Skip to main content
Thai Songs

Learn Thai: Through a Song (2) เบา เบา

เบา เบา /bao bao/ Singular – Words

Sà-wàt-dii kâ..

How did you like my last blog? Did you enjoy singing and dancing?
Today I come back with a Thai song again but let’s change to a soft acoustic song 🙂

เบา เบา  /bao bao/
(Just a little)

Artist: Singular

เบา เบา /bao bao/  

ใจหนึ่งใจจะต้องการอะไร /jai nùng jai jà dtɔ̂ɔng-gaan à-rai/
What do you want for your only one heart,

ให้มันมากมาย ให้มันวุ่นวาย /hâi man mâak maai, hâi man wûn-waai/
Don’t make it too complicated,

เพียงเธอนั้น ใส่ใจกันเบาเบา /piang tәә nán sài-jai gan bao-bao/
Just only you pay attention to me just a little,

พอให้สองเราได้ทำอะไรมากมายในตอนนี้ /pɔɔ hâi sɔ̌ɔng rao dâi tam à-rai mâak maai nai dtɔɔn-níi/
It is enough for us to do many things together,

(*) บางเวลาไม่เป็นไร ถ้าเธออยู่ไกล /baang wee-laa mâi-bpen-rai tâa tәә yùu glai/
It is ok if sometimes you need to be so far away,

บางเวลาฉันเข้าใจ ถ้าลืมกันไป /baang wee-laa chán kâo-jai tâa luum gan bpai/
I understand if sometimes you forget me,

บางเวลาไม่เป็นใจ ก็ไม่ต้องเสียดาย /baang wee-laa mâi bpen jai gɔ̂ mâi dtɔ̂ɔng sǐa-daai/
Sometimes if something looks so diificult, don’t be regretful,

ปล่อยมันไปก่อนนะ /bplɔ̀ɔi man bpai gɔ̀ɔn ná/
Let it be..

(**) คิดถึงฉันสักครั้ง เมื่อไม่ได้คิดถึงใคร /kít-tǔng chán sàk kráng mûa mâi dâi kít-tǔng krai/
Please miss me a little bit if you do not think of anything else,

ทำตัวตามสบาย แล้วเจอกันในความฝัน /tam dtua dtaam sà-baai lɛ́ɛw jәә gan nai kwaam fǎn/
Take it easy and we will meet each other in our dream later,

มีเวลาดีๆ ก็บอกให้ฉันได้ฟัง /mii wee-laa dii dii gɔ̂ bɔ̀ɔk hâi chán dâi fang/
Tell me if you have good moment in your life,

ไม่มากเกินไปกว่านั้น /mâi mâak gәәn bpai gwàa nán/
that’s it,

ค่อยๆ รักกันเบาเบา /kɔ̂ɔi kɔ̂ɔi rák gan bao bao/
We love each other, little by little,

เธอกับฉันยังต้องเดินทางไกล /tәә gàp chán yang dtɔ̂ɔng dәәn-taang glai/
You and me still have a long way to go,

คงไม่สายไป ให้เวลากับใจได้เรียนรู้ /kong mâi sǎai bpai hâi wee-laa gàp jai dâi rian-rúu/
Hope it is not too late to let our hearts learn each other,

Repeat (*,**)

Repeat (*,**)

Jang
Thai Language Teacher