Learn Thai Free – Hotel Reservation : Jawng-rong-raem จองโรงแรม

hotel reservation thai speak thai learnthai

Generally, the hotel staff in Thailand can communicate with customers in English. In this case you do not have to worry about when you want to make a room reservation. However, in very budget/cheap hotels or bungalows owned by local people the hotel staff might not be able to communicate well in English, this following Thai Phases and sentences will help you to go through the situation.

Thai Phrases to help you learn the Thai Language. Try these exercises then contact us for a free trial to accelerate your learning.

 

Hotel Reservation Jawng-rong-raem จองโรงแรม
1 Hotel Rong-raem……. โรงแรม…………
2 Hello Sà-wàd-dee(kâ/kráb) สวัสดี(ค่ะ/ครับ)
3 I want to book a room Dtâwng-gaan-jawng-hâwng-pák(kâ/kráb) ต้องการจองห้องพัก(ค่ะ/ครับ)
4 Reservation office/department Faài-săm-rawng-hông-pák ฝ่ายสำรองห้องพัก
5 What promotions do you have at the moment? Dtawn-neé-mee-bproe-moe-chân-àrai-baâng(ká/kráb)? ตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้าง(คะ/ครับ)
6 What packages do you have at a moment? Dtawn-neé-mee-paék-gàid-àrai-baâng(ká/kráb)? ตอนนี้มีแพ็คเกจอะไรบ้าง(คะ/ครับ)
7 Are there any interesting packages at the moment? Dtawn-neé-mee-paék-gàid-àrai-naâ-sŏn-jai-baâng(ká/kráb)? ตอนนี้มีแพ็คเกจอะไรน่าสนใจบ้าง(คะ/ครับ)
8 You want to reserve a room under which name? Dtâwng-gaan-jawng-nai-naam-kun-àrai(ká/kráb)? ต้องการจองในนามคุณอะไร(คะ/ครับ)
9 Personal or from the company? Suàn-dtua-reŭh-jaàk-bor-rí-sàd(ká/kráb)? ส่วนตัวหรือจากบริษัท(คะ/ครับ)
10 Can I have your name and contact numbers please? Kŏr-saàb-chêuh-laéh-ber-toe-dtìd-dtòr-glàb-duây(kâ/kráb) ขอทราบชื่อและเบอร์โทรติดต่อกลับด้วย(ค่ะ/ครับ)
11 Can you please spell your name? Rób-guan-chuây-sà-gòhd-chêuh-dâi-mái(ká/kráb)? รบกวนช่วยสะกดชื่อได้มั้ย(คะ/ครับ)
12 Which day would you like to check in? Dtâwng-gaan-kaô-pák-wan-năi(ká/kráb)? ต้องการเข้าพักวันไหน(คะ/ครับ)
13 What month? Duern-àrai(ká/kráb)? เดือนอะไร(คะ/ครับ)
14 How many nights? Pák-geè-keun(ká/kráb)? พักกี่คืน(คะ/ครับ)
15 How many guests? Pák-geè-taân(ká/kráb)? พักกี่ท่าน(คะ/ครับ)
16 How much is it for the room? Hâwng-pák-raa-kaa-tâo-rài(ká/kráb)? ห้องพักราคาเท่าไหร่ (คะ/ครับ)
17 Is the breakfast included? Ruam-aa-haăn-chaáo-mai(ká/kráb)? รวมอาหารเช้ามั้ย(คะ/ครับ)
18 The breakfast is excluded Mâi-ruam-aa-haăn-chaáo ไม่รวมอาหารเช้า
19 What floor is the room on? Hâwng-pák-yoò-chán-năi(ká/kráb)? ห้องพักอยู่ชั้นไหน(คะ/ครับ)
20 What time is the check-in? Chék-in-weh-laa-geè-mong(ká/kráb)? เช็คอินเวลากี่โมง(คะ/ครับ)
21 What time is the check-out? Chék-aó-weh-laa-geè-mong(ká/kráb)? เช็คเอาท์เวลากี่โมง(คะ/ครับ)
22 Do you have late check-out? Mee-làid-chék-aó-mái(ká/kráb)? มีเลทเช็คเอาท์มั้ย(คะ/ครับ)
23 The check-out is up until what time? Chék-aó-dâi-teŭng-geè-mong(ká/kráb)? เช็คเอาท์ได้ถึงกี่โมง(คะ/ครับ)
24 Do you have a transfer? Mee-ród-ráb-sòhng-mái (ká/kráb)? มีรถรับ-ส่งมั้ย
25 Contact the reception counter Dtìd-dtòr-pá-naèk-dtâwn-ráb ติดต่อแผนกต้อนรับ
26 What kind of room would you like? Dtâwng-gaan-hâwng-pák-baèb-năi(ká/kráb)? ต้องการห้องพักแบบไหน(คะ/ครับ)
