Skip to main content
Thai Vocabulary

Learn Thai Vocabulary | Appearance Adjective

New-font-b-Thai-b-font-hand-painted-font-b-flowers-b-font-home-decor-handicrafts

Learn Thai Appearance Adjective

Let’s have fun learning Thai appearance adjective and see some example sentences

Thai

PhoneticEnglish meaning

Example

น่ารัก

nâa-rákadorable/lovely/cuteลูกสาวของพวกเขาน่ารักมาก

/lûuk-sǎao kͻ̌ͻng-pûak-káo nâa-rák mâak/

Their daughter is very adorable.

สวยsǔaibeautiful

นักแสดงหญิงคนนั้นสวยมาก

/daa-raa kon nán sǔai mâak/

That actress is very beautiful.

หล่อ

lͻ̀ͻhandsome

แฟนของเขาไม่หล่อแต่เป็นคนดีมาก

/fԑԑn kͻ̌ͻng-káo mâi-lͻ̀ͻ dtԑ̀ԑ bpen kon dii mâak/

Her boyfriend is not handsome but he is a good person.

สกปรก

sòk-gà-bròkdirtyห้องนอนของเขาสกปรกมาก

/hͻ̂ͻng-nͻͻn kͻ̌ͻng-káo sòk-gà-bpròk mâak/

His bedroom is so dirty.

สะอาด

sà-àatclean

โรงแรมนี้สะอาด

/roong-rԑԑm níi sà-àat/

This hotel is clean.

สีมอๆ

sǐi mͻͻ-mͻͻdrab

เขาใส่เสื้อเก่าสีมอๆ

/káo-sài sʉ̂a gào sǐi mͻͻ-mͻͻ/

He wears an old drab shirt.

สง่างาม

sà-ngàa-ngaamelegant

เจ้าชายสง่างามมาก

/jâao-chaai sà-ngàa-ngaam mâak/

The prince is so elegant.

แฟนซี

fԑԑn-siifancy

คืนนี้เราจะไปงานแฟนซี

/kʉʉn-níi rao jà bpai ngaan fԑԑn-sii/

We will go to a fancy party tonight.

มีเสน่ห์

mii-sà-nèeglamorous

แอนเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์

/ԑԑn bpen pûu-yǐng tîi mii sà-nèe/

Anne is a glamorous lady.

อลังการ

à-lang-gaanmagnificent

ปราสาทนั้นอลังการจริงๆ

/bpraa-sàat nán à-lang gaan jing-jing/

That castle is really magnificent.

เชย

chəəiold-fasioned

คนแก่ชอบใส่เสื้อผ้าเชยๆ

/kon gԑ̀ԑ chͻ̂ͻp sài sʉ̂a-pâa chəəi-chəəi/

Old people like to wear old-fasioned clothes.

ระยิบระยับ

rá-yíp-rá-yápsparkling

เธอใส่สร้อยคอเพชรระยิระยับ

/təə sài sͻ̂ͻi-kͻͻ pét rá-yíp-rá-yáp/

She wears a sparkling diamond necklace.

อัปลักษณ์

àp-bpà-lákugliest

ปีศาจตนนั้นอัปลักษณ์

/bpii-sàat dton nán àp-bpà-lák/

That devil is the ugliest.

ไม่น่าดูmâi-nâa-duuunsightly

แม่น้ำสายนี้มีขยะที่ไม่น่าดูเต็มไปหมด

/mԑ̂ԑ-náam sǎai níi mii kà-yà tîi mâi-nâa-duu dtem bpai mòt/

There are a lot of unsightly rubbish all over this river.

Hope  this blog is useful for you and see you next blog na ka 🙂

Fai
Thai Language Teacher