Learn Thai Song | Loy Krathong Song | เพลงรำวงลอยกระทง

By November 19, 2010Thai Songs

Learn Thai with the Loy Krathong Song

https://www.youtube.com/watch?v=UP1N2kYZ-Gc<<<Click here to listen and practice.

Loy Kratong | Learn Thai Online with us

เพลง รำวงวันลอยกระทง

(pleeng ram-wong wan lɔɔi grà-tong)

วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำก็นองเต็มตลิ่ง

(wan-pen duan sìp-sɔ̌ɔng náam ĝɔ nɔɔng dtèm dtà-lìng)

เราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริง วันลอยกระทง

(rao táng lǎai chaai yìng sà-nùk gan jing wan lɔɔi grà-tong)

ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง

(lɔɔi lɔɔi grà-tong lɔɔi lɔɔi grà-tong)

ลอยกระทงกันแล้ว ขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง

(lɔɔi grà-tong gan lɛ́ɛo kɔ̌ɔ chəən nɔ́ɔng gɛ̂ɛo ɔ̀ɔk maa ram-wong)

รำวงวันลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง

(ram-wong wan lɔɔi grà-tong ram-wong wan lɔɔi grà-tong )

บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ

(bun jà sòng hâi rao sùk-jai bun jà sòng hâi rao sùk-jai)

****************************************

Loy Krathong Song

The water overflows the banks on the full moon of the twelfth month. We all, both men and women,  have fun on Loi Krathong day. After we finish launching krathongs I would like to invite you, my dear, to dance ramwong and the merit we have made on this day will bring us happiness.

If you would like to learn more Thai or English then why not try a free trial with us.

We can teach you online.

By Prae
Thai Language Teacher