day?
tăam:bpòk-gà-dtì,  kun ráp-bprà-taan aahăan wan-lá gìi mᵾᵾ́ ?
ถาม: ปกติคุณรับประทาน อาหารวันละกี่มื้อ?

2)
Q: Do you usually eat breakfast?
tăam: Bòk-gà-dtì,kun ráp-bprà-taan aahăan mᵾ́ᵾ-cháao,rᵾ́-bplàaw?
ถาม: ปกติคุณรับประทานอาหารมื้อเช้าหรือไม่?

3)
Q: Do you usually follow to eating all five groups a day?
tăam: kun ráp-bprà-taan aahăan króp hâa glùm rᵾ́-bplàaw dtòr wan?
ถาม:คุณรับประทานอาหารครบ 5 กลุ่มหรือไม่ต่อวัน?

4)
Q: How much did you weigh in 5 years ago?
tăam: mᵾâ 5 bpii tîi láew, kun mii naám-nàk dtua tâo-rài?
ถาม:เมื่อ5ปีที่แล้ว คุณมีน้ำหนักตัวเท่าไหร่?

5)
Q: How much do you weigh for now?
tăam: dtornníi,kun mii náam-nàk dtua tâo-rài ?
ถาม: ตอนนี้คุณมีน้ำหนักตัวเท่าไหร่

6)
Q: How much do you weigh?
tăam: kun sŭung tâo-rài?
ถาม: คุณสูงเท่าไหร่

7)
Q: Have you ever been on a diet?
tăam: kun kery waang-păen kuâp-kum aahăan rᵾ́-bplàaw?
ถาม: คุณเคยวางแผนควบคุมอาหารหรือไม่

8)
Q: Have you ever get a medical health checkup yearly?
tăam: kun kery bpai dtruàd sùk-kâ-pâap bprà-jam-bpii rᵾ́-bplàaw?
ถาม: คุณเคยไปตรวจสุขภาพประจำปีหรือไม่

9)
Q: Are you healthy?
tăam: kun mii sùkkàpâap dii, rᵾ́-bplàaw?
ถาม: คุณมีสุขภาพดีหรือไม่

10)
Q: Are you a vegetarian?
tăam: kun taan aah̆aan mang-sà-wí-rát , rᵾ́-bplàaw?
ถาม: คุณทานอาหารมังสวิรัติหรือไม่

11)
Q: Do you have a risk of Malnutrition?
tăam: kun kàad săan aahăan,mái?
ถาม: คุณขาดสารอาหารไหม?

Nouns /คำนาม/ kam-naam

English Thai scripts

Phonetic scripts

five group food

อาหาร 5 กลุ่ม aahăan hâa glùm
group

กลุ่ม

glùm

vegetable

ผัก pàk
fruits

ผลไม้

pŏn-lá-máai

grains

ธัญพืช tan-yá-pᵾ̂ᵾd
meat

เนื้อสัตว์

                 nᵾá-sàt

butter

เนย nery
milk

นม

nom
fat ไขมัน kăi-man

health

สุขภาพ sùk-kâ-pâap
body

ร่างกาย

râa-gaay

mind

จิตใจ jìd-jai
breakfast meal

มื้อเช้า

mᵾ́ᵾ-cháao

lunch meal

มื้อเที่ยง mᵾ́ᵾ-tiâng
dinner meal

มื้อเย็น

mᵾ́ᵾ-yen

hygiene

สุขอนามัย sùk-kà-à-naa-mai
weigh

น้ำหนัก

náam-nàk

height

ความสูง kwaam-sŭung
vegetarian foods อาหารมังสวิรัติ aahăan mang-sà-wí-rát

vegetarian

คนกินอาหารมังสวิรัติ kon gin aahăan mang-sà-wí-rát
nutrient

สารอาหาร

săan aahăan

Verbs/คำกริยา/ kam-grì-yaa

English

Thai scripts Phonetic scripts

to eat ( common word)

กิน

 gin
to eat(formal) ทาน

taan

to eat (very formal)

รับประทาน ráp-bprà-taan
to consume

บริโภค

bor-rí-pôok

to plan

วางแผน waang-păen
on diet

ควบคุมอาหาร

kuâp-kum aahăan

to check up health yearly

ตรวจสุขภาพประจำปี dtrùad sùk-kâ-pâap bprà-jam-bpii
nutrition deficiency

ขาดสารอาหาร

kàad săan aahăan

be valuable/benefit

มีประโยชน์ mii bprà-yòod
to exercise

ออกกำลังกาย

òrk-gam-lang-gaay

to drink clean water

ดื่มน้ำสะอาด

dᵾ̀ᵾm náam sà àad

Mo
Thai Language Teacher