Skip to main content
Thai Vocabulary

Learn Thai Vocabulary | Feeling (Bad) Adjective

Learn Thai Feelings (Bad) Adjectives

Hello all Thai (language) lovers, today let’s have fun learning Thai adjective to explain about bad feelings.

Enjoy ka 🙂 !6502860-flower-pattern-in-traditional-thai-style-art-painting-on-window-of-the-temple

Thai

Phonetic English meaning

Example

โกรธ

gròot angry

แฟนโกรธเขามากที่เขามาสาย

/fԑԑn gròot káo mâak tîi káo maa sǎai/

His girlfriend was so angry because he came late.

งุนงง

ngun-ngong bewildered

เขางุนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

/káo ngun-ngong gàp hèet-gaan tîi gə̀ət-kʉ̂n/

He was bewildered with the situation that happened.

พ่ายแพ้

pâai-pԑ́ԑ defeated

เขาเสียดายที่ทีมฟุตบอลที่เขาชอบพ่ายแพ้

/káo sǐa-daai tîi team fút-bͻͻn tîi káo chͻ̂ͻp pâai-pԑ́ԑ/

He regrets that his favorite football team was defeated.

อับอาย

àp-aai embarrassed

เจนอับอายที่เธอสอบตก

/Jane àp-aai tîi təə sͻ̀ͻp dtòk/

Jane was embarrassed that she failed the test.

โหดเหี้ยม

hòot-hîam fierce

เขาเป็นโจรโหดเหี้ยมที่ปล้นฆ่าคนมากมาย

/káo bpen joon hòot-hîam tîi bplôn-kâa kon mâak-maai/

He is the fierce robber who robbed and killed a lot of people.

หงุดหงิด

ngùt-ngìt grumpy

วันนี้แดนหงุดหงิดเพราะว่าอากาศร้อน

/wan-níi Dan ngùt-ngìt prͻ́-wâa aa-gàat-rͻ́ͻn/

Today Dan is grumpy because the weather is so hot.

ไร้ที่พึ่ง

rái-tîi-pʉ̂ng helpless

เขาเป็นเด็กกำพร้าไร้ที่พึ่ง

/káo bpen dèk gam-práa rái-tîi-pʉ̂ng/

He is an orphan helpless child.

อิจฉา

ìt-chǎa jealous (envy)

เธออิจฉาเพื่อนที่รวยกว่าเธอ

/təə ìt-chǎa pʉ̂an tîi ruai-gwàa təə/

She is jealous of the friend who is richer than her.

ขี้เกียจ

kîi-gìat lazy

วันนี้ฉันขี้เกียจออกกำลังกาย

/wan-níi chán kîi-gìat ͻ̀ͻk-gam-lang-gaai/

Today I am lazy to do exercise.

ลึกลับ

lʉ́k-láp mysterious

เขาชอบอ่านหนังสือลึกลับ

/káo chͻ̂ͻp àan nǎng-sʉ̌ʉ lʉ́k-láp/

He likes reading mysterious books.

กระวนกระวาย

grà-won-grà-waai nervous

เขากระวนกระวายเพราะเขากลัวสอบไม่ผ่าน

/káo grà-won-grà-waai prͻ́ káo glua sͻ̀ͻp mâi pàan/

He is nervous because he was afraid that he will not pass the test.

น่ารังเกียจ

nâa-rang-gìat obnoxious

เขาทำตัวน่ารังเกียจมาก

/káo tam-dtua nâa-rang-gìat mâak/

His behavior was very obnoxious.

ขี้กลัว

kîi-glua panicky

เธอเป็นคนขี้กลัวมาก

/təə bpen kon kîi-glua mâak/

She is a panicky person.

น่าขยะแขยง

nâa-kà-yà-kà-yԑ̌ԑng repulsive

มีแมลงสาบอยู่ในอาหาร มันน่าขยะแขยงจริงๆ

/mii má-lԑԑng-sàap yùu nai aa-hǎan, man nâa-kà-yà-kà-yԑ̌ԑng jing-jing/

There are some cockroaches in the food, it is really repulsive.

กลัว

glua scared

เขากลัวผี เขาก็เลยไม่ชอบดูหนังผี

/káo glua pǐi, káo gͻ̂ͻ-ləəi mâi chͻ̂ͻp duu nǎng-pǐi/

He is scared of ghost, so he does not like watching ghost movie.

เลินเล่อ

lən-lə̂ə thoughtless

เขาเลินเล่อเกินไปจนเกือบตกบันได

/káo ləən-lə̂ə gəən-bpai jon gùap dtòk ban-dai/

He was too thoughtless that he almost fell off from the stairs.

ตึงเครียด

dtʉng-krîat uptight

ที่ประชุมตึงเครียดมาก

/tîi bprà-chum dtʉng-krîat mâak/

It is so uptight in the meeting.

กังวลใจ

gan-won-jai worried

เขากังวลใจเกี่ยวกับการป่วยของพ่อ

/káo gang-won-jai gìao-gàp gaan bpùai kͻ̌ͻng-pͻ̂ͻ/

He is worried about his father’s sickness.

เซ่อซ่า

sə̂ə-sâa clumsy

เธอเป็นคนเซ่อซ่าจนคนอื่นขำเธอบ่อยๆ

/təə bpen kon sə̂ə-sâa jon kon ʉ̀ʉn hǔa-rͻ́ təə bͻ̀i-bͻ̀i/

She is a clumsy person who is often laughed by other people.

Hope this blog is useful for you na ka and see you again ka:)

Fai
Thai Language Teacher