Learn Thai Free – On the Phone:
Kui-toe-rá-sàp คุยโทรศัพท์

phone talking thai thailanguage conversation speak thai We normally say ‘han-lo’ (which is ‘hello’ in English) as we answer on the phone but for formal way of saying as you are answering the phone is ‘sa-wad-dee (kâ/kráb)’. When we want to ask for speaking with someone we know very well or quiet familiar with we usually say ‘Kŏr-saăi………..(kâ/kráb)’. On the other hand if you are asking to speak with someone senior, in a higher position or rank, it would be more proper and more polite to say ‘Rian-saăi…….(kâ/kráb)’. In Item.44-54 display the basic sentences usually heard as response from automatic system and item 55-58 are the phrases you will hear when you call any customer service call center.

On the phone Kui-toe-rá-sàp คุยโทรศัพท์
1 Home phone Toe-rá-sàp-baân โทรศัพท์บ้าน
2 Cell phone Mueh-tuěh มือถือ
3 Phone numbers Ber-toe เบอร์โทร
4 Hello? Han-lŏ ฮัลโล
5 Hello? Sa-wad-dee(kâ/kráb) สวัสดี(ค่ะ/ครับ)
6 Is that….? Nân châi………reŭh-plaào(ká/kráb)? นั่นใช่……หรือเปล่า(คะ/ครับ)
7 Speaking…. Poôd-yoò(kâ/kráb) พูดอยู่(ค่ะ/ครับ)
8 Speaking (on the line) Poôd-saăi-yoò(kâ/kráb) พูดสายอยู่(ค่ะ/ครับ)
9 Is……..in? ………yoò-mái (ká/kráb)? ….อยู่มั้ย(คะ/ครับ)
10 …….is not in ……..mâi-yoò(kâ/kráb) …..ไม่อยู่(ค่ะ/ครับ)
11 ……is on the other line …….dtìd-saăi-yoò(kâ/kráb) …..ติดสายอยู่(ค่ะ/ครับ)
12 When…..will be back? …….jà –glàb-maa-muêh-rài(ká/kráb)? …..จะกลับมาเมื่อไหร่(คะ/ครับ)
13 Would you like to leave a message? faàk-kôr-kwaam-wái-mái(ká/kráb)? ….ฝากข้อความไว้มั้ย(คะ/ครับ)
14 Can I leave a message? kŏr-faàk-kôr-kwaam-wâi-dâi-mái(ká/kráb)? …..ขอฝากข้อความไว้ได้มั้ย(คะ/ครับ)
15 (male speaker) Has anyone left me a message? Mee-krai-faàk-kôr-kwaam-teŭng-pŏm-mái(ká/kráb)? มีใครฝากข้อความถึงผมมั้ย(คะ/ครับ)
16 (female speaker) Has anyone left me a message? Mee-krai-faàk-kôr-kwaam-teŭng-chán-mái(ká/kráb)? มีใครฝากข้อความถึงฉันมั้ย(คะ/ครับ)
17 (male speaker) If…..calls, please tell him/her that I am not in. Taâ…..toe-maa, chuây-bàwk-waâ-pŏm-mâi-yoò ถ้า….โทรมา ช่วยบอกว่าผมไม่อยู่
18 (female speaker) If….calls, please tell him/her that I am not in. Taâ…toe-maa, chuây-bàwk-waâ-chán-mâi-yoò ถ้า…..โทรมา ช่วยบอกว่าฉันไม่อยู่
19 Please hold the line Gà-rú-naa-tuěh-saăi-ror-sák-kroô(kâ/kráb) กรุณาถือสายรอสักครู่(ค่ะ/ครับ)
20 Wait a moment (hold the line) Ror-sák-kroô-ná(ká/kráb) รอสักครู่นะ(คะ/ครับ)
21 The line is not good Saăi-mâi-dee สายไม่ดี
22 The connection/signal is not good Săn-yaan-mâi-dee สัญญาณไม่ดี
23 The line is busy Saăi-mâi-waâng สายไม่ว่าง
24 Can I speak to…….? Kŏr-poôd-gàb……..dâi-mái(ká/kráb)? ขอพูดกับ……ได้มั้ย(คะ/ครับ)
25 Can I speak to…….? Kŏr-saăi………..(kâ/kráb) ขอสาย…….. (ค่ะ/ครับ)
26 May I speak with….? Rian-saăi…….(kâ/kráb) เรียนสาย….. (ค่ะ/ครับ)
27 Extension…….please Dtòr….(kâ/kráb) ต่อ…….. (ค่ะ/ครับ)
28 Who’s calling, please? Krai-poôd-saăi(ká/kráb) ใครพูดสาย(คะ/ครับ)
29 Where’s are you calling from? (refer to company, institute, places) Jaàk-teê-năi(ká/kráb)? จากที่ไหน(คะ/ครับ)
30 What’s regarding please? Dtìd-dtòr-ruêng-àrai(ká/kráb) ติดต่อเรื่องอะไร(คะ/ครับ)
31 What’s regarding please? Mâi-saâb-mee-tú-rá-àrai(ká/kráb)? ไม่ทราบมีธุระอะไร(คะ/ครับ)
32 Who do you want to speak with? Tâwng-gaan-poôd-saăi-gàb-krai(ká/kráb)? ต้องการพูดสายกับใคร(คะ/ครับ)
33 Please tell ….that….. called Chuây-bàwk….waâ….toe-maa-ná(ká/kráb) ช่วยบอก……ว่า…..โทรมานะ(คะ/ครับ)
34 Could you please tell……to return my call? Chuây-bàwk-hâi……toe-glàb-maa-nòi-dâi-mái(ká/kráb)? ช่วยบอกให้….โทรกลับมาหน่อยได้มั้ย(คะ/ครับ)
