Skip to main content
Thai Vocabulary

Learn Thai Vocabulary | Feelings Adjectives

bird-flower-traditional-thai-style-painting-8762993

Lean Thai Feeling (Good) Adjective

Sawatdii ka today let’s learn Thai feeling good adjective and some example sentences na ka.

Enjoy ka 🙂

Thai

Phonetic English meaning

Example

น่าพอใจ

nâa-pͻͻ-jai agreeable

ยอดขายเดือนนี้น่าพอใจมาก

/yͻ̂ͻt-kǎai dʉan-níi nâa-pͻͻ-jai mâak/

The sales volume of this month is very agreeable.

กล้าหาญ

glâa-hǎan brave

เขาเป็นคนกล้าหาญ

/káo bpen kon glâa-hǎan/

He is a brave person.

สงบ

sà-ngòp calm

เขามีใบหน้าที่สงบ

/káo mii bpai-nâa tîi sà-ngòp/

He has a calm face.

น่ายินดี

nâa-yin-dii delightful

วันนี้มีข่าวน่ายินดีของบริษัทเรา

/wan-níi mii kàao nâa-yin-dii kͻ́ͻng bͻͻ-rí-sàt rao/

There is a delightful news of our company today.

กระตือรือร้น

grà-dtʉʉ-rʉʉ-rón eager

เขากระตือรือร้นในการเรียนภาษาไทย

/káo grà-dtʉʉ-rʉʉ-rón nai gaan-rian paa-sǎa-tai/

He is eager in studying Thai.

เชื่อถือได้

chʉ̂a-tʉ̌ʉ-dâai faithful

เขาเป็นคนเชื่อถือได้

/káo bpen kon chʉ̂a-tʉ̌ʉ-dâai/

He is a faithful person.

อ่อนโยน

ͻ̀ͻn-yoon gentle

แอนชอบผู้ชายที่อ่อนโยน

/Anne chͻ̂ͻp pûu-chaai tîi ͻ̀ͻn-yoon/

Anne like a gentle guy.

มีความสุข

mii-kwaam-sùk happy

ทุกคนอยากมีความสุข

/túk-kon yàak mii-kwaam-sùk/

Everyone wants to be happy.

เบิกบาน

bə̀ək-baan jolly

พวกเรารู้สึกเบิกบานในวันคริสต์มาส

/pûak-rao rúu-sʉ̀k bə̀ək-baan nai wan krít-mâat/

We feel jolly on the Christmas’s Day.

ใจดี

jai-dii kind

แม่ของเขาเป็นคนใจดี

/mԑ̂ԑ kͻ̌ͻng-káo bpen kon jai-dii/

Her mother is a kind person.

ร่าเริง

râa-rəəng lively

วันนี้เขาร่าเริงเพราะว่าอากาศดี

/wan-níi káo râa-rəəng prͻ̂-wâa aa-gaàt dii/

He is lively because the weather today is nice.

ที่เชื่อฟัง

tîi-chʉ̂a-fang obedient

เขาเป็นเด็กที่เชื่อฟัง

/káo bpen dèk tîi chʉ̂a-fang/

He is an obedient child.

ภูมิใจ

puum-jai proud

พ่อแม่ภูมิใจในตัวเขามากที่เขาเรียนจบมหาวิทยาลัย

/pͻ̂ͻ-mԑ̂ԑ puum-jai nai dtua káo tîi káo rian jòp má-hǎa-wít-tá-yaa-lai/

His parents is proud of him that he graduated from his university.

เบาใจ

bao-jai relieved

เขาเบาใจที่พ่อของเขาหายป่วย

/káo bao-jai tîi pͻ̂ͻ kͻ̌ͻng-káo hǎai bpùai/

He is relieved that his father recovered from his sickness.

ไหวพริบดี

wǎi-príp-dii witty

เขาไหวพริบดีมากเขาแก้ปัญหาได้รวดเร็ว

/káo wǎa-príp dii mâak, káo gԑ̂ԑ-bpan-hǎa dâai rûat-reo/

He is witty, he can solve the problem very quickly.

ขยันขันแข็ง

kà-yǎn-kǎn-kԑ̌ԑng zealous

เขาขยันขันแขงเพราะเขาอยากเก็บเงินซื้อบ้านใหม่

/káo kà-yǎn-kǎn-kԑ̌ng prͻ́ káo yàak gèp ngən sʉ́ʉ bâan mài/

He is zealous because he wants to save some money to buy a new house.

I hope this blog is useful for you na ka.

Enjoy your day and see you next blog ka 🙂

Fai
Thai Language Teacher