Learn Thai Free – Hotel Reservation : Jawng-rong-raem จองโรงแรม

hotel reservation thai speak thai learnthai

Generally, the hotel staff in Thailand can communicate with customers in English. In this case you do not have to worry about when you want to make a room reservation. However, in very budget/cheap hotels or bungalows owned by local people the hotel staff might not be able to communicate well in English, this following Thai Phases and sentences will help you to go through the situation.

Thai Phrases to help you learn the Thai Language. Try these exercises then contact us for a free trial to accelerate your learning.

 

Hotel ReservationJawng-rong-raemจองโรงแรม
1HotelRong-raem…….โรงแรม…………
2HelloSà-wàd-dee(kâ/kráb)สวัสดี(ค่ะ/ครับ)
3I want to book a roomDtâwng-gaan-jawng-hâwng-pák(kâ/kráb)ต้องการจองห้องพัก(ค่ะ/ครับ)
4Reservation office/departmentFaài-săm-rawng-hông-pákฝ่ายสำรองห้องพัก
5What promotions do you have at the moment?Dtawn-neé-mee-bproe-moe-chân-àrai-baâng(ká/kráb)?ตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้าง(คะ/ครับ)
6What packages do you have at a moment?Dtawn-neé-mee-paék-gàid-àrai-baâng(ká/kráb)?ตอนนี้มีแพ็คเกจอะไรบ้าง(คะ/ครับ)
7Are there any interesting packages at the moment?Dtawn-neé-mee-paék-gàid-àrai-naâ-sŏn-jai-baâng(ká/kráb)?ตอนนี้มีแพ็คเกจอะไรน่าสนใจบ้าง(คะ/ครับ)
8You want to reserve a room under which name?Dtâwng-gaan-jawng-nai-naam-kun-àrai(ká/kráb)?ต้องการจองในนามคุณอะไร(คะ/ครับ)
9Personal or from the company?Suàn-dtua-reŭh-jaàk-bor-rí-sàd(ká/kráb)?ส่วนตัวหรือจากบริษัท(คะ/ครับ)
10Can I have your name and contact numbers please?Kŏr-saàb-chêuh-laéh-ber-toe-dtìd-dtòr-glàb-duây(kâ/kráb)ขอทราบชื่อและเบอร์โทรติดต่อกลับด้วย(ค่ะ/ครับ)
11Can you please spell your name?Rób-guan-chuây-sà-gòhd-chêuh-dâi-mái(ká/kráb)?รบกวนช่วยสะกดชื่อได้มั้ย(คะ/ครับ)
12Which day would you like to check in?Dtâwng-gaan-kaô-pák-wan-năi(ká/kráb)?ต้องการเข้าพักวันไหน(คะ/ครับ)
13What month?Duern-àrai(ká/kráb)?เดือนอะไร(คะ/ครับ)
14How many nights?Pák-geè-keun(ká/kráb)?พักกี่คืน(คะ/ครับ)
15How many guests?Pák-geè-taân(ká/kráb)?พักกี่ท่าน(คะ/ครับ)
16How much is it for the room?Hâwng-pák-raa-kaa-tâo-rài(ká/kráb)?ห้องพักราคาเท่าไหร่ (คะ/ครับ)
17Is the breakfast included?Ruam-aa-haăn-chaáo-mai(ká/kráb)?รวมอาหารเช้ามั้ย(คะ/ครับ)
18The breakfast is excludedMâi-ruam-aa-haăn-chaáoไม่รวมอาหารเช้า
19What floor is the room on?Hâwng-pák-yoò-chán-năi(ká/kráb)?ห้องพักอยู่ชั้นไหน(คะ/ครับ)
20What time is the check-in?Chék-in-weh-laa-geè-mong(ká/kráb)?เช็คอินเวลากี่โมง(คะ/ครับ)
21What time is the check-out?Chék-aó-weh-laa-geè-mong(ká/kráb)?เช็คเอาท์เวลากี่โมง(คะ/ครับ)
22Do you have late check-out?Mee-làid-chék-aó-mái(ká/kráb)?มีเลทเช็คเอาท์มั้ย(คะ/ครับ)
23The check-out is up until what time?Chék-aó-dâi-teŭng-geè-mong(ká/kráb)?เช็คเอาท์ได้ถึงกี่โมง(คะ/ครับ)
24Do you have a transfer?Mee-ród-ráb-sòhng-mái (ká/kráb)?มีรถรับ-ส่งมั้ย
25Contact the reception counterDtìd-dtòr-pá-naèk-dtâwn-rábติดต่อแผนกต้อนรับ
26What kind of room would you like?Dtâwng-gaan-hâwng-pák-baèb-năi(ká/kráb)?ต้องการห้องพักแบบไหน(คะ/ครับ)
