Skip to main content
Thai Vocabulary

Thai Vocabulary | Vehicles

By December 15, 2011March 15th, 2019No Comments

Learn Thai Vehicle VocabularyHow to talk about Vehicles

in Thai Language

Sàwàtdiika,

In this blog we are going to learn about some Thai Vehicle Vocabulary.

1.  รถ /rót/  =  Car

2. รถไฟ /rót fai /  =  Train

3. รถไฟฟ้า /rót fai fáa /  =   Sky train

4. รถไฟใต้ดิน /rót fai dtâai din/  =  Subway

5. รถตู้ /rót dtûu/  =  Van

6. รถมอเตอร์ไซค์ /rót mɔɔ -dtәә-sai/ =  motorbike

7. เครื่องบิน /krêung-bin/ =  Airplane

8. รถตุ๊กตุ๊ก /rót dtúk-dtúk/ = tuk tuk

9. รถสามล้อ /rót sǎam-lͻ́ͻ/ = tricycle

10. เรือ /rʉa/ =boat, ship

11. รถเมล์ /rót-mee/ = public bus (in Bang kok)

12. รถสองแถว /rót-sͻ̌ͻng-tԑ̌ԑo/ = minibus

13. รถทัวร์/รถบัส /rót-tua, rót bát/ = bus (travel between the province)

14. รถจักรยาน /rót jàk-grà-yaan/ = bicycle

15. เกวียน /gwian/  = bullock car

16. รถแท็กซี่ /rót-tԑ́ԑk-sîi/ = Taxi

17. รถไถ /rót-tǎi/  = tractor

18. รถพยาบาล /rót-pá-yaa-baan/  = ambulance

19. รถกระบะ /rót-grà-bà/ = pick-up truck

20. รถสิบล้อ /rót-sìp-lͻ́ͻ/ = ten – wheeled truck

I hope this Thai lesson is useful to everyone.

Enjoy learning Thai 🙂

Tik
Thai Language Teacher