Skip to main content
Thai Food

Kaao-Yam: Southern Thai Rice Salad

Thai Rice Salad with Herbs ข้าวยำ Kaâo-Yam

Thai Southern Rice Dish

Making Thai Delicious Food  | Learn Thai though Thai cooking Imagine that you are in Korea street walking, you would definitely chase after “ฺBibimbub” in some nice restaurants. A Korean dish “ฺBibimbub” means “Mixed rice”

For Thais, life without rice is unthinkable! Of course, Thais do love “ํYam”, it literally means “Thai mixed salad, mostly with spicy and sour taste”. Today, we bring you one of the most popular dishes in Southern Thailand…which is called                                                   “Kaâo-Yam”

Thai Recipe Southern Rice | Learn Thai through cooking Thai food

Kon Thai gin kaâo túk wan..taâ wan năi tiî kon Thai mâi daâi gin kaâo..kon Thai kong ton mâi dâai nԑ̂ԑ ..lɛ́ nʉ̀ng nai mee-nuu bproòd kᴐɔ̆ng kon Thai kʉʉ “Yam” sʉ̂ng mii-kwaam-maăy dtrong dtua waâ “pà-sǒm klúk klaáo hâi kâo gan mii ród bpriâw..kem..pèd”

Rice Herb Food ข้าวยำ Kaâo-Yam | Thai Food

คนไทย กินข้าวทุกวัน ถ้ามีวันไหนที่คนไทยไม่ได้กินข้าว คนไทยคงทนอยู่ไม่ได้เเน่ เเละหนึ่งในเมนูโปรดของคนไทยคือ “ยำ” ซึ่งมีความหมายตรงตัว ว่า “ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน มีรสเปรี้ยว เค็ม เผ็ด”

Thai Herbal Salad |  Learn Thai through learning about food

Southern Thailand Herbal Rice Salad with fermented fish innards Budu Sauce kâao-yam dtâay raâd naám budu ข้าวยำใต้ราดน้ำบูดู

Southern Thai Fermented Fish Dish | Learning Thai Language

Mix everything together thoroughly

pà-sǒm túk-yàang klúk hâi kâo gan

ผสมทุกอย่างคลุกให้เข้ากัน

One of favourite cuisines in the Southern land of Siam is “Kaâo-yam”, mixing fresh local vegetables and herbs with savoury Budu fermented fish innards dressing.

“Kâao-yam” bpen nʉ̀ng nai aa-haăn  yכ̂כd-ní-yom tîi kon Thai dtaâi chʉʉ̂n-chכ̂כp sʉ̂ng bprà-gᴐɔ̀b duây pàk sà-mŭn-prai pʉʉ́n-baân sòd-sòd raâd duây “naám Buuduu”

ข้าวยำ เป็น หนึ่งในอาหารยอดนิยมที่คนไทยใต้ชื่นชอบ ซึ่งประกอบด้วย ผักสมุนไพรพื้นบ้านสดๆ ราดด้วย “น้ำบูดู”

Budu Sauce Containers | To make Thai foodRemark: Budu Sauce is traditional fermented fish (anchovy)  from the Southern

How to make fermented fish sauce | Have fun learning about cooking and Thai food

Bottle of Fermented Thai Fish Sauce | Thai foodThailand, and also the traditional condiment of Malaysian, Kelantan and Terengganu. The fermentation process takes about 8-12 months. Budu is full of flavour and the aroma when caramelized with shallots, galangal, kaffir lime leaves and palm sugar is delicious. It is used as a flavouring for many Thai Southern dishes.

Southern Thai Budu Sauce | Food from Thailand

maăy-heèd: “naám Budu” bpen naám-bprung-ród kᴐɔ̆ng kon-Thai-dtaâi tiî daâi jaàk gaan-màk bplaa Gà-dtàk gàp glʉa bpen rá-yá-wee-laa 8 – 12 dʉan kon-dtaâi  ní-yom nam naám Budu bpai kiâo gàp hᴐɔ̆m-dԑɛng, kaà, dtà-krái, bai-má-gruùd, naám-dtaan-dtà-noòd lɛ́ nam maa raâd “Kaâo-Yam”

หมายเหตุ : น้ำบูดู เป็นน้ำปรุงรสของคนไทยใต้ ที่ได้จากการหมักปลากะตักกับเกลือ เป็นระยะเวลา 8-12 เดือน คนใต้นิยมนำน้ำบูดูไปเคี่ยวกับหอมเเดง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด น้ำตาลโตนด เเละ นำมาราด “ข้าวยำ”

Budu Southern Thai Fish Sauce | Delicious Thai food

Choices of vegetables for great selections Pàk săm-ràp “Kaâo-Yam” ผักสำหรับข้าวยำ

Imagine green fresh heaven!!

