Skip to main content
Thai Vocabulary

Learn Thai Vocabulary | Shape Adjectives

192406c13f69065b629dcbf820d0ee46_largeShapes in Thai Language

Sawatdii ka everyone, I hope you all are fine na ka. Today let’s learn some Thai Shape Adjectives to help you describing something or someone in Thai better na ka:)

Enjoy ka!

ThaiPhoneticEnglish meaning

Example

กว้างขวาง

gwâang-kwǎangbroad

ถนนสายนี้กว้างขวาง

/tà-nǒn sǎai níi gwâang-kwǎang/

This road is broad.

อวบ

ùapchubby

ผมชอบผู้หญิงอวบครับ

/pǒm chͻ̂ͻp pûu-yǐng ùap kráp/

I like a chubby lady.

เบี้ยวbîaocrooked

ภาพวาดที่คุณแขวนบนผนังเบี้ยวนิดหน่อยค่ะ

/pâap-wâat tîi kun kwԑ̌ԑn bon pà-nǎng bîao nít-nͻ̀i kâ/

The painting you put on the wall is a little bit crooked.

โค้ง

kóongcurved

ทางโค้งนี้อันตราย

/taang-kóong níi an-dtà-raai/

This curved road is dangerous.

ลึก

lʉ́kdeep

สระน้ำแห่งนี้ลึกมาก เด็กๆห้ามลงเล่นเด็ดขาด

/sà-náam hԑ̀ԑng níi lʉ́k mâak, dèk-dèk hâam long lên dèt-kàat/

This pond is very deep, children do not swim here.

เรียบ

rîapflat/smooth

พื้นผิวบนดวงจันทร์ไม่เรียบ

/pʉ́ʉn-pǐu bon duang-jan mâi rîap/

The surface of the moon is not smooth.

สูง

sǔunghigh/tall

เขาสูงกว่าพ่อและพี่ชายของเขา

/káo sǔung gwàa pͻ̀ͻ lԑ́ pîi-chaai kͻ̌ͻng-káo/

He is taller than his father and his older brother.

โบ๋

bǒohollow

เด็กๆกลัวผีตาโบ๋

/dèk-dèk glua pǐi dtaa-bǒo/

Children are scared of a hollow-eyed ghost.

ต่ำ

dtàmlow

พื้นดินบริเวณนี้ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล

/pʉ́ʉn-din bͻͻ-rí-ween níi dtàm gwàa rá-dàp náam tá-lee/

The land in this area is lower than the sea level.

*Note: Do not use ต่ำ to describe a person. It will be an insult.

แคบ

kԑ̂ԑpnarrow

เขาไม่ชอบอยู่ในห้องแคบๆ

/káo mâi chͻ̂ͻp yùu nai hͻ̂ͻng kԑ̂ԑp-kԑ̂ԑp/

He does not like being in a narrow room.

กลม

glomround

เขานั่งที่โต๊ะกลมสีขาวในร้านกาแฟนี้ทุกเช้า

/káo nâng tîi dtó glom sǐi kǎao nai ráan gaa-fԑԑ níi túk-cháao/

He sits at the round white table in this coffee shop every morning.

ตื้น

dtʉ̂ʉnshallow

สระว่ายน้ำนี้ตื้น เด็กๆเล่นน้ำที่นี่ได้

/sà-wâai-náam níi dtʉ̂ʉn dèk-dèk lên-náam tîi-nîi dâai/

This swimming pool is shallow, children can swim here.

ผอมบาง

pͻ̌ͻm-baangskinny

นางแบบคนนั้นผอมบางเกินไป

/naang-bԑ̀ԑp kon nán pͻ̌ͻm-baang gəən-bpai/

That mannequin is too skinny.

สี่เหลี่ยม

sìi-lìamsquare

เขาวาดรูปสี่เหลี่ยมบนกระดาษ

/káo wâat rûup sìi-lìam bon grà-dàat/

He drew a square (picture) on a paper.

สูงชัน

sǔung-chansteep

ภูเขาหิมาลัยสูงชันมาก

/puu-kǎo hì-maa-lai sǔung-chan mâak/

Himalaya mountain is very steep.

ตรง

dtrongstraight

เธอมีผมตรงสีน้ำตาลอ่อน

/təə mii pǒm dtrong sǐi nám-dtaan ͻ̀ͻn/

She has straight light brown hair.

กว้าง

gwâangwide

บ้านหลังนี้กว้างพอสำหรับครอบครัวเรา

/bâan lǎng níi gwâang pͻͻ sǎm-ràp krͻ̂ͻp-krua rao/

This house is wide enough for our family.

I hope this blog can help you learn Thai better na ka

See you next blog ka:)

Fai

Thai Language Teacher