35 Please call back at…(time)… Chuây-toe-glàb-maa-mài-tawn…. ช่วยโทรกลับมาใหม่ตอน…..
36 Can you call back later? Ao-wâi-toe-glàb-maa-mài-dâi-mái(ká/kráb)? เอาไว้โทรกลับมาใหม่ได้มั้ย(คะ/ครับ)
37 Contact numbers Ber-tor-dtìd-dtòr เบอร์โทรติดต่อ
38 Sorry, there is no person with name here Kŏr-toâd(kâ/kráb) mâi-mee-kon-chêuh-neé-ná(ká/kráb) ? ขอโทษ(ค่ะ/ครับ)    ไม่มีคนชื่อนี้นะ(คะ/ครับ)
39 Is that …..(phone numbers)….? Nân-châi-ber……….mái (ká/kráb)? ที่นั่นใช่เบอร์ …..(หมายเลข)….มั้ย(คะ/ครับ)
40 No, this is…..(phone numbers)… Mâi-châi  (kâ/kráb)  neê-ber…. ไม่ใช่(ค่ะ/ครับ)    นี่เบอร์……..
41 Call at a wrong number Toe-pìd (kâ/kráb) โทรผิด(ค่ะ/ครับ)
42 You’ve got the wrong numbers Toe-maa-pìd-ber-ná(ká/kráb) โทรมาผิดเบอร์นะ(คะ/ครับ)
43 … (name)…just asked me to call at this number Por-dee…….hâi-toe-glàb-maa-ber-neé-nâ (kâ/kráb) พอดี ……ให้โทรกลับมาเบอร์นี้น่ะ(ค่ะ/ครับ)
44 The numbers you dial is not in service. Lêk-maăi-teê-taàn-riak-yang-mâi-bpeòrd-hâi-bor-rí-gaan เลขหมายที่ท่านเรียกยังไม่เปิดให้บริการ
45 Please leave your message after the tone. Gà-rú-naa-faàk-kôr-kwaam-lăng-săn-yaan-siăng กรุณาฝากข้อความหลังสัญญาณเสียง
46 The numbers you dial cannot be connected Lêk-maăi-teê-taân-riâk-yang-mâi-saă-maâd-dtìd-dtòr-dâi-nai-kà-nà-neé เลขหมายที่ท่านเรียกยังไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้
47 There is no signal from the numbers you dial Mai-mee-săn-yaan-dtàwb-ráp-jaàk-lêk-maăi-têe-taân-riâk ไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียก
48 Welcome to voicemail service Yin-dee-tâwn-ráp-kâo-soò-rá-bòhb-faàk-kôr-kwaam ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฝากข้อความ
49 The office is now closed please call again at… (time) …. Kà-nà-neê-bpen-weh-laa-bpìd-tam-gaan,  gà-rú-naa-dtìd-dtòr-glàb-maa-mài-nai-weh-laa….. ขณะนี้เป็นเวลาปิดทำการ กรุณาติดต่อกลับมาใหม่เวลา……
50 Press…..to leave a message Gòhd….puêrh-faàk-kôr-kwaam กด…เพื่อฝากข้อความ
51 Press…..to leave your numbers Gòhd…puêrh-faàk-maăi-lêk-toe-glàb กด…เพื่อฝากหมายเลขโทรกลับ
52 Press…..to contact operator Gòhd…puêrh-dtìd-dtòr-o-per-reh-dtêr กด…เพื่อติดต่อโอเปอร์เรเตอร์
53 Please hold, we will be with you shortly Tawn-neé-jaô-naâ-teê-gam-lang-hâi-bor-rí-gaan-dtem-túk-koô-saăi, taân-jà-dâi-ráp-bor-rí-gaan-bpen-lam-dàb-tàd-bpai ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังให้บริการเต็มทุกคู่สาย ท่านจะได้รับบริการเป็นลำดับถัดไป
54 Your line is being transferred to the customer service Rá-bòhp-gam-lang-ohn-saăi-kăwng-taân-bpai-yang-jaô-naâ-teê ระบบกำลังโอนสายของท่านไปยังเจ้าหน้าที่
55 … (name) …speaking, how may I help you? …..ráp-saăi, yin-dee-hâi-bor-rí-gaan(kâ/kráb) …..รับสาย ยินดีให้บริการ(ค่ะ/ครับ)
56 Any further inquiries? Sàwb-taăm-ruêng-eùn-poêrm-dterm-mái(ká/kráb) สอบถามเรื่องอื่นเพิ่มเติมมั้ย(คะ/ครับ)
57 Have you got all information you require? Dâi-ráp-kôr-moon-króhb-tuân-ná(ká/kráb) ได้รับข้อมูลครบถ้วนนะ(คะ/ครับ)
58 Thank you for using our service. Goodbye Kàwp-kun-teê-chái-bor-rí-gaan, sà-wàd-dee(kâ/kráb) ขอบคุณที่ใช้บริการ   สวัสดี(ค่ะ/ครับ)