Learn Thai Free – At the Dentist : bpai-haă-mŏr-fun ไปหาหมอฟัน

dentist thai thailanguage learn speaking conversation thailanguagehutOne of the things that many tourists like to add in their agenda is going to the dentist. Dental prices in Thailand are quite cheap to them (but not for Thais!). Mostly the dental clinics in big cities like Bangkok you will need to make an appointment in advance. This table below will help you to communicate with the staff at the clinic better to make sure that they know what you really want. Let’s check it out!

 

Go to the dentist

Bpai-hăa-mŏr-fun

ไปหาหมอฟัน

1TeethFunฟัน
2DentistMŏr-funหมอฟัน
3Dentist (formal)Tan-dtà-paêdทันตแพทย์
4Teeth check upDtruàd-funตรวจฟัน
5Teeth x-rayÉk-sà-ray-funเอ็กซ์เรย์ฟัน
6Gumnguèrkเหงือก
7ToothacheBpuàd-funปวดฟัน
8Hurt/soreJèbเจ็บ
9Tooth decayFun-pùฟันผุ
10Dental treatmentTam-funทำฟัน
11Teeth cleaningKoòd-hĭn-poonขูดหินปูน
12FillingÙd-funอุดฟัน
13Tooth grindingGror-funกรอฟัน
14Tooth pulling outTăwn-funถอนฟัน
15Anaesthetic  injectionCheèd-yaa-chaaฉีดยาชา
16Teeth whiteningFâwk-seě-funฟอกสีฟัน
17Fluoride  treatmentKluêrb-floo-oo-raaiเคลือบฟลูโอไรด์
18OrthodonticsJàd-funจัดฟัน
19Teeth whitening laserLeh-sêr-fun-kaăoเลเซอร์ฟันขาว
20False teethFun-bplawmฟันปลอม
21Upper teethFun-bohnฟันบน
22Lower teethFun-laângฟันล่าง
23Want to make an appointment with the dentistDtâwng-gaan-nád-mŏr-funต้องการนัดหมอฟัน
24Do you want to specify the dentist for your case?Rá-bù-kun-mŏr-mái (ká/kráb)?ระบุคุณหมอมั้ย (คะ/ครับ)
25Which day do you want to make an appointment?Dtâwng-gaan-nád-wan-năi (ká/kráb)?ต้องการนัดวันไหน (คะ/ครับ)
26Is the doctor available on..(date)…?Wan-teê….mŏr-waâng-mái (ká/kráb)?วันที่….หมอว่างมั้ย (คะ/ครับ)
27What time is the doctor availableMŏr-waâng-dtawn-geè-mong (ká/kráb)?หมอว่างตอนกี่โมง (คะ/ครับ)
28Can I make it at…..(time)…?Kŏr-bpen-dtawn…mong-dâi-mái (ká/kráb)?ขอเป็นตอน….โมง ได้มั้ย (คะ/ครับ)
29The doctor/dentist is not available todayWan-neé-mŏr-mâi-waâng (kâ/kráb)วันนี้หมอไม่ว่าง(ค่ะ/ครับ)
30There’s no availability for you todayWan-neé-kiw-dtem-laéw (kâ/kráb)วันนี้คิวเต็มแล้ว(ค่ะ/ครับ)
31Is it possible to be another doctor/dentist?Bpen-kun-mŏr-taân-eùn-dâi-mái (ká/kráb)?เป็นคุณหมอท่านอื่นได้มั้ย (คะ/ครับ)
32Can I also have a doctor’ certificate please?Kŏr-bpai-ráb-rawng-paêd-duây (kâ/kráb)ขอใบรับรองแพทย์ด้วย(ค่ะ/ครับ)
33Open your mouth pleaseaâ-bpàak-nòi (kâ/kráb)อ้าปากหน่อย(ค่ะ/ครับ)
34Open your mouth wider pleaseaâ-bpaàk-gwaâng-gwaâng-ná (kâ/kráb)อ้าปากกว้างๆนะ(ค่ะ/ครับ)
35Wash your mouthBuân-námบ้วนน้ำ
36There are 2 teeth decayMee-fun-pù-săwng-seêมีฟันผุ 2 ซี่
37Which tooth?Seê-năi (ká/kráb)?ซี่ไหน (คะ/ครับ)
38It’s going hurt a littleJèb-níd-neung-ná (ká/kráb)?เจ็บนิดนึงนะ(ค่ะ/ครับ)
39Done/ finishedSèd-laéw (kâ/kráb)เสร็จแล้ว(ค่ะ/ครับ)
40What time is the clinic open?Klee-nìk-bpoèrd-geê-mong (ká/kráb)?คลินิกเปิดกี่โมง (คะ/ครับ)
41What time is the clinic closed?Klee-nìk-bpìd-geê-mong (ká/kráb)?คลินิกปิดกี่โมง (คะ/ครับ)
42I have an appointment with Dr…(name)…..at….(time)….Mee-nád-gàb-kun mŏr ….. dