Skip to main content
Thai Grammar

Learn Thai Grammar | Question word – หรือเปล่า /réu bplào/ ….or not?

Thai Question Word – Or Notlearn speak Thai

…หรือเปล่า /rʉ̌ʉ bplào/  literally means …or not? although the English translation makes this question form sound rather more abrupt than it is in Thai. There is nothing brusque about …หรือเปล่า /rʉ̌ʉ bplào/ questions; they simply require a clear yes or no answer:

ไปหรือเปล่า /bpai rʉ̌ʉ bplào/ Are you going (or not)?

ห้องแอร์หรือเปล่า /hɔ̂ng air rʉ̌ʉ bplào/ Does the room have air conditioning (or not)?

Yes/No answers are formed as follows:

(a) if the question refers to the present or future:

Yes:     verb

No:      (bplào) + mâi + verb

1.ไปหรือเปล่า /bpai réu bplào?/ = Is he going (or not)?

-ไป /bpai/.                                              -Yes

– (เปล่า) ไม่ไป /(bplào) mâi bpai/        – No

2. อร่อยหรือเปล่า /à-ròy réu bplàao?/= Is it tasty (or not)?

-อร่อย /a-ròy/                                            -Yes

-(เปล่า) ไม่อร่อย/(bplào) mâi a-ròy/       – No

3. คุณจะไปกับเราหรือเปล่า /kun jà bpai gàp rao rʉ̌ʉ-bpàao/ = Will you go with us?

-ไป /bpai/                                                  – Yes

-(เปล่า) ไม่ไป /(blàao) mâi-bpai/            – No

4. คุณขับรถเป็นหรือเปล่า /kun kàp-rót bpen rʉ̌ʉ-bplàao/ = Can you drive a car?

-เป็น /bpen/                                                         – Yes

-(เปล่า) ขับไม่เป็น /(bplàao) kàp-mâi-bpen/    – No

5. คุณเข้าใจหรือเปล่า /kun kâo-jai rʉ̌ʉ-bplàao/ = Do you understand?

-เข้าใจ /kâo-jai/                                                 – Yes

-(เปล่า) ไม่เข้าใจ /(blàao) mâi-kâo-jai/          – No

(b) if the question refers to the past, action verbs such as to go, to eat, to study etc. behave differently to stative verbs such as to be expensive, to be bored, to be tasty and so on:

Yes:     Action verb + láeo  or

                Stative verb (+kráp/kâ)

No:      (bplào) + mâi dâi+ action verb  or…

               (bplào) + mâi + stative verb

1.อร่อยหรือเปล่า /a-ròy réu bplào?/ = Is it tasty (or not)?

– อร่อย /a-ròy/                                                         -Yes

-(เปล่า) ไม่อร่อย /(bplào) mâi a-ròy/                     – No

2. แพงหรือเปล่า /paeng réu bplào?/ = Is it expensive (or not)?

-แพง /paeng/                                                           -Yes

-(เปล่า) ไม่แพง /(bplào) mâi paeng/                     – No

3. เมื่อคืนนี้คุณไปเที่ยวกับเพื่อนหรือเปล่า

/mʉ̂a-kʉʉn-níi kun bpai tîao gàp pʉ̂an rʉ̌ʉ-bplàao/= Did you go out with your friends last night?

-ไป /bpai/                                                                 – Yes

-(เปล่า) ไม่ได้ไป /(bplàao) mâi-dâai bpai/            – No

4. เมื่อวานนี้คุณทำงานหรือเปล่า /mʉ̂a-waan-níi kun tam-ngaan rʉ̌ʉ-bplàao/ = Did you work yesterday?

-ทำงาน /tam-ngaan/                                                         – Yes

-(เปล่า) ไม่ได้ทำงาน /(bplàao) mâi-dâai tam-ngaan/    – No

5. อาทิตย์ที่แล้วคุณมีวันหยุดหรือเปล่า /aa-tít tîi-lԑ́ԑo kun mii wan-yùt rʉ̌ʉ-bplàao/ = Did you have day off last week?

-มี /mii/                                                                                    – Yes

-(เปล่า) ไม่ได้มีวันหยุด /(bplàao) mâi-dâai mii wan-yùt/   – No

By Prae

Thai Language Teacher