Green Mangoes for Herbal Southern Thai Salad

Green sour mango

má-muâng bpriâw

มะม่วงเปรี้ยว

Limes for delicious Thai Salad

Pomelo (optional)

sôm-oo (tâa mii)

ส้มโอ (ถ้ามี)

Bean Sprouts for Thai Salad

Bean sprouts

tuà-ngᴐɔ̂k

ถั่วงอก

String Beans for Southern Thai food

Sliced long bean

tuà-fàk-yaao

ถั่วฝักยาว

Beans | Learning Thai though Thai cooking

Wing beans (optional)

tuà-pluu(tâa mii)

ถั่วพลู (ถ้ามี)

Green Chilli for yummy Thai salad

Shredded kaffir lime leaves

bai-má-gruùd sᴐᴐy ใบมะกรูดซอย

Lemon Grass for Southern Thai Rice Dishes

Sliced Lemongrass

dtà-krái sᴐᴐy ตะไคร้ซอย

mac pods additional food for Thai food

Young white popi

mac pods (optional)

má-léd grà-tǐn (tâa mii)

เมล็ดกระถิน (ถ้ามี)

cucumber for Thai Salad Dish | Learn Thai through Thai cooking

Cucumbers

dtԑɛng-gwaa

เเตงกวา

Carrots side dish for Salads from Thailand

Carrots

kԑɛ-rɔ̀t

เเครอท

Don’t ever miss the flaked Coconut and Shrimp/Fish

yaà lʉʉm  sài 2 sìng

อย่าลืมใส่ 2 สิ่ง

Additional items Thai Salad  | Learn Thai through Thai cooking

1.Toasted coconut flakes

má-praáo kûa

มะพร้าวคั่ว

Wonderful dried flaked fish for Thai food

2. Dried shrimp or fish flakes

gûng hԑ̂ԑng bpòn

กุ้งเเห้งป่น

Chilli Powder to enhance the flavor

Chili powder(preference)

prík bpòn

พริกป่น

Khao Plao White Thai Rice the staple for all meals in Thailand

And Rice lɛ́ kaâo เเละ ข้าว..

Budu fermented fish Sauce

Budu fermented fish innards sauce

naám Buuduu

น้ำบูดู

Pouring the Budu Sauce onto the Herbal Thai Salad

raâd naám budu

(raâd  /ราด (verb)  = to pour/to pill /to dress

ราดน้ำบูดู

Nouns  คำนาม  Kam Naam

EnglishThai scriptsPhonetics
Thai peopleคนไทยkon Thai
flavor/tasteรสród
popular dishอาหารยอดนิยมaa-haăn  yכ̂כd-ní-yom
Southern Thaiคนไทยใต้kon Thai dtaâi
vegetablesผักpàk
herbสมุนไพรsà-mŭn-prai
sauceน้ำปรุงรสnaám-bprung-ród
fermentationการหมักgaan-màk
sessionระยะเวลาrá-yá-wee-laa

Verbs  คำกริยา  Kam Grì-yaa

EnglishThai scriptsPhonetics
can’t standทนไม่ได้ton mâi dâai
be fond ofโปรด/ ชื่นชอบbpoòd / chʉʉ̂n-chכ̂כp
to mixผสม / คลุกเคล้าpà-sǒm / klúk klaáo
be consist ofประกอบด้วยbprà-gᴐɔ̀b duây
to pour/to pill/to dressราดraâd
To be interested in/ likeนิยมní-yom
To simmerเคี่ยวkiâo
To fermentหมักmàk

Adjectives  คำขยายคำนาม  Kam Kà-yaăy kam naam

EnglishThai scriptsPhonetics
localพื้นบ้านpʉʉ́n-baân
freshสดsòd
highly popularยอดนิยม  yכ̂כd-ní-yom

Hope you will enjoy the spicy, herbal flavoursome sensation eating this Thai Herbal Salad and Thai food generally 🙂

Kruu Mo
Thai Language Teacher