Skip to main content
Speak Thai

Learn Speak Thai | At the Post Office

Post office phrases and vocabulary

Hi everybody,

Today we are going to learn how to say in Thai ways to mail something at the post office. I hope this conversation can help you to speak Thai more clearly 🙂

speak Thai at the Post Office

ามเกี่ยวกับค่าไปรษณีย์(taam gìao gàp kâa bprai-sà-nii) asking about postage

อัตราส่งจดหมายทางอากาศไปยุโรปเท่าไร

(àt-dtraa sòng jòt-mǎay taang aa-gàat bpai yú-rôop tâo-rài)

What’s the airmail rate to Europe?

ส่งจดหมายทางอากาศถึงปารีสติดแสตมป์เท่าไร

(sòng jòt-mǎay taang aa-gàat bpaa-rîit dtìt sà-dtaem tâo-rài)

What’s the postage for an airmail to Paris?

อัตราค่าโทรเลขถึงอังกฤษเท่าไร

(àt-dtraa kâa too-rá-lêek tǔng ang-grìt tâo-rài)

What’s the rate for telegrams to English?

ต้องเสียเงินเพิ่มอีกเท่าไร ถ้าส่งห่อของนี้ด่วน

(dtɔ̂ɔng sǐa ngən pə̂əm ìik tâo-rài tâa sòng hɔ̀ɔ kɔ̆ɔng níi dùan)

What’s the surcharge on this express parcel?

ช่วยชั่งน้ำหนักจดหมายให้ผมหน่อย

(chûay châng nám-nàk  jòt-mǎay hâi pǒm nɔ̀ɔy

Will you weigh this letter for me?

 

ถามเกี่ยวกับเวลาและการส่งของ (taam gìao gàp wee-laa láe gaan sòng kɔ̆ɔng ) asking about time and ways to mail something

ใช้เวลานานเท่าไรถ้าส่งธรรมดา

(chái wee-laa naan tâo-rài tâa sòng tam-má-daa)

How long does it take by regular mail?

ส่งทางอากาศจะดีกว่ามากใช่ไหม

(sòng taang aa-gàat jà dii gwàa mâak châi mái)

It’s much better to use airmail, isn’t it?

ผม/ฉันจะทำอย่างไรที่จะส่งเงินทางธนาณัติ

(pǒm/chán jà tam yàang-rai tîi  jà sòng ngən taang tánaa-nát)

What do I have to do to send a money order?

ช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าส่งจดหมายไปต่างประเทศต้องทำยังไง

(chûay bɔ̀ɔk nɔ̀ɔy dâi mái wâa sòng jòt-mǎay bpai dtàang bprà-têet dtɔ̂ɔng tam yang-ngai)

Would you please weigh this letter for me?

 

If you want to learn more about the Thai Language, you are very welcome to stop by our website: www.thailanguagehut.com or follow us on Twitter or Linkedin.

 

By Prae

Thai Language Teacher