Skip to main content
Thai Culture

Thai culture | We Love the King

Why Do Thai People Love Their King?

I haven’t done any blogs for quite some time, right now I’d like to share something with you guys. I am thinking about Thai cultures, not much but necessary…

First thing first, the King, the Queen and the Royal Family are the priority for Thai people. The Thai people have a deep traditional reverence for their King and fully expect visitors to show no disrespect, in word or deed, towards all members of the Royal Family.

อย่างแรกเลย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ เป็นสถาบันที่ปวงชนชาวไทยเทิดทูนสูงสุด ชาวไทยทั้งหลายต่างถวายความจงรักภักดีต่อองค์พระเจ้าอยู่หัวอย่างสูงยิ่ง และไม่ต้องการให้ชาวต่างประเทศผู้มาเยือนพูดหรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่ไม่เคารพยกย่องต่อสมาชิกใด ๆ ในราชวงศ์

Yang-râehg-loey    prá-bàat-sŏm-dèt-prá-jâo-yòo-hŭa    sŏm-dèt-prá-naang- jâo- prá-ba-rom-ma-ra-chí-nee-nâat  láe- prá-ba-rom-ma-wong-săa-nú-wong    bpen-sa-thăa-ban-thêe-puang-chon-chaw-thai-thêrt-thoon-sŏong-sùt    chaw-thai-tháng-lăay-dtàang-tha-wăay-kwaam-jong-rág-pág-dee-tòrr-ong- prá-jâo-yòo-hŭa-yàang- sŏong-yîng    láe-mâi-dtông-gaan-hâi-chaw- dtàang-pra-thêht-phôo-maa-yuehn-phûhd-rŭh-gra-tham-gaan-dai-dai-nai-lág-sa-nà-thêe-mâi-kao-róp-yóg-yông-thòrr-sa-maa-chíg-dai-dai-nai-rât-cha-wong

I would like to let the whole world know that I am so proud of Thai Culture.

Khru May
Thai Language Hut