27 There are air-con rooms and fan rooms Mee-hàwng-air-gàb-hâwng-pád-lom มีห้องแอร์กับห้องพัดลม
28 How much is the additional charge for the third guest? Pák-saăm-kon-kíd-poêrm-taô-rài(ká/kráb)? พักสามคนคิดเพิ่มเท่าไหร่(คะ/ครับ)
29 Single room Hâwng-diâw ห้องเดี่ยว
30 Double room Hâwng-koô ห้องคู่
31 Do you have single bed? Mee-dtiang-dìaw-mái(ká/kráb)? มีเตียงเดี่ยวมั้ย(คะ/ครับ)
32 Do you have twin beds? Mee-dtiang-koô-mái(ká/kráb)? มีเตียงคู่มั้ย(คะ/ครับ)
33 Do you have extra bed? Mee-dtiang-soěrm-mai(ká/kráb)? มีเตียงเสริมมั้ย(คะ/ครับ)
34 How much do you charge for extra bed? Dtiang-soěrm-kíd-poêrm-tâo-rài(ká/kráb)? เตียงเสริมคิดเพิ่มเท่าไหร่(คะ/ครับ)
35 Is there a bathroom within? Mee-hâwng-nám-nai-dtua-reŭh-bplaào(ká/kráb)? มีห้องน้ำในตัวหรือเปล่า(คะ/ครับ)
36 What in-room facilities do you have? Nai-hâwng-mee-kruêng-am-nuay-kwaam-sà-duàk-àrai-baâng(ká/kráb)? ในห้องมีเครื่องอำนวยความสะดวกอะไรบ้าง(คะ/ครับ)
37 Do you have warm water? Mee-nám-oùn-mái(ká/kráb)? มีน้ำอุ่นมั้ย(คะ/ครับ)
38 Does the room have a balcony? Hâwng-mee-rá-biang-reŭh-bplaào(ká/kráb)? ห้องมีระเบียงหรือเปล่า(คะ/ครับ)
39 I’d like to cancel the room Dtâwng-gaan-yók-loêrk-hâwng-teê-jawng-wai ต้องการยกเลิกห้องที่จองไว้
40 I’d like to postpone the check-in date Dtâwng-gaan-luêrn-wan-chék-in ต้องการเลื่อนวันเช็คอิน
41 Do you have room available? Mee-hâwng-waâng-mái(ká/kráb)? มีห้องว่างมั้ย(คะ/ครับ)
42 Do you have room available on ….(date)…in…(month)? Mee-hâwng-waâng-wan-teê…..duern……mái(ká/kráb)? มีห้องว่างวันที่….เดือน…..มั้ย(คะ/ครับ)
43 Can I have your credit card numbers for booking confirmation? Kŏr-maăi-lêk-bùt-kre-dìd-puêrh-yeun-yan-gaan-jawng-hawng(kâ/kráb) ขอหมายเลขบัตรเครดิตเพื่อยืนยันการจองห้องพัก(ค่ะ/ครับ)
44 Booking cancellation should be made within 7 days in advance Dtâwng-gaan-yók-loêrk-hâwng-pák-gà-rú-naa-jaêng-luâng-naâ-jèd-wan ต้องการยกเลิกห้องพัก กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วัน
45 Pay in cash or by credit card? Cham-rá-bpen-ngoern-sòd-rěuh-bùt-kre-dìd(ká/kráb)? ชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิต(คะ/ครับ)
46 Is tax included in this rate? Raa-kaa-neé-ruam-paa-seě-rěuh-yang(ká/kráb)? ราคานี้รวมภาษีหรือยัง(คะ/ครับ)
47 Is service charge included in this rate? Raa-kaa-nee-ruam-kaa-ser-vid-chaad-reuh-yang(ká/kráb)? ราคานี้รวมค่าเซอร์วิซชาร์จหรือยัง(คะ/ครับ)
48 How many percents for the service charge? Kaâ-ser-vìd-chaád-geè-bper-sen(ká/kráb)? ค่าเซอร์วิซชาร์จกี่เปอร์เซ็นต์(คะ/ครับ)
49 Tax and service charge already included in this rate Raa-kaa-neé-ruam-paa-seě-laéh-ser-vìd-chaád-riab-rói-laéw ราคานี้รวมภาษีและเซอร์วิซชาร์จเรียบร้อยแล้ว
50 Tax and service charge are excluded in this rate Raa-kaa-neé-yang-mâi-ruam-paa-seě-laéh-ser-vìd-chaád ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและเซอร์วิซชาร์จ
51 Deposit payment Ngoern-múd-jam เงินมัดจำ
52 How much is it for the deposit payment? Kaa-múd-jam-taô-rài(ká/kráb)? ค่ามัดจำเท่าไหร่(คะ/ครับ)
53 Please transfer the money (deposit payment) to ……….. Gà-rú-naa-ohn-ngoern-kaâ-múd-jam-maa-teê…. กรุณาโอนเงินค่ามัดจำมาที่…..
54 After the transfer, please fax us the pay-in slip to………. Ohn-ngoern-sèd-laéw-gà-rú-naa-faèk-bai-nam-faàk-maa-teê….. โอนเงินเสร็จแล้ว กรุณาแฟ็กซ์ใบนำฝากมาที่……