Skip to main content
Thai Vocabulary

Learn Thai Vocabulary | Stationary

Office Supplies and Stationary

Sawatdii ka I hope everyone is well today. We are going to learn Thai Vocabulary about Office Supplies. I give you the Vocabulary and some examples of how to use this 🙂

blackboard

กระดานดำ 

/grà-daan-dam/

ครูเขียนเลขไทยบนกระดานดำ 

/kruu kĭan lêek tai bon grà-daan-dam/

A teacher writes Thai numbers on a blackboard.

 

white board

กระดานไวท์บอร์ด 

/grà-daan wái-bɔ̀ɔt/

เขาเขียนข้อความบนการดานไวท์บอร์ด

/káo kĭan kɔ̂ɔ-kwaam bon grà-daan wái-bɔ̀ɔt/

He writes a message on a white board.

 

board eraser

แปรงลบกระดาน 

/bprɛɛng lóp grà-daan/

เขาถือแปรงลบกระดานสีฟ้า

/káo tᵾ̆ᵾ bprɛɛng lóp grà-daan sĭi fáa/

He carries a blue board eraser.

paper

กระดาษ 

/grà-dàat/

มีกระดาษไหมครับ/คะ

/mii grà-dàat mái kráp,ká/

Do you have any paper?

chalk

ชอล์ค 

/chɔ́k/

เขาใช้ชอล์คสีขาวเขียนบนกระดานดำ

/káo chái chɔ́k sĭi kăao kĭan grà-daan-dam/

He use a white chalk to write on a blackboard.

 

pen

ปากกา 

/bpàak-gaa/

เธอชอบใช้ปากกา(ด้าม)นี้มาก

/tәә chɔ̂ɔp chái bpàak-gaa (dâam)níi mâak/

She likes using this pen very much.

ballpoint pen

ปากกาลูกลื่น 

/bpàak-gaa lûuk-lᵾ̂ᵾn/

เธอซื้อปากกาลูกลื่นจากร้านเครื่องเขียน

/tәә sᵾ́ᵾ bpàak-gaa lûuk-lᵾ̂ᵾn jàak ráan krᵾ̂ang-kĭan/

She bought a ballpoint pen from a stationary shop.

fountain pen

ปากกาหมึกซึม 

/bpàak-gaa mᵾ̀k-sᵾm/

ผม/ฉันไม่ค่อยชอบใช้ปากกาหมึกซึม

/pŏm,chán mâi-kɔ̂i chɔ̂ɔp chái bpàak-gaa mᵾ̀k-sᵾm/

 I don’t really like using fountain pen.

highlighter pen

ปากกาเน้นข้อความ/ 

ปากกาไฮไลท์

/bpàak-gaa-nén kɔ̂ɔ-kwaam/

bpàak-gaa hai-lái

นักเรียนใช้ปากกาเน้นข้อความเวลาเรียน

/nák-rian chái bpàak-gaa nén-kɔ̂ɔ-kwaam wee-laa rian/

A student uses a highlighter pen when she studies.

eraser

ยางลบ 

/yaang-lóp/

ขอยืมยางลบได้ไหมครับ/คะ

/kɔ̆ɔ-yᵾᵾm yaang-lóp dâai-mái kráp,ká/

May I borrow your eraser?

paint brush

พู่กัน 

/pûu-gan/

เขาใช้พู่กันระบายสีอย่างสวยงาม

/káo chái pûu-gan rá-baai sĭi yàang-sŭai-ngaam/

He uses a paint brush to paint beautifully.

glue (stick)กาว (แท่ง) 

/gaao (tɛ̂ng)/

เขาทากาวบนกระดาษ

 /káo taa gaao bon grà-dàat/

He puts the glue on a paper.

staple

ลวดเย็บกระดาษ 

/lûat yép grà-dàat/

ลวดเย็บกระดาษหมดแล้ว

/lûat yép grà-dàat mòt lɛ́ɛo/

The staple is finished.

paper clip

คลิปหนีบกระดาษ 

/klíp-nìip grà-dàat/

เธอใช้คลิปหนีบกระดาษหนีบเอกสารรวมกัน

/tәә chái clíp nìip grà-dàat nìip èek-gà-săan ruam-gan/

She uses the paper clip to clasp the document together.

note paper

กระดาษโน้ต 

/grà-dàat nóot/

กระดาษโน้ตอยู่บนโต๊ะทำงานของเขา

/grà-dàat nóot yùu bon dtó-tam-ngaan kɔ̆ɔng-káo/

The note paper is on his desk.

