Kaao-Yam: Southern Thai Rice Salad

By March 19, 2018Thai Food

Thai Rice Salad with

Thai Southern Rice DishHerbs ข้าวยำ Kaâo-Yam

Making Thai Delicious Food Imagine that you are in Korea street walking, you would definitely chase after “ฺBibimbub” in some nice restaurants. A Korean dish “ฺBibimbub” means “Mixed rice”

For Thais, Life without rice is unthinkable! Of course, Thais do love “ํYam”, it literally means “Thai mixed salad, mostly with spicy and sour taste”. Today, we bring you the one of the most popular dishes of Southern Thailand…which is called                                                   “Kaâo-Yam”

Thai Recipe Southern Rice

Kon Thai gin kaâo túk wan..taâ wan năi tiî kon Thai mâi daâi gin kaâo..kon Thai kong ton mâi dâai nԑ̂ԑ ..lɛ́ nʉ̀ng nai mee-nuu bproòd kᴐɔ̆ng kon Thai kʉʉ “Yam” sʉ̂ng mii-kwaam-maăy dtrong dtua waâ “pà-sǒm klúk klaáo hâi kâo gan mii ród bpriâw..kem..pèd”

Rice Herb Food ข้าวยำ Kaâo-Yam

คนไทย กินข้าวทุกวัน ถ้ามีวันไหนที่คนไทยไม่ได้กินข้าว คนไทยคงทนอยู่ไม่ได้เเน่ เเละหนึ่งในเมนูโปรดของคนไทยคือ “ยำ” ซึ่งมีความหมายตรงตัว ว่า “ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน มีรสเปรี้ยว เค็ม เผ็ด”

 

 

 

Thai Herbal SaladSouthern Thailand Herbal Rice Salad with fermented fish innards Budu Sauce kâao-yam dtâay raâd naám budu ข้าวยำใต้ราดน้ำบูดู

Southern Thai Fermented Fish Dish

Mix everything together thoroughly

pà-sǒm túk-yàang klúk hâi kâo gan

ผสมทุกอย่างคลุกให้เข้ากัน

One of favorite cuisines in the Southern land of Siam is “Kaâo-yam”, mixing fresh local vegetables and herbs with savory Budu fermented fish innards dressing.

“Kâao-yam” bpen nʉ̀ng nai aa-haăn  yכ̂כd-ní-yom tîi kon Thai dtaâi chʉʉ̂n-chכ̂כp sʉ̂ng bprà-gᴐɔ̀b duây pàk sà-mŭn-prai pʉʉ́n-baân sòd-sòd raâd duây “naám Buuduu”

ข้าวยำ เป็น หนึ่งในอาหารยอดนิยมที่คนไทยใต้ชื่นชอบ ซึ่งประกอบด้วย ผักสมุนไพรพื้นบ้านสดๆ ราดด้วย “น้ำบูดู”

 

Budu Sauce Containers

How to make fermented fish sauce

 

 

 

remark: Budu Sauce is traditional fermented fish (anchovy)  from the Southern

Bottle of Fermented Thai Fish SauceThailand, and also the traditional condiment of Malaysian, Kelantan and Terenganu. The fermentation process takes about 8-12 months. Budu is full of flavor and the aroma when caramelized with shallots, galangal , kaffir lime leaves and palm sugar is delicious.It is used as a flavoring for many Thai Southern dishes.

Southern Thai Budu Sauce

maăy-heèd: “naám Budu” bpen naám-bprung-ród kᴐɔ̆ng kon-Thai-dtaâi tiî daâi jaàk gaan-màk bplaa Gà-dtàk gàp glʉa bpen rá-yá-wee-laa 8 – 12 dʉan kon-dtaâi  ní-yom nam naám Budu bpai kiâo gàp hᴐɔ̆m-dԑɛng, kaà, dtà-krái, bai-má-gruùd, naám-dtaan-dtà-noòd lɛ́ nam maa raâd “Kaâo-Yam”

 

หมายเหตุ : น้ำบูดู เป็นน้ำปรุงรสของคนไทยใต้ ที่ได้จากการหมักปลากะตักกับเกลือ เป็นระยะเวลา 8-12 เดือน คนใต้นิยมนำน้ำบูดูไปเคี่ยวกับหอมเเดง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด น้ำตาลโตนด เเละ นำมาราด “ข้าวยำ”

Budu Southern Thai Fish Sauce

Choices of vegetables for great selections Pàk săm-ràp “Kaâo-Yam” ผักสำหรับข้าวยำ

 Imagine green fresh heaven!!

