Skip to main content
Writing Thai Script

Learn Thai Writing: สระ “ใ”

สระ “ใ” Thai Grammar

In the Thai language, there is vowel which is pronounced as /ai/ but has 2 characters: sà-rà ai mái ma-lai /ไ-/ and sà-rà ai mái múan /ใ-/. Sometimes it is confusing how to spell, how to write Thai correctly, which is which and when to use which??!

This following poem is the verse which Thai student us to remember the only 20 words which spell with ใ-.

ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่                ให้สะใภ้ใช้คล้องคอ
ใฝ่ใจเอาใส่ห่อ                   มิหลงใหลใครขอดู
จะใคร่ลงเรือใบ                  ดูน้ำใสและปลาปู
สิ่งใดอยู่ในตู้                      มิใช่อยู่ใต้ตั่งเตียง
บ้าใบ้ถือใยบัว                    หูตามัวมาใกล้เคียง
เล่าท่องอย่าละเลี่ยง            ยี่สิบม้วนจำจงดี

pûu-yài hǎa pâa mài        hâi sà-pái chái klórng kor
fài jai ao sài hòr                 mí lǒng-lǎi krai kǒr duu
jà krâi long rua-bai          duu nám sǎi láe bplaa bpuu
sìng dai yùu nai dtûu      mí châi yùu dtâi dtàng dtiang
bâa bâi tǔu yai bua          hǔu dtaa mua maa glâi kiang
lâo tôrng yàa lá lîang      yîi sìp múan jam jong dii

คำศัพท์           kam-sàp            Vocabulary   

ใหญ่                 /yài/                      big
ใหม่                  /mài/                     new
ให้                    /hâi/                       to give
สะใภ้               /sà-pái/                 female in law
ใช้                   /chái/                     to use
ใฝ่                   /fài/                        to aim
ใจ                    /jai/                       heart
ใส่                   /sài/                       to put in, add, apply, wear
หลงใหล         /lǒng-lǎi/                enticing, crazy for
ใคร                 /krai/                     who
ใคร่                 /krâi/                     desire
ใบ                  /bai/                        leaf, sheet
ใส                   /sǎi/                       clear
ใด                  /dai/                        which, what
ใน                  /nai/                        in
ใช่                 /châi/                       yes
ใต้                 /dtâi/                       under
ใบ้                 /bâi/                         mute person
ใย                /yai/                         web
ใกล้              /glâi/                        near

Hope this can help you to remember ใ- and enjoy learning Thai!!

Jang
Thai Language Teacher