Skip to main content
Thai Culture

Lean Thai: Culture | Thai smile

Thai smile, a small reading and writing exercise

Why do Thai like to smile? Thai people smile to express gladness and happiness, to thank for small services, to return the wai of children and inferior persons and even to excuse small inconveniences.

ทำไมคนไทยชอบยิ้ม คนไทยยิ้มเมื่อดีใจและสบายใจ ใช้แทนคำขอบคุณกรณีที่ได้รับความช่วยเหลือเล็ก ๆ น้อย ๆ ยิ้มตอบรับการไหว้จากเด็กหรือผู้น้อย และแม้กระทั่งยิ้มเพื่อแสดงการให้อภัยในความไม่สะดวกเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ตนได้รับ

Tham-mai-khon-thai-chôrb-yím    khon-thai-yím-mûeh-dee-jai-láe-sa-baai-jai    chái-taen-kham-khòrb-khun-gor-ra-nee-thêe-dâi-ráb-kwaam-chûay-lŭeh-lég-lég- nóy-nóy    yím-tòrb-ráb-gaan-wâi-jàag-dèg-rŭh-phôo-nóy    láe-máeh-gra-thâng- yím-phûeh-sa-daeng-gaan-hâi-a-pai-nai-kwaam-mâi-sa-dùag-lég-lég-nóy-nóy-thêe-ton-dâi-ráb

I hope you found this exercise useful 🙂

Khru May
Thai Language Hut