Skip to main content
Thai Slang

Learn Thai Slang | Local Talk | บ่องตง

How to talk like a local | Thai Slang

Thai language made easyHi everyone,

Today I have some Thai Slang to help you understand more about the way Thai locals talk.

Hope this helps 🙂

บ่องตง /bͻ̀ͻng-dtong/                            to say something frankly (Slang)

เฮย/hә́әi/                                                  Hey!

ยอด/yɔ̂ɔt/                                                Great!

ตายแล้ว/dtaai lɛ́ɛo/                                Oh, no!

คุณพระช่วย/kun-prá-chûai/                  Oh my god!

บางที/baang tii/                                       Maybe.

เดี๋ยวก่อน/dǐao gɔ̀ɔn/                               Just a minute.

แน่นอน/nɛ̂ɛ nɔɔn/                                    Sure.

ไม่มีทาง/mâi mii taang/                         No way!

ไม่เป็นไร/mâi bpen rai/                          It’s OK.

ไม่มีปัญหา/mâi mii bpan-hǎa/               No problem

จุงเบย/jung-bəəi/                                     Very

ฝุดๆ /fùt-fùt/                                           Extremely

ไรแว้ /rai-wԑ́ԑ/                                         What! the…

กิ๊บเก๋ (ยูเรก้า) /gíp-gěe (yuu-ree-gâa)/ To be very chic!

งานเข้า /ngaan-kâo/                               To be in trouble, unlucky

เก้ง/กวาง /gêeng/ /gwaang/                  Gay

ขั้นเทพ /kân-têep/                                  To admire someone that he or she is extremely good at something

นอย /nͻͻi/                                                To be worried and tense

สะตอ /sà-dtͻͻ/                                        Fib, to tell a lie

ป๊อด /bpͻ́t/                                               Chicken-hearted

Hope you enjoy learning Thai with us:)

By Prae
Thai Language Teacher