How to ask Questions in Thai language – How to ask Questions in Thai

By February 5, 2013Thai Vocabulary

Thai Question Words Thai Question Words

How to ask Questions in Thai

Sàwàt dii kâ,

In this blog, we are going to learn and revise the question words in the Thai language. You will always need to know this to be able to make conversation using Thai so we highly recommend you learn and practice a lot until this becomes very familiar.

1. What? / à rai  / อะไร

What is your nationality? = คุณเป็นคนประเทศอะไร / kun bpen kon bprà-têet à-rai /

2. Where?/ tîi-nǎi  / ที่ไหน

Where would you like to go for dinner tomorrow? = พรุ่งนี้คุณอยากไปทานอาหารเย็นที่ไหน / prûng-níi kun yàak bpai taan aa-hǎan yen tîi-nǎi

3. Where is, are ?/ yùu tîi-nǎi / อยู่ที่ไหน

Where is the car park? = ที่จอดรถอยู่ที่ไหน / tîi-jɔ̀ɔt rót yùu tîi-nǎi /

4. Who? / krai / ใคร

Who will go with us? = ใครจะไปกับเรา / krai jà bpai gàp rao /

5. Whom? / krai / ใคร

Whom did you go with? = คุณไปกับใคร / kun bpai gàp krai /

6. Whose? / kͻ̌ͻng krai / ของใคร

Whose phone is that? = นั่นโทรศัพท์ของใคร / nân too-rá-sàp kɔ̌ɔng krai /

7. When? / mʉ̂a-rài ? / เมื่อไร (เมื่อไหร่)

When will they come here again? = เมื่อไรพวกเขาจะมาที่นี่อีก /mʉ̂a-rài pûak-káo jà maa tîi-nîi ìik / ‘or’ พวกเขาจะมาที่นี่อีกเมื่อไร / pûak-káo jà maa tîi-nîi ìik mʉ̂a-rài /

8. How many? / gìi + Classifier, word of time / กี่

How many hours? = กี่ชั่วโมง / gìi chûa-moong /

How many people? = กี่คน / gìi kon /

9.  How? / yang ngai / ยังไง

How we can get there? = เราจะไปที่นั่นยังไง / rao jà bpai tîi-nân yang-ngai /

10. Which? / Classifier + nǎi / ไหน

Which bag is yours? = กระเป๋าใบไหนเป็นของคุณ / grà-bpǎo bai nǎI bpen kɔ̌ɔng kun /

Which one is her phone? = โทรศัพท์ของเขาเครื่องไหน / too-rá-sàp kɔ̌ɔng-káo krʉ̂ang nǎi /

I hope you can now go and use these question words and build your own question sentences. Have a try!

If you would like to learn more the consider taught lessons with Thai Language Hut School.

Until next time, goodbye for now 🙂

Tik
Thai Language Teacher