Learn Thai Free – On the Phone:
Kui-toe-rá-sàp คุยโทรศัพท์

phone talking thai thailanguage conversation speak thaiWe normally say ‘han-lo’ (which is ‘hello’ in English) as we answer on the phone but for formal way of saying as you are answering the phone is ‘sa-wad-dee (kâ/kráb)’. When we want to ask for speaking with someone we know very well or quiet familiar with we usually say ‘Kŏr-saăi………..(kâ/kráb)’. On the other hand if you are asking to speak with someone senior, in a higher position or rank, it would be more proper and more polite to say ‘Rian-saăi…….(kâ/kráb)’. In Item.44-54 display the basic sentences usually heard as response from automatic system and item 55-58 are the phrases you will hear when you call any customer service call center.

On the phoneKui-toe-rá-sàpคุยโทรศัพท์
1Home phoneToe-rá-sàp-baânโทรศัพท์บ้าน
2Cell phoneMueh-tuěhมือถือ
3Phone numbersBer-toeเบอร์โทร
4Hello?Han-lŏฮัลโล
5Hello?Sa-wad-dee(kâ/kráb)สวัสดี(ค่ะ/ครับ)
6Is that….?Nân châi………reŭh-plaào(ká/kráb)?นั่นใช่……หรือเปล่า(คะ/ครับ)
7Speaking….Poôd-yoò(kâ/kráb)พูดอยู่(ค่ะ/ครับ)
8Speaking (on the line)Poôd-saăi-yoò(kâ/kráb)พูดสายอยู่(ค่ะ/ครับ)
9Is……..in?………yoò-mái (ká/kráb)?….อยู่มั้ย(คะ/ครับ)
10…….is not in……..mâi-yoò(kâ/kráb)…..ไม่อยู่(ค่ะ/ครับ)
11……is on the other line…….dtìd-saăi-yoò(kâ/kráb)…..ติดสายอยู่(ค่ะ/ครับ)
12When…..will be back?…….jà –glàb-maa-muêh-rài(ká/kráb)?…..จะกลับมาเมื่อไหร่(คะ/ครับ)
13Would you like to leave a message?faàk-kôr-kwaam-wái-mái(ká/kráb)?….ฝากข้อความไว้มั้ย(คะ/ครับ)
14Can I leave a message?kŏr-faàk-kôr-kwaam-wâi-dâi-mái(ká/kráb)?…..ขอฝากข้อความไว้ได้มั้ย(คะ/ครับ)
15(male speaker) Has anyone left me a message?Mee-krai-faàk-kôr-kwaam-teŭng-pŏm-mái(ká/kráb)?มีใครฝากข้อความถึงผมมั้ย(คะ/ครับ)
16(female speaker) Has anyone left me a message?Mee-krai-faàk-kôr-kwaam-teŭng-chán-mái(ká/kráb)?มีใครฝากข้อความถึงฉันมั้ย(คะ/ครับ)
17(male speaker) If…..calls, please tell him/her that I am not in.Taâ…..toe-maa, chuây-bàwk-waâ-pŏm-mâi-yoòถ้า….โทรมา ช่วยบอกว่าผมไม่อยู่
18(female speaker) If….calls, please tell him/her that I am not in.Taâ…toe-maa, chuây-bàwk-waâ-chán-mâi-yoòถ้า…..โทรมา ช่วยบอกว่าฉันไม่อยู่
19Please hold the lineGà-rú-naa-tuěh-saăi-ror-sák-kroô(kâ/kráb)กรุณาถือสายรอสักครู่(ค่ะ/ครับ)
20Wait a moment (hold the line)Ror-sák-kroô-ná(ká/kráb)รอสักครู่นะ(คะ/ครับ)
21The line is not goodSaăi-mâi-deeสายไม่ดี
22The connection/signal is not goodSăn-yaan-mâi-deeสัญญาณไม่ดี
23The line is busySaăi-mâi-waângสายไม่ว่าง
24Can I speak to…….?Kŏr-poôd-gàb……..dâi-mái(ká/kráb)?ขอพูดกับ……ได้มั้ย(คะ/ครับ)
25Can I speak to…….?Kŏr-saăi………..(kâ/kráb)ขอสาย…….. (ค่ะ/ครับ)
26May I speak with….?Rian-saăi…….(kâ/kráb)เรียนสาย….. (ค่ะ/ครับ)
27Extension…….pleaseDtòr….(kâ/kráb)ต่อ…….. (ค่ะ/ครับ)
28Who’s calling, please?Krai-poôd-saăi(ká/kráb)ใครพูดสาย(คะ/ครับ)
29Where’s are you calling from? (refer to company, institute, places)Jaàk-teê-năi(ká/kráb)?จากที่ไหน(คะ/ครับ)
30What’s regarding please?Dtìd-dtòr-ruêng-àrai(ká/kráb)ติดต่อเรื่องอะไร(คะ/ครับ)
31What’s regarding please?Mâi-saâb-mee-tú-rá-àrai(ká/kráb)?ไม่ทราบมีธุระอะไร(คะ/ครับ)
32Who do you want to speak with?Tâwng-gaan-poôd-saăi-gàb-krai(ká/kráb)?ต้องการพูดสายกับใคร(คะ/ครับ)
33Please tell ….that….. calledChuây-bàwk….waâ….toe-maa-ná(ká/kráb)ช่วยบอก……ว่า…..โทรมานะ(คะ/ครับ)
34Could you please tell……to return my call?Chuây-bàwk-hâi……toe-glàb-maa-nòi-dâi-mái(ká/kráb)?ช่วยบอกให้….โทรกลับมาหน่อยได้มั้ย(คะ/ครับ)
35Please call back at…(time)…Chuây-toe-glàb-maa-mài-tawn….ช่วยโทรกลับมาใหม่ตอน…..