envelope

ซองจดหมาย 

/sɔɔng jòt-măai/

เขาเปิดซองจดหมายอย่างระมัดระวัง

/káo bpә̀әt sɔɔng jòt-măai yàang rá-mát rá-wang/

He opens the envelop carefully.

pencil

ดินสอ 

/din-sɔ̆ɔ/

เธออยากซื้อดินสอสองสามแท่ง

/tәә yàak sᵾ́ᵾ din-sɔ̆ɔ sɔ̆ɔng-săam tɛ̂ng/

She wants to buy few pencils.

scissors

กรรไกร 

/gan-grai/

เขาใช้กรรไกรตัดกระดาษ

/káo chái gan-grai dtàt grà-dàat/

He uses the scissors to cut a paper.

correction fluid

น้ำยาลบคำผิด 

/náam-yaa lóp kam-pìt/

มีน้ำยาลบคำผิดไหมครับ/คะ

/mii náam-yaa lóp kam-pìt mái kráp,ká/

Do you have a correction fluid?

stapler

ที่เย็บกระดาษ 

/tîi yép grà-dàat/

ที่เย็บกระดาษเสียครับ/ค่ะ

/tîi yép grà-dàat sĭa kráp, kâ/

The stapler is broken.

  

pencil sharpener

  

กบเหลาดินสอ

/gòp-lăo din-sɔ̆ɔ/

เขาไม่ต้องการกบเหลาดินสอเพราะว่าเขาไม่มี

ดินสอ

/káo mâi dtɔ̂ɔng-gaan gòp-lăo din-sɔ̆ɔ prɔ́-wâa káo mâi mii din-sɔ̆ɔ/

He does not need a pencil sharpener because he does not have a pencil.

tape dispenser

สก็อตเทป 

/sà-gɔ́t-téep/

เธอใช้สก็อตเทปแปะหนังสือขาดของเธอ

/tәә chái sà-gɔ́t-téep bpɛ̀ năng-sᵾ̆a kàat kɔ̆ɔng-tәә/

She uses the tape dispenser to stick her ripped book.

rubber stamp

ตรายาง 

/dtraa-yaang/

ตรายางของบริษัทอยู่ที่ไหนครับ/คะ

/dtraa-yaang kɔ̆ɔng bɔɔ-rí-sàt yùu tîi năi kráp, ká/

Where is the company’s rubber stamp?

ink

หมึก 

/mᵾ̀k/

เขาเติมหมึกเครื่องปรินท์

/káo dtәәm mᵾ̀k krᵾ̂ang-bprín/

He refills the ink for the printer.

dater

ตรายางประทับวันที่ 

/dtra-yaang bprà-táp wan-tîi/

ตรายางประทับวันที่อยู่ที่ไหนครับ/คะ

/dtraa-yaang bprà-táp wan-tîi yùu tîi năi kráp, ká/

Where is the dater?

paper punch

ที่เจาะกระดาษ 

/tîi jɔ̀ grà-dàat/

ที่เจาะกระดาษของเธอมีสีชมพู

/tîi jɔ̀ grà-dàat kɔ̆ɔng-tәә mii sĭi chom-puu/

Her paper punch is pink.

telephone index

ที่จดเบอร์โทรศัพท์ 

/tîi jòt bәә-too-rá-sàp/

เธอใส่ที่จดเบอร์โทรศัพท์ในลิ้นชักโต๊ะทำงาน

/tәә sài tîi jòt bәә-too-rá-sàp nai lín chák dtó tam-ngaan/

She puts the telephone index in the desk’s drawer.

ruler

ไม้บรรทัด 

/máai-ban-tát/

นักเรียนใช้ไม้บรรทัดวัดความยาวของหนังสือ

/nák-rian chái mái ban-tát wát kwaam-yaao kɔ̆ɔng năng-sᵾ̆ᵾ/

A student uses his/her ruler to measure the length of the book.

notebook

สมุด 

/sà-mùt/

เธอชอบสะสมสมุดน่ารักๆ

/tәә chɔ̂ɔp sà-sŏm sà-mùt nâa-rák-nâa-rák/

She likes collecting cute notebooks.

folder

แฟ้ม 

/fɛ́m/

แฟ้มงานของคุณอยู่ที่ไหนครับ/คะ

/fɛ́m ngaan kɔ̆ɔng-kun yùu tîi-năi kráp, ká/

Where is you work folder?

calendarปฏิทิน 

/bpà-dtì-tin/

เขาวางปฏิทินบนโต๊ะทำงาน

/káo waang bpà-dtì-tin bon dtó-tam-ngaan/

He puts his calendar on his desk.

I hope this blog is useful for you. And keep enjoy learning Thai  na ka.

See you next blog ka:) Have a nice day!

Fai
Thai Language Teacher