Skip to main content
Thai Vocabulary

สด | Fresh | Live | Breaking News | Thai Vocabulary

fresh-vegetable-thai-vocabularyสด  sòt How to say fresh (fruit or food) or live or breaking news in the Thai language

Hello everyone,
In this learn Thai Language lesson, we will learn about the Thai word, “สด” /sòt/
The word  “สด” /sòt/ literally means “fresh” but can be used in other ways too.
For example:
ผักสด /pàk-sòt/ = fresh vegetable
ผลไม้สด /pǒn-la-mái sòt/ = fresh fruit
ตลาดสด /dtà-làat sòt/ = fresh market
สดชื่น /sòt chʉ̂ʉn/ = feel fresh
เบียร์สด /beer sòt/ = draft beer
But also can used like breaking or live in the following ways:
ข่าวสด /kàao sòt/ = fresh (breaking) news
And  “สด” /sòt/ can also mean “live”.
For example:
ดนตรีสด /don-dtrii sòt/ = live music
รายการสด /raai-gaan sòt/ = live programme (on TV, radio)
ถ่ายทอดสด /tàai-tɔ̂ɔt sòt/ = broadcast live
การแสดงสด /gaan sà-dɛɛng sòt/= live performance

Let’s Practice Speaking Thai!

ฉันอยากไปซื้อผักสดและผลไม้สดที่ตลาดสด                                                                                                                                                      /chân yàak bpai sʉ́ʉ pàk sòt lɛ́ pǒn-la-máai sòt tîI dtà-làat sòt/                                                                                      = I want to go to buy fresh vegetables and fruits at the fresh market.

ผมจะรู้สึกสดชื่นเวลาผมกินเบียร์สด                                                                                                                                                                     /pǒm jà rúu-sʉ̀k sòt-chʉ̂ʉn we-laa pǒm gin beer sòt/                                                                                                        = I feel fresh when I drank draft beer.

ฉันชอบดูทีวีช่องนี้เพราะมีข่าวสดทุกชั่วโมง                                                                                                                                                        /chán chɔ̂ɔp duu T.V. chɔ̂ng níi prɔ́ mii kàaw sòt túk chûamoong/                                                                                             = I like to watch this channel because there is a fresh (breaking) news every hour.

เพื่อนผมชอบไปดูดนตรีสดที่บาร์ทุกคืน                                                                                                                                                              /pʉ̂an pǒm chɔ̂ɔp bpai duu dondtrii sòt tîi Bar túk kʉʉn/                                                                                                             = My friend likes to watch live music at a bar every night.

คืนนี้มีถ่ายทอดสดฟุตบอลระหว่างแมนยูกับลิเวอร์พูล                                                                                                                                         /kʉʉn níi chɔ̂ng sǎam jà tàai-tɔ̂ɔt sòt Football rá-wàang Man-U gàp Liverpool/                                                                  =Tonight channel 3 will broadcast a live football match between Man United and Liverpool.

I hope you have enjoyed learning some Thai vocabulary in my short lesson.
We have over 450 Thai lessons on this site and 250 Video Thai lessons on our YouTube Channel.
You are welcome to use these to improve your Thai language.
If you are serious about learning Thai then you are welcome to contact us for a free trial lesson.
We teach privately online.
I hope to see you in my next lesson.
Jang
Thai Language Teacher