Skip to main content
Thai Phrases

Thai Love Phrases | Flirting in Thai

How to FlirtHeart in Thai Language

In this blog we will learn some Thai love phrases about flirting.

คุณน่ารักจังเลย (ค่ะ/ครับ) /kun nâa-rák jang-ləəi (kâ/kráp)/  = You are so cute.

คุณยิ้มสวยมาก (ค่ะ/ครับ) / kun yím sǔai mâak (kâ/kráp)/ = You have a nice smile.

คุณมีแฟนหรือยัง (คะ/ครับ) /kun mii fɛɛn rᵾ̌ᵾ yang (ká/kráp)/ = Do you have a boyfriend / girlfriend? (Have you got boyfriend / girlfriend yet?)

ขอเบอร์(โทรศัพท์)ได้ไหม (คะ/ครับ) /kᴐ̌ᴐ bəə (too-ra-sàp) dâi mái (ká/kráp)/ = May I have your telephone number?

เดี๋ยวผมโทรหานะครับ /dǐao pǒm too-hǎa ná kráp (ká/kráp)/ = I will call you later.

เดี๋ยวฉันโทรหานะคะ /dǐao chán too-hǎa ná ká/ = I will call you later.

คิดถึงนะ (คะ/ครับ)  /kít-tᵾ̌ng ná/ = I miss you.

คิดถึงผมไหมครับ  /kít-tᵾ̌ng pǒm mái kráp/ = Do you miss me?

คิดถึงฉันไหมคะ /kít-tᵾ̌ng chán mái ká/ = Do you miss me?

ไปดูหนังกันไหม (คะ/ครับ) /bpai duu nǎng gan mái (ká/kráp)/ = Shall we go to see a movie?

กินข้าวเย็นด้วยกันไหม (คะ/ครับ) /gin kâao-yen dûai gan mái (ká/kráp)/ = Shall we go to eat dinner together?

ฝันดี อย่าลืมฝันถึงผมนะครับ /fǎn-dii, yàa lᵾᵾm fǎn-tᵾ̌ng pǒm ná kráp/ = Have a good night. Don’t forget to dream of me.

ฝันดี อย่าลืมฝันถึงฉันนะคะ /fǎn-dii, yàa lᵾᵾm fǎn-tᵾ̌ng chán ná ká/ = Have a good night. Don’t forget to dream of me.

Hope this is useful for you. Good luck !

Jang

Thai Language Teacher

Free Trial Thai lesson