Skip to main content
Thai Phrases

How to talk to Thai girls | Bar Talk

Thai Girls – Bar Talk – poôd-kui-gan-nai-baa พูดคุยกันในบาร์

Having Conversational Thai can help you a lot when trying to meet people and a bar can be a social place for tourists and expats who live in big cities around Thailand. It is a place where you can have fun and chat with your friends…and also for many foreigners it is a place for them to meet and make friends with Thai girls and practice your Bar Talk too. The table below will help you to communicate with Thai girls better.

Let’s check it out…maybe you will need to use it this evening!

Talking in the bar poôd-kui-gan-nai-baa     พูดคุยกันในบาร์
1 Hello Sà-wàd-dee(kâ/kráb) สวัสดี (ค่ะ/ครับ)
2 How are you? Sàbaai-dee mái(ká/kráb)? สบายดีมั้ย (คะ/ครับ)
3 Just fine, thanks, you? Gôr-dee (kâ/kráb) khòb-khun laéw-khun-lâ ? ก็ดี (ค่ะ/ครับ) ขอบคุณ แล้วคุณล่ะ
4 Ok, thanks dee (kâ/kráb) khòb-khun ดี (ค่ะ/ครับ) ขอบคุณ
5 Did you come alone? Maa-khon-diew- reŭh (ká/kráb) ? มาคนเดียวเหรอ (คะ/ครับ)
6 No, I came with friends. Pl ào-maa-gàb-phûen (kâ/kráb) เปล่า มากับเพื่อน (ค่ะ/ครับ)
7 Yes, I did. Châi (kâ/kráb) maa-khon-diew ใช่ (ค่ะ/ครับ) มาคนเดียว
8 Can I join you? Khŏrr-nâng-dûay-khon-dâi- mái(ká/kráb)? ขอนั่งด้วยคนได้มั้ย (คะ/ครับ)
9 Yes, please. Dâi (kâ/kráb)/Cheun (kâ/kráb) ได้ (ค่ะ/ครับ) /เชิญ (ค่ะ/ครับ)
10 What would you like to drink? Dùem- àrai- dee (ká/kráb)? ดื่มอะไรดี (คะ/ครับ)
11 I’ll have Cherry Temple, please. Khŏrr-cherry-them-pêrn (kâ/kráb) ขอเชอร์รี่เทมเปิ้ล (ค่ะ/ครับ)
12 I’ll have a beer, please. Khŏrr-beer- laéw-gan (kâ/kráb) ขอเบียร์แล้วกัน (ค่ะ/ครับ)
13 You like to come here? Chôb-maa-tîew-thêe-nêe-reŭh (ká/kráb) ? ชอบมาเที่ยวที่นี่เหรอ (คะ/ครับ)
14 Yes, it is nice. Châi (kâ/kráb) thêe-nêe-châi-dâi ใช่ (ค่ะ/ครับ) ที่นี่ใช้ได้
15 You come here often? Maa- tîew-bòi- mái (ká/kráb)? มาเที่ยวบ่อยมั้ย (คะ/ครับ)
16 Yes, I do. Gôr- bòi-ná ก็บ่อยนะ
17 No, not often. Gôr-mâi- bòi-ròhg ก็ไม่บ่อยหรอก
18 What kind of music do you like? Chôb-pleng-bàeb-năi (ká/kráb)? ชอบเพลงแบบไหน (คะ/ครับ)
19 I like pop music. Chôb-pleng-pop (kâ/kráb) ชอบเพลงป๊อป (ค่ะ/ครับ)
20 Where are we going next? Jà- bpai- năi-thòrr-dee (ká/kráb)? จะไปไหนต่อดี (คะ/ครับ)
21 Can we find some place quiet? Bpai-hăa- thee-ngîeb- ngîeb-khui-gan- dâi- mái(ká/kráb)? ไปหาที่เงียบ ๆ คุยกันได้มั้ย (คะ/ครับ)
22 Can we spend the night together? Kháang-khuen- gàb-chăn(phŏm)- dâi- mái(ká/kráb)? ค้างคืนกับฉัน (ผม) ได้มั้ย (คะ/ครับ)
23 I’d like to be with you all night. Yàag-yòo- gàb-khun-tháng-khùen-loey (kâ/kráb) อยากอยู่กับคุณทั้งคืนเลย (ค่ะ/ครับ)
24 Yes, me too. Mûen- gan- loey (kâ/kráb) เหมือนกันเลย (ค่ะ/ครับ)
25 Will we see again? Laéw-rao- jà-jueh-gan-èeg- mái(ká/kráb)? แล้วเราจะเจอกันอีกมั้ย (คะ/ครับ)
26 Yes, of course. Nâe-nohn (kâ/kráb) แน่นอน (ค่ะ/ครับ)
27 When will we see each other again? Mûe-rài-rao- jà-jueh-gan-èeg (ká/kráb)? เมื่อไหร่เราจะเจอกันอีก (คะ/ครับ)
28 What about tomorrow? Prûng-née-phen-ngai (ká/kráb)? พรุ่งนี้เป็นไง (คะ/ครับ)
29 Deal. Dâi- loey (kâ/kráb) ได้เลย (ค่ะ/ครับ)

**please note that the word “phŏm” is used by a man and the word “chăn” is used by woman

Hope you meet someone nice 🙂