Thai CultureThai Phrases

Comparative Thai-English Proverbs : Diligence

By May 21, 2010March 16th, 2019No Comments

Thai Proverbs about Diligence

A diligent person will be more successful than a rich one but does nothing!
These interesting proverbs give value to diligence, patience, and effort–

ฝนทั่งให้เป็นเข็ม /fǒn tâng hâi bpen kěm/
= Constant dropping wears away the stone. Rome was not built in a day.

ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม /cháa cháa dâi práa lêm ngaam/
= Haste makes waste. Rome was not built in a day.

จงพากเพียรไปเถิดจักเกิดผล /jong pâak-pian bpai tèrt jàk gèrt pǒn/
= Hard work pays.

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น /kwaam-pa-yaa-yaam yùu tîi nǎi, kwaam-sǎm-rèt yùu tîi nân/
= Where there’s a will, there’s a way.

ขยันเหมือนมด /kà-yǎn mǔan mót/
= As diligent as an ant.

อย่าผัดวันประกันพรุ่ง /yàa pàt wan bprà-gan prûng/
= Never put off till tomorrow what can be done today. (Don’t put off today by pledging tomorrow.)

Hope this is interesting 🙂

Enjoy learning Thai proverbs!!

Jang
Thai language Teacher