36Can you call back later?Ao-wâi-toe-glàb-maa-mài-dâi-mái(ká/kráb)?เอาไว้โทรกลับมาใหม่ได้มั้ย(คะ/ครับ)
37Contact numbersBer-tor-dtìd-dtòrเบอร์โทรติดต่อ
38Sorry, there is no person with name hereKŏr-toâd(kâ/kráb) mâi-mee-kon-chêuh-neé-ná(ká/kráb) ?ขอโทษ(ค่ะ/ครับ)    ไม่มีคนชื่อนี้นะ(คะ/ครับ)
39Is that …..(phone numbers)….?Nân-châi-ber……….mái (ká/kráb)?ที่นั่นใช่เบอร์ …..(หมายเลข)….มั้ย(คะ/ครับ)
40No, this is…..(phone numbers)…Mâi-châi  (kâ/kráb)  neê-ber….ไม่ใช่(ค่ะ/ครับ)    นี่เบอร์……..
41Call at a wrong numberToe-pìd (kâ/kráb)โทรผิด(ค่ะ/ครับ)
42You’ve got the wrong numbersToe-maa-pìd-ber-ná(ká/kráb)โทรมาผิดเบอร์นะ(คะ/ครับ)
43… (name)…just asked me to call at this numberPor-dee…….hâi-toe-glàb-maa-ber-neé-nâ (kâ/kráb)พอดี ……ให้โทรกลับมาเบอร์นี้น่ะ(ค่ะ/ครับ)
44The numbers you dial is not in service.Lêk-maăi-teê-taàn-riak-yang-mâi-bpeòrd-hâi-bor-rí-gaanเลขหมายที่ท่านเรียกยังไม่เปิดให้บริการ
45Please leave your message after the tone.Gà-rú-naa-faàk-kôr-kwaam-lăng-săn-yaan-siăngกรุณาฝากข้อความหลังสัญญาณเสียง
46The numbers you dial cannot be connectedLêk-maăi-teê-taân-riâk-yang-mâi-saă-maâd-dtìd-dtòr-dâi-nai-kà-nà-neéเลขหมายที่ท่านเรียกยังไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้
47There is no signal from the numbers you dialMai-mee-săn-yaan-dtàwb-ráp-jaàk-lêk-maăi-têe-taân-riâkไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียก
48Welcome to voicemail serviceYin-dee-tâwn-ráp-kâo-soò-rá-bòhb-faàk-kôr-kwaamยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฝากข้อความ
49The office is now closed please call again at… (time) ….Kà-nà-neê-bpen-weh-laa-bpìd-tam-gaan,  gà-rú-naa-dtìd-dtòr-glàb-maa-mài-nai-weh-laa…..ขณะนี้เป็นเวลาปิดทำการ กรุณาติดต่อกลับมาใหม่เวลา……
50Press…..to leave a messageGòhd….puêrh-faàk-kôr-kwaamกด…เพื่อฝากข้อความ
51Press…..to leave your numbersGòhd…puêrh-faàk-maăi-lêk-toe-glàbกด…เพื่อฝากหมายเลขโทรกลับ
52Press…..to contact operatorGòhd…puêrh-dtìd-dtòr-o-per-reh-dtêrกด…เพื่อติดต่อโอเปอร์เรเตอร์
53Please hold, we will be with you shortlyTawn-neé-jaô-naâ-teê-gam-lang-hâi-bor-rí-gaan-dtem-túk-koô-saăi, taân-jà-dâi-ráp-bor-rí-gaan-bpen-lam-dàb-tàd-bpaiตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังให้บริการเต็มทุกคู่สาย ท่านจะได้รับบริการเป็นลำดับถัดไป
54Your line is being transferred to the customer serviceRá-bòhp-gam-lang-ohn-saăi-kăwng-taân-bpai-yang-jaô-naâ-teêระบบกำลังโอนสายของท่านไปยังเจ้าหน้าที่
55… (name) …speaking, how may I help you?…..ráp-saăi, yin-dee-hâi-bor-rí-gaan(kâ/kráb)…..รับสาย ยินดีให้บริการ(ค่ะ/ครับ)
56Any further inquiries?Sàwb-taăm-ruêng-eùn-poêrm-dterm-mái(ká/kráb)สอบถามเรื่องอื่นเพิ่มเติมมั้ย(คะ/ครับ)
57Have you got all information you require?Dâi-ráp-kôr-moon-króhb-tuân-ná(ká/kráb)ได้รับข้อมูลครบถ้วนนะ(คะ/ครับ)
58Thank you for using our service. GoodbyeKàwp-kun-teê-chái-bor-rí-gaan, sà-wàd-dee(kâ/kráb)ขอบคุณที่ใช้บริการ   สวัสดี(ค่ะ/ครับ)