Skip to main content
Speak ThaiThai Grammar

อย่า, อย่าเพิ่ง, ห้าม | Learn Thai | Negative Command

By June 15, 2011March 16th, 2019No Comments

How to tell someoneThai Vocabulary Not Do Something

Not Do Something in

Thai Language

Hello everyone,

Today we will learn how to make a negative command in the Thai language.

To tell someone not to do something in Thai we say “อย่า” /yàa/ means “Don’t”.

อย่า /yàa/ + Verb + object + (นะ /ná/)

Example

อย่าเชื่อเขา (นะ) /yàa chûa káo (ná)/
= Don’t believe him!

อย่าไป (นะ)  /yàa bpai (ná)/
= Don’t go.

อย่าร้องไห้ (นะ) /yàa rɔ́ɔng-hâi (ná)/
= Don’t cry.

If you want to tell somebody not to do something right now, in Thai language we say, “อย่าเพิ่ง” /yàa pә̂әng/ which it means “Don’t____yet”

อย่าเพิ่ง /yàa pә̂әng/ + Verb + object + (นะ /ná/)

อย่าเพิ่งไป (นะ) /yàa pә̂әng bpai (ná)/
= Don’t go yet.

อย่าเพิ่งทำอาหารเย็น (นะ) /yàa pә̂әng tam aa-hǎan-yen (ná)/
= Don’t cook a dinner yet.

อย่าเพิ่งปิดประตู (นะ) /yàa pә̂әng bpìt bprà-dtuu (ná)/
= Don’t close the door yet.

If you want to tell somebody that “it’s forbidden to _____”, in Thai is, “ห้าม” /hâam/

ห้าม /hâam/ + Verb + object

ห้ามจอด /hâam jɔ̀ɔt/
= No parking.

ห้ามเข้า /hâam kâo/
= No entry.

ห้ามสูบบุหรี่ /hâam sùup bù-rìi/
= No smoking.

Hope you enjoy learning Thai with us. Hope this blog will help you to speak Thai better.

New Vocabulary

เชื่อ chûa = believe

ไป bpai = to go

ร้องไห้ rɔ́ɔng-hâi = to cry

ทำอาหารเย็น tam aa-hǎan-yen = to cook a dinner

ปิด  bpìt  = to  close

ประตู bprà-dtuu = door

จอด jɔ̀ɔt = to park

เข้า kâo = to enter

สูบบุหรี่ sùup bù-rìi = to smoke

Jang
Thai Language Teacher