Skip to main content
Thai Vocabulary

Learn Thai Vocabulary | Feelings Adjectives

By February 5, 2016April 17th, 2019No Comments

Lean Thai Feeling (Good) Adjective

Sawatdii ka today let’s learn Thai feeling good adjective and some example sentences na ka.

Enjoy ka 🙂bird-flower-traditional-thai-style-painting-8762993

Thai

Phonetic English meaning

Example

น่าพอใจ

nâa-pͻͻ-jai agreeable

ยอดขายเดือนนี้น่าพอใจมาก

/yͻ̂ͻt-kǎai dʉan-níi nâa-pͻͻ-jai mâak/

The sales volume of this month is very agreeable.

กล้าหาญ

glâa-hǎan brave

เขาเป็นคนกล้าหาญ

/káo bpen kon glâa-hǎan/

He is a brave person.

สงบ

sà-ngòp calm

เขามีใบหน้าที่สงบ

/káo mii bpai-nâa tîi sà-ngòp/

He has a calm face.

น่ายินดี

nâa-yin-dii delightful

วันนี้มีข่าวน่ายินดีของบริษัทเรา

/wan-níi mii kàao nâa-yin-dii kͻ́ͻng bͻͻ-rí-sàt rao/

There is a delightful news of our company today.

กระตือรือร้น

grà-dtʉʉ-rʉʉ-rón eager

เขากระตือรือร้นในการเรียนภาษาไทย

/káo grà-dtʉʉ-rʉʉ-rón nai gaan-rian paa-sǎa-tai/

He is eager in studying Thai.

เชื่อถือได้

chʉ̂a-tʉ̌ʉ-dâai faithful

เขาเป็นคนเชื่อถือได้

/káo bpen kon chʉ̂a-tʉ̌ʉ-dâai/

He is a faithful person.

อ่อนโยน

ͻ̀ͻn-yoon gentle

แอนชอบผู้ชายที่อ่อนโยน

/Anne chͻ̂ͻp pûu-chaai tîi ͻ̀ͻn-yoon/

Anne like a gentle guy.

มีความสุข

mii-kwaam-sùk happy

ทุกคนอยากมีความสุข

/túk-kon yàak mii-kwaam-sùk/

Everyone wants to be happy.

เบิกบาน

bə̀ək-baan jolly

พวกเรารู้สึกเบิกบานในวันคริสต์มาส

/pûak-rao rúu-sʉ̀k bə̀ək-baan nai wan krít-mâat/

We feel jolly on the Christmas’s Day.

ใจดี

jai-dii kind

แม่ของเขาเป็นคนใจดี

/mԑ̂ԑ kͻ̌ͻng-káo bpen kon jai-dii/

Her mother is a kind person.

ร่าเริง

râa-rəəng lively

วันนี้เขาร่าเริงเพราะว่าอากาศดี

/wan-níi káo râa-rəəng prͻ̂-wâa aa-gaàt dii/

He is lively because the weather today is nice.

ที่เชื่อฟัง

tîi-chʉ̂a-fang obedient

เขาเป็นเด็กที่เชื่อฟัง

/káo bpen dèk tîi chʉ̂a-fang/

He is an obedient child.

ภูมิใจ

puum-jai proud

พ่อแม่ภูมิใจในตัวเขามากที่เขาเรียนจบมหาวิทยาลัย

/pͻ̂ͻ-mԑ̂ԑ puum-jai nai dtua káo tîi káo rian jòp má-hǎa-wít-tá-yaa-lai/

His parents is proud of him that he graduated from his university.

เบาใจ

bao-jai relieved

เขาเบาใจที่พ่อของเขาหายป่วย

/káo bao-jai tîi pͻ̂ͻ kͻ̌ͻng-káo hǎai bpùai/

He is relieved that his father recovered from his sickness.

ไหวพริบดี

wǎi-príp-dii witty

เขาไหวพริบดีมากเขาแก้ปัญหาได้รวดเร็ว

/káo wǎa-príp dii mâak, káo gԑ̂ԑ-bpan-hǎa dâai rûat-reo/

He is witty, he can solve the problem very quickly.

ขยันขันแข็ง

kà-yǎn-kǎn-kԑ̌ԑng zealous

เขาขยันขันแขงเพราะเขาอยากเก็บเงินซื้อบ้านใหม่

/káo kà-yǎn-kǎn-kԑ̌ng prͻ́ káo yàak gèp ngən sʉ́ʉ bâan mài/

He is zealous because he wants to save some money to buy a new house.

I hope this blog is useful for you na ka.

Enjoy your day and see you next blog ka 🙂

Fai
Thai Language Teacher