Skip to main content
Thai Food

Thai Stir-Fried Seafood with Red Curry Paste

Thai Food, Vocabulary, ห่อหมกทะเลห่อหมกทะเล/ hͻͻmòk tálee | Thai Food

Recipe and how to cook Thai Stir-Fried seafood with red curry paste, egg and coconut

ห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อน / hͻͻmòk màpraáwͻͻn

วิธีทำ / wítiitam / how to cook:

  1. นำหอยแมงภู่ ปลาหมึก กุ้ง มาคลุกกับน้ำพริกแกง ใส่ไข่ไก่ 1 ฟอง

Nam hͻͻ̌ymεεngpuû plaamᵾk lε gûng maa klúk gàp námpríkgεεng sài kàigài 1 fͻͻng

Mix mussels, squids and shrimps with egg and curry paste.

  1. นำลงผัดในกระทะที่ใส่น้ำมัน จนส่วนผสมเข้ากัน

    Hormok, Thai food, Thai Language,

    Nam long pàd nai gràtá tiî sài námman jon suànpàsǒmkaôgan

Stir fry those ingredients in a hot oiled wok.

  1. เติมกะทิ แล้วผัดต่อ ใส่น้ำปลาเล็กน้อย

tӘӘm gàtí lεεwpàd dtͻͻ sài námplaa lék nͻͻy

Add in coconut cream and some fish sauce.

  1. ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปผัด

Sài nᵾámápraáwͻͻn long bpai pàd

Then put some coconut in the pan and keep frying until they mix well together.

  1. ตักไปใส่ลูกมะพร้าวอ่อน ราดด้วยกะทิสดด้านบน

Dtàk bpai sài luûk mápraáw ͻͻn raâd duây gàtí sòt daân bon

Scoop the food into a coconut bowl and top it with coconut cream.

  1. แต่งด้วยใบมะกรูดซอยละเอียด พริกชี้ฟ้าแดงหั่นยาว และช่อใบโหระพา

Dtεεng duây bai mágrùut sͻͻy láiìd príkchiîfaádεεng hàn yaaw lε chͻͻ̂baihoǒrápaa

Garnish food with chopped kefir lime leaves, chilli, basil and it is ready to serve.

Thai Vocabulary

Thai Script

Phonetic

English

หอยแมงภู่Hͻͻ̌y mεεng puûMussel
ปลาหมึกPlaa mᵾkSquid
กุ้งGûngShrimp
กะทิgàtíCoconut milk
กระทะgràtáPan
น้ำปลาnámplaaFish sauce
มะพร้าวmápraáwCoconut
พริกpríkChili
น้ำมันnámmanOil
มะกรูดmágrùutkefir lime

I hope you enjoyed my blog

Kruu Gaew
Thai Language Hut

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]