Skip to main content
Thai Verbs

Learn Thai Vocabulary-Common Verbs

By November 1, 2016March 2nd, 2018No Comments

Learn Common Thai Verbs

Image result

This is a list of common Thai Verbs and example sentences that can help you communicate basic Thai conversation.

Thai

Phonetic Meaning

Example

มี

mii has

ผม/ฉันมีตาสีน้ำตาล

/pǒm/chán mii pǒm sǐI nám-dtaan/

I have brown hair.

ถาม

tǎam ask

ผม/ฉันถามราคาอาหาร

/pǒm/chán tǎam raa-kaa aa-hǎan/

I ask the price of the food.

ตอบ

dtɔ̀ɔp answer

เขาตอบคำถามอย่างสุภาพ

/káo dtɔ̀ɔp kam-tǎam yàang-sù-pâap/

He/She politely answers the question.

ดู

duu watch

พวกเขาชอบดูมวยไทย

/pûak-káo chɔ̂ɔp duu muai tai/

They like to watch Thai boxing.

เอา

ao take

ผม/ฉันเอาอันนี้

/pǒm/chán ao an-níi/

I want this one.

ทำ

tam do, make

แอนทำอาหารไทยเก่ง

/ɛɛn tam aa-hǎan tai gèng/

Anne is good at cooking Thai food.

เรียน

rian study

ผม/ฉันเรียนภาษาไทยที่นี่

/pǒm/chán rian paa-sǎa-tai tîi-nîi/

I study Thai here.

มา

maa come

เขามาทำงานเร็วทุกวัน

/káo maa tam ngaan reo túk-wan/

He/She comes to work early every day.

เข้าใจ

kâo-jai understand

คุณเข้าใจไหม

/kun kâo-jai mái/

Do you understand?

จำ

jam remember

ผม/ฉันจำไม่ได้

/chán/pǒm jam mâi-dâi/

I cannot remember.

เขียน

kǐan write

เขาเขียนภาษาไทยได้

/káo kǐan paa-sǎa-tai dâai/

He/She can write Thai.

อ่าน

àan read

แอนอ่านภาษาไทยทุกวัน

/ɛɛn àan paa-sǎa-tai túk-wan/

Anne read Thai every day.

เชื่อ

chᵾ̂a believe

ผม/ฉันไม่เชื่อคุณ

/pǒm/chán mâi chᵾ̂a kun/

I do not believe you.

พูด

pûut speak

พูดช้าๆได้ไหม

/pûut cháa-cháa dâi-mái/

Can you speak slowly?

กิน/ทาน

gin/taan eat

วันนี้คุณอยากทานอะไร

/wan-níi kun yàak taan à-rai/

What do you want to eat today?

ดื่ม

dᵾ̀ᵾm drink

คุณดื่มเบียร์ไหม

/kun dᵾ̀ᵾm bia mái/

Do you drink beer?

ได้ยิน

dâi-yin hear

คุณได้ยินผม/ฉันไหม

/kun dâi-yin pǒm/chán mái/

Can you hear me?

ฟัง

fang listen

เขาฟังเพลงไทยทุกวัน

/káo fang pleeng tai túk-wan/

He/She listens to Thai song every day.

ชอบ

chɔ̂ɔp like

คุณชอบดูหนังหรือฟังเพลง

/kun chɔ̂ɔp duu-nǎng rᵾ̌ᵾ fang-pleeng/

Do you like watching movie or listening to music?

ลืม

lᵾᵾm forget

ผม/ฉันลืมกระเป๋าสตางค์ที่บ้าน

/pǒm/chán lᵾᵾm grà-bpǎo sà-dtang tîi bâan/

I forget my wallet at home.

Image result

 

I hope this blog help you learn Thai better and see you next blog ka:)

 

Fai
Thai Language Teacher

Learn Thai ka now!