Skip to main content
Thai Phrases

Thai Shopping Phrases| bpai-seúh-kăwng ไปซื้อของ

How to use Thai language whenThai Shopping Phrases Shopping

The word ‘shopping’ is widely spoken among Thais nowadays and this word is specifically used when you refer to ‘real shopping at a shopping mall or department store’. When you go buy stuff or food at the shops, market, supermarket, grocery, kiosk or even at the 7 Eleven, we do not use the word ‘shopping’, we just simply say ‘bpai-seúh-kăwng’,  which literally means, ‘go buy things’

Shoppingbpai-seúh-kăwngไปซื้อของ
1What would you like?Ráp-àrai-dee(ká/kráb)?รับอะไรดี(คะ/ครับ)
2What would you like? (informal)Ao-ààrai-dee (ká/kráb)?เอาอะไรดี (คะ/ครับ)
3Would you take it?Ráp-mái (ká/kráb)?รับมั้ย(คะ/ครับ)
4Can you give me a discount?Lód-nòi-dâi-mái (ká/kráb)?ลดหน่อยได้มั้ย(คะ/ครับ)
5Can you give me a little more discount?Lód-eèk-nòi-dâi-mái(ká/kráb)?ลดอีกหน่อยได้มั้ย(คะ/ครับ)
6I cannot give you more discountLód-mâi-dâi-laéw(kâ/kráb)ลดไม่ได้แล้ว(ค่ะ/ครับ)
7I have only a little profit on thatDâi-gam-lai-níd-nòi-eng(kâ/kráb)ได้กำไรนิดหน่อยเอง(ค่ะ/ครับ)
8How muchTâo-rài (ká/kráb)?เท่าไหร่(คะ/ครับ)
9It’s very expensivePaeng-maâkแพงมาก
10A little expensivePaeng-bpai-nòiแพงไปหน่อย
11Very cheapToòk-maâkถูกมาก
12What is it called?Riâk-wâa-àrai (ká/kráb)?เรียกว่าอะไร(คะ/ครับ)
13I want to have a look first? (for shopping)Kŏr-doo-gàwn (kâ/kráb)ขอดูก่อน(ค่ะ/ครับ)
14Do you have……?Mee……….…mái (ká/kráb)?มี……………มั้ย (คะ/ครับ)
15What colours do you have?Mee-sĕe-àrai-baâng (ká/kráb)?มีสีอะไรบ้าง (คะ/ครับ)
16Do you have size ……?Mee-ber/size……..mái (ká/kráb)?มีเบอร์/ไซส์………..มั้ย (คะ/ครับ)
17Can I try it on?Lawng-sài-dâi mái (ká/kráb)?ลองใส่ได้มั้ย(คะ/ครับ)
18Does it fit well?Sài-por-dee-mái (ká/kráb)?ใส่พอดีมั้ย(คะ/ครับ)
19It looks very beautiful on youSài-laéw-sŭay-maâk (kâ/kráb)ใส่แล้วสวยมาก(ค่ะ/ครับ)
20It looks very handsome on youSài-laéw-lòr-maâk(kâ/kráb)ใส่แล้วหล่อมาก(ค่ะ/ครับ)
21It looks very good on youSài-laéw-doo-dee-maâk (kâ/kráb)ใส่แล้วดูดีมาก(ค่ะ/ครับ)
22A little tightKáp-bpai-nòi (kâ/kráb)คับไปหน่อย(ค่ะ/ครับ)
23A little looseLŭam-bpai-nòi (kâ/kráb)หลวมไปหน่อย(ค่ะ/ครับ)
24A little too bigYài-bpai-nòi (kâ/kráb)ใหญ่ไปหน่อย(ค่ะ/ครับ)
25I’ll take this oneAo-dtua-née (kâ/kráb) (for clothes)เอาตัวนี้(ค่ะ/ครับ)
26Do you have a new one?Mee-dtua-mài-mái (ká/kráb) (for clothes)มีตัวใหม่มั้ย(คะ/ครับ)
27Sorry, this is the last oneKŏr-toad (kâ/kráb) lŭeh-dtua-sùd-taái-laéw (for clothes)ขอโทษ(ค่ะ/ครับ)  เหลือตัวสุดท้ายแล้ว
28Already sold outMòd-laéw (kâ/kráb)หมดแล้ว(ค่ะ/ครับ)
29Do you have any promotions?Tawn-neé-mee-pro-mo-chân-àrai-baâng (ká/kráb)?ตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้าง(คะ/ครับ)
30Do you take credit cards?Ráp-bùt-cre-dìt-mái (ká/kráb)?รับบัตรเครดิตมั้ย(คะ/ครับ)
31Sorry, we do not  take a credit cardKŏr-toâd (kâ/kráb), mâi-ráp- bùt-cre-dìtขอโทษ(ค่ะ/ครับ)..ไม่รับบัตรเครดิต
32Credit card accepted at minimum amount of……..BahtRáp-bùt-cre-dìt-dtâng- dtaè…..Baht kêun-bpaiรับบัตรเครดิตตั้งแต่…..บาทขึ้นไป
33Please pay at the cashierRob-guan-cham-ra-ngeon-tee- kat-chia(kâ/kráb)รบกวนชำระเงินที่แคชเชียร์ (ค่ะ/ครับ)
34Thank you very muchKàwb-kun-maâk (kâ/kráb)ขอบคุณมาก (ค่ะ/ครับ)
35We look forward to welcome you againo-gaàt-naá-cheon-mài(kâ/kráb)โอกาสหน้าเชิญใหม่ (ค่ะ/ครับ)

thai language thailanguage shoppping buy purchase thailand shop terminal21 siamparagon

Note: the word ‘dtua’ “ตัว” is a classifier for clothes, animals and furniture. If you want to refer to different things in a sense of  an ‘item’ or a ‘piece’, you would say ‘an’ “อัน”.