Skip to main content
Speak ThaiThai PhrasesThai Vocabulary

ยานพาหนะ | Vehicles | Learn Thai Vocabulary and Phrases

ยานพาหนะ yaan paa-hà-ná

Vehicles

sawatdii ka

Let’s learn Thai vocabulary about Vehicles /yaan paa-hà-ná/ with this picture 🙂

vehicles-thai

  • To say “to take / to get up on vehicle” =  kʉ̂n + vehicles

For example,

ฉันขึ้นรถเมล์มาทำงานทุกวัน /chán kʉ̂n rót mee maa tam-ngaan túk wan/ = I take a bus to work every day.

เดือนหน้าผมจะขึ้นเครื่องบินไปญี่ปุ่น /dʉan náa pŏm jà kʉ̂n krʉ̂angbin bpai yîibpùn/ = Next month I will take an airplane to Japan.

  • To say “to get off from the vehicle” = long + vehicles

For example,

ฉันลงเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ /chán long krʉ̂angbin tîi sànăambin suwannapuum/ = I get off an airplane at Suvarnabhumi airport.

เขาลงรถไฟฟ้าที่สถานีสุขุมวิท /káo long rót fai-fáa tîi sà-tăa-nii sukŭmwít/ = She/He gets off from sky train at Sukhumvit station.

Let’s Practice New Vocabulary

รถเมล์ /rót mee/ = public bus

ทำงาน /tam-ngaan/ = to work

ทุกวัน /túk wan/ = every day

เดือนหน้า /dʉan náa/ = next month

เครื่องบิน /krʉ̂angbin/ = airplane

ญี่ปุ่น /yîibpùn/ = Japan

ที่ /tîi/ = at

สนามบิน /sànăambin/ = airport

รถไฟฟ้า /rót fai-fáa/ = sky trian

สถานี /sà-tăa-nii/ = station

Learn more vehicles vocabulary here

See you next blog.

Jane
Thai Language Teacher