 

Green Mangoes for Herbal Southern Thai Salad

Green sour mango

má-muâng bpriâw

มะม่วงเปรี้ยว

 

Limes for delicious Thai Salad

Pomelo (optional)

sôm-oo (tâa mii)

ส้มโอ (ถ้ามี)

 

Bean Sprouts for Thai Salad

Bean sprouts

tuà-ngᴐɔ̂k

ถั่วงอก

 

 

 

String Beans for Southern Thai food

Sliced long bean

tuà-fàk-yaao

ถั่วฝักยาว

 

 

 

 

Wing beans (optional)

tuà-pluu(tâa mii)

 

ถั่วพลู (ถ้ามี)

 

Green Chilli for yummy Thai salad

 

Shredded kaffir lime leaves

bai-má-gruùd sᴐᴐy ใบมะกรูดซอย

 

 

 

 

Lemon Grass for Southern Thai Rice Dishes

Sliced Lemongrass

dtà-krái sᴐᴐy ตะไคร้ซอย

 

 

 

 

mac pods additional food for Thai food

Young white popi

mac pods (optional)

má-léd grà-tǐn (tâa mii)

เมล็ดกระถิน (ถ้ามี)

 

 

cucumber for Thai Salad Dish

 

Cucumbers

dtԑɛng-gwaa

เเตงกวา

 

Carrots side dish for Salads from Thailand

Carrots

kԑɛ-rɔ̀t

เเครอท

 

 

Don’t ever miss the flaked Coconut and Shrimp/Fish

yaà lʉʉm  sài 2 sìng

อย่าลืมใส่ 2 สิ่ง

Additional items Thai Salad

1.Toasted coconut flakes

má-praáo kûa

มะพร้าวคั่ว

Wonderful dried flaked fish for Thai food

2. Dried shrimp or fish flakes

gûng hԑ̂ԑng bpòn

กุ้งเเห้งป่น

Chilli Powder to enhance the flavor

Chili power(preference)

prík bpòn 

พริกป่น

Khao Plao White Thai Rice the staple for all meals in Thailand   And Rice

lɛ́ kaâo

เเละ ข้าว..

Budu fermented fish Sauce

Budu fermented fish innards sauce

naám Buuduu

น้ำบูดู

Pouring the Budu Sauce onto the Herbal Thai Salad

raâd naám budu

(raâd  /ราด (verb)  = to pour/to pill /to dress

ราดน้ำบูดู

Nouns  คำนาม  Kam Naam

English Thai scripts Phonetics

Thai people

คนไทย kon Thai

flavor/taste

รส ród

popular dish

อาหารยอดนิยม

aa-haăn  yכ̂כd-ní-yom

Southern Thai คนไทยใต้

kon Thai dtaâi

vegetables

ผัก pàk

herb

สมุนไพร

sà-mŭn-prai

sauce น้ำปรุงรส

naám-bprung-ród

fermentation

การหมัก

gaan-màk

session

ระยะเวลา

rá-yá-wee-laa

 

 

Verbs  คำกริยา  Kam Grì-yaa

English

Thai scripts

Phonetics

can’t stand

ทนไม่ได้ ton mâi dâai
be fond of โปรด/ ชื่นชอบ

bpoòd / chʉʉ̂n-chכ̂כp

to mix

ผสม / คลุกเคล้า pà-sǒm / klúk klaáo
be consist of ประกอบด้วย

bprà-gᴐɔ̀b duây

to pour/to pill/to dress

ราด raâd
To be interested in/ like นิยม

ní-yom

To simmer

เคี่ยว kiâo
To ferment หมัก

màk

 

Adjectives  คำขยายคำนาม  Kam Kà-yaăy kam naam

English

Thai scripts Phonetics

local

พื้นบ้าน

pʉʉ́n-baân

fresh

สด

sòd

highly popular ยอดนิยม

  yכ̂כd-ní-yom

Hope you will enjoy the spicy, herbal flavorsome sensation eating this Thai Herbal Salad and Thai food generally 🙂

 

Kruu Mo
Thai Language Teacher