Skip to main content
Thai Vocabulary

Learn Thai Vocabulary | Fruit Juice | น้ำผลไม้ náam pǒn-lá-máai

By February 13, 2012March 15th, 2019No Comments

Thai Fruit Juice VocabularyVocabulary in Thai Language

Sàwàtdii kâ,

Do you like to drink Juice? In this Thai lesson, we will learn some Thai Vocabulary about Fruit Juice | náam pǒn lá máai น้ำผลไม้

Vocabulary

1.ผลไม้ /pǒn-lá-máai /                   =  Fruit

2.น้ำ /náam/                                         = Water / liquids

3. น้ำ /náam/ + name of fruit           = Juice

4. น้ำแตงโม       /náam dtԑԑng-moo/            = watermelon juice

5. น้ำส้ม             /náam sôm/                       = orange juice

6. น้ำมะนาว        /náam má-naao/                 = lemonade

7. น้ำองุ่น            /náam à-ngùn/                   = grape juice

8. น้ำฝรั่ง            /náam fá-ràng/                   = guava juice

9. น้ำทับทิม        /náam táp-tim/                   = pomegranate juice

10. น้ำสับปะรด       /náam sàp-bpà-rót/    = pineapple juice

11. น้ำลำไย         /náam lam-yai/               = longan juice

12. น้ำมะพร้าว      /náam má-práao/          = coconut juice

13. น้ำเสาวรส      /náam sǎo-wá-rót/         = passion fruit juice

14. น้ำแอปเปิล       /náam ԑ́p-bpə̂n/            = apple juice

15. น้ำกีวี่           /náam gii-wîi/             = kiwi juice

16. น้ำสตรอเบอรรี่   /náam sà-dtrͻͻ-bəə-rîi/        = strawberry juice

17. น้ำลิ้นจี่         /náam lín-jìi/                      = litchi juice

18. น้ำมะม่วง            /náam má-mûang/              = mango juice

If you would like to learn more Thai why not try a free trial lesson with us.

We can teach you online. 

See you again soon next blog kâ

Tik
Thai Language Teacher