Skip to main content
Thai Phrases

Learn Thai | Funny Phrases for Valentine’s Day

By February 14, 2011February 14th, 2018No Comments

Thai Funny Phrases forlearn Thai

Valentine’s Day

Happy Valentine’s Day! Did you say “I love you” to your beloved one today?

Today I have some funny Thai phrases to amuse you and your friend. Let’s laugh together 🙂

เพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อ [pûan-sà-nìt kít mâi sûu] = Literally: The best friend who is not honest. The Thai phrase translates as a friend who falls in love with their best friend, secretly.

รักนะจุ๊บ จุ๊บ [rák ná júb júb] = Love you! Kiss kiss!

รักนะเด็กโง่ [rák ná dèk ngôh] = Love you,  silly girl/ boy.

Also I have a Thai Valentine’s Day joke for you:

A: ขอโทษค่ะ / ครับ ช่วยสะกดคำว่า “love” เป็นภาษาไทยให้หน่อยได้ไหมคะ / ครับ
[kɔ̌ɔ-tôht kâ / kráp. chûay sà-gòt kam-wâa “Love” bpen paa-sǎa Thai hâi nɔ̀ɔi dâi mái ká/kráp?] A: Sorry, could you please tell me how to spell the word, “love” in Thai?

B: อ๋อ ค่ะ / ครับ ร- ั –ก [ɔ̌ɔ.. kâ/kráp. rɔɔ-rua, mái-hǎn-aa-gàat, gɔɔ-gài] B: Ah, yes.. “ร- ั –ก”

A: ขอบคุณนะที่ทำให้ฉัน / ผมรู้จักคำว่า รัก
[kɔ̀ɔp-kun ná tîi tam-hâi chán / pǒm rúu-jàk kam-wâa rák] A: Thank you for letting me know what “Love” is.

B: เอ่อ >_< [errrrrr] B: ahhhhhh… >_<

Hope you enjoyed :)… Happy Valentine’s Day!

Other Valentine’s Day Links:

Funny Phrases for Valentine’s Day

How to say Happy Valentine’s Day

If you want to learn more about  Thai Language, you are very welcome stop by our website: www.thailanguagehut.com or follow us in Twitter and Join us in Facebook.

Jang
Thai Language teacher

Free Trial Thai lesson