27There are air-con rooms and fan roomsMee-hàwng-air-gàb-hâwng-pád-lomมีห้องแอร์กับห้องพัดลม
28How much is the additional charge for the third guest?Pák-saăm-kon-kíd-poêrm-taô-rài(ká/kráb)?พักสามคนคิดเพิ่มเท่าไหร่(คะ/ครับ)
29Single roomHâwng-diâwห้องเดี่ยว
30Double roomHâwng-koôห้องคู่
31Do you have single bed?Mee-dtiang-dìaw-mái(ká/kráb)?มีเตียงเดี่ยวมั้ย(คะ/ครับ)
32Do you have twin beds?Mee-dtiang-koô-mái(ká/kráb)?มีเตียงคู่มั้ย(คะ/ครับ)
33Do you have extra bed?Mee-dtiang-soěrm-mai(ká/kráb)?มีเตียงเสริมมั้ย(คะ/ครับ)
34How much do you charge for extra bed?Dtiang-soěrm-kíd-poêrm-tâo-rài(ká/kráb)?เตียงเสริมคิดเพิ่มเท่าไหร่(คะ/ครับ)
35Is there a bathroom within?Mee-hâwng-nám-nai-dtua-reŭh-bplaào(ká/kráb)?มีห้องน้ำในตัวหรือเปล่า(คะ/ครับ)
36What in-room facilities do you have?Nai-hâwng-mee-kruêng-am-nuay-kwaam-sà-duàk-àrai-baâng(ká/kráb)?ในห้องมีเครื่องอำนวยความสะดวกอะไรบ้าง(คะ/ครับ)
37Do you have warm water?Mee-nám-oùn-mái(ká/kráb)?มีน้ำอุ่นมั้ย(คะ/ครับ)
38Does the room have a balcony?Hâwng-mee-rá-biang-reŭh-bplaào(ká/kráb)?ห้องมีระเบียงหรือเปล่า(คะ/ครับ)
39I’d like to cancel the roomDtâwng-gaan-yók-loêrk-hâwng-teê-jawng-waiต้องการยกเลิกห้องที่จองไว้
40I’d like to postpone the check-in dateDtâwng-gaan-luêrn-wan-chék-inต้องการเลื่อนวันเช็คอิน
41Do you have room available?Mee-hâwng-waâng-mái(ká/kráb)?มีห้องว่างมั้ย(คะ/ครับ)
42Do you have room available on ….(date)…in…(month)?Mee-hâwng-waâng-wan-teê…..duern……mái(ká/kráb)?มีห้องว่างวันที่….เดือน…..มั้ย(คะ/ครับ)
43Can I have your credit card numbers for booking confirmation?Kŏr-maăi-lêk-bùt-kre-dìd-puêrh-yeun-yan-gaan-jawng-hawng(kâ/kráb)ขอหมายเลขบัตรเครดิตเพื่อยืนยันการจองห้องพัก(ค่ะ/ครับ)
44Booking cancellation should be made within 7 days in advanceDtâwng-gaan-yók-loêrk-hâwng-pák-gà-rú-naa-jaêng-luâng-naâ-jèd-wanต้องการยกเลิกห้องพัก กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วัน
45Pay in cash or by credit card?Cham-rá-bpen-ngoern-sòd-rěuh-bùt-kre-dìd(ká/kráb)?ชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิต(คะ/ครับ)
46Is tax included in this rate?Raa-kaa-neé-ruam-paa-seě-rěuh-yang(ká/kráb)?ราคานี้รวมภาษีหรือยัง(คะ/ครับ)
47Is service charge included in this rate?Raa-kaa-nee-ruam-kaa-ser-vid-chaad-reuh-yang(ká/kráb)?ราคานี้รวมค่าเซอร์วิซชาร์จหรือยัง(คะ/ครับ)
48How many percents for the service charge?Kaâ-ser-vìd-chaád-geè-bper-sen(ká/kráb)?ค่าเซอร์วิซชาร์จกี่เปอร์เซ็นต์(คะ/ครับ)
49Tax and service charge already included in this rateRaa-kaa-neé-ruam-paa-seě-laéh-ser-vìd-chaád-riab-rói-laéwราคานี้รวมภาษีและเซอร์วิซชาร์จเรียบร้อยแล้ว
50Tax and service charge are excluded in this rateRaa-kaa-neé-yang-mâi-ruam-paa-seě-laéh-ser-vìd-chaádราคานี้ยังไม่รวมภาษีและเซอร์วิซชาร์จ
51Deposit paymentNgoern-múd-jamเงินมัดจำ
52How much is it for the deposit payment?Kaa-múd-jam-taô-rài(ká/kráb)?ค่ามัดจำเท่าไหร่(คะ/ครับ)
53Please transfer the money (deposit payment) to ………..Gà-rú-naa-ohn-ngoern-kaâ-múd-jam-maa-teê….กรุณาโอนเงินค่ามัดจำมาที่…..
54After the transfer, please fax us the pay-in slip to……….Ohn-ngoern-sèd-laéw-gà-rú-naa-faèk-bai-nam-faàk-maa-teê…..โอนเงินเสร็จแล้ว กรุณาแฟ็กซ์ใบนำฝากมาที่……