Thai Vocabulary

Learn Thai Vocabulary | Feeling (Bad) Adjective

By January 29, 2016March 15th, 2019No Comments

Learn Thai Feelings (Bad) Adjectives

Hello all Thai (language) lovers, today let’s have fun learning Thai adjective to explain about bad feelings.

Enjoy ka 🙂 !6502860-flower-pattern-in-traditional-thai-style-art-painting-on-window-of-the-temple

Thai

Phonetic English meaning

Example

โกรธ

gròot angry

แฟนโกรธเขามากที่เขามาสาย

/fԑԑn gròot káo mâak tîi káo maa sǎai/

His girlfriend was so angry because he came late.

งุนงง

ngun-ngong bewildered

เขางุนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

/káo ngun-ngong gàp hèet-gaan tîi gə̀ət-kʉ̂n/

He was bewildered with the situation that happened.

พ่ายแพ้

pâai-pԑ́ԑ defeated

เขาเสียดายที่ทีมฟุตบอลที่เขาชอบพ่ายแพ้

/káo sǐa-daai tîi team fút-bͻͻn tîi káo chͻ̂ͻp pâai-pԑ́ԑ/

He regrets that his favorite football team was defeated.

อับอาย

àp-aai embarrassed

เจนอับอายที่เธอสอบตก

/Jane àp-aai tîi təə sͻ̀ͻp dtòk/

Jane was embarrassed that she failed the test.

โหดเหี้ยม

hòot-hîam fierce

เขาเป็นโจรโหดเหี้ยมที่ปล้นฆ่าคนมากมาย

/káo bpen joon hòot-hîam tîi bplôn-kâa kon mâak-maai/

He is the fierce robber who robbed and killed a lot of people.

หงุดหงิด

ngùt-ngìt grumpy

วันนี้แดนหงุดหงิดเพราะว่าอากาศร้อน

/wan-níi Dan ngùt-ngìt prͻ́-wâa aa-gàat-rͻ́ͻn/

Today Dan is grumpy because the weather is so hot.

ไร้ที่พึ่ง

rái-tîi-pʉ̂ng helpless

เขาเป็นเด็กกำพร้าไร้ที่พึ่ง

/káo bpen dèk gam-práa rái-tîi-pʉ̂ng/

He is an orphan helpless child.

อิจฉา

ìt-chǎa jealous (envy)

เธออิจฉาเพื่อนที่รวยกว่าเธอ

/təə ìt-chǎa pʉ̂an tîi ruai-gwàa təə/

She is jealous of the friend who is richer than her.

ขี้เกียจ

kîi-gìat lazy

วันนี้ฉันขี้เกียจออกกำลังกาย

/wan-níi chán kîi-gìat ͻ̀ͻk-gam-lang-gaai/

Today I am lazy to do exercise.

ลึกลับ

lʉ́k-láp mysterious

เขาชอบอ่านหนังสือลึกลับ

/káo chͻ̂ͻp àan nǎng-sʉ̌ʉ lʉ́k-láp/

He likes reading mysterious books.

กระวนกระวาย

grà-won-grà-waai nervous

เขากระวนกระวายเพราะเขากลัวสอบไม่ผ่าน

/káo grà-won-grà-waai prͻ́ káo glua sͻ̀ͻp mâi pàan/

He is nervous because he was afraid that he will not pass the test.

น่ารังเกียจ

nâa-rang-gìat obnoxious

เขาทำตัวน่ารังเกียจมาก

/káo tam-dtua nâa-rang-gìat mâak/

His behavior was very obnoxious.

ขี้กลัว

kîi-glua panicky

เธอเป็นคนขี้กลัวมาก

/təə bpen kon kîi-glua mâak/

She is a panicky person.

น่าขยะแขยง

nâa-kà-yà-kà-yԑ̌ԑng repulsive

มีแมลงสาบอยู่ในอาหาร มันน่าขยะแขยงจริงๆ

/mii má-lԑԑng-sàap yùu nai aa-hǎan, man nâa-kà-yà-kà-yԑ̌ԑng jing-jing/

There are some cockroaches in the food, it is really repulsive.

กลัว

glua scared

เขากลัวผี เขาก็เลยไม่ชอบดูหนังผี

/káo glua pǐi, káo gͻ̂ͻ-ləəi mâi chͻ̂ͻp duu nǎng-pǐi/

He is scared of ghost, so he does not like watching ghost movie.

เลินเล่อ

lən-lə̂ə thoughtless

เขาเลินเล่อเกินไปจนเกือบตกบันได

/káo ləən-lə̂ə gəən-bpai jon gùap dtòk ban-dai/

He was too thoughtless that he almost fell off from the stairs.

ตึงเครียด

dtʉng-krîat uptight

ที่ประชุมตึงเครียดมาก

/tîi bprà-chum dtʉng-krîat mâak/

It is so uptight in the meeting.

กังวลใจ

gan-won-jai worried

เขากังวลใจเกี่ยวกับการป่วยของพ่อ

/káo gang-won-jai gìao-gàp gaan bpùai kͻ̌ͻng-pͻ̂ͻ/

He is worried about his father’s sickness.

เซ่อซ่า

sə̂ə-sâa clumsy

เธอเป็นคนเซ่อซ่าจนคนอื่นขำเธอบ่อยๆ

/təə bpen kon sə̂ə-sâa jon kon ʉ̀ʉn hǔa-rͻ́ təə bͻ̀i-bͻ̀i/

She is a clumsy person who is often laughed by other people.

Hope this blog is useful for you na ka and see you again ka:)

Fai
Thai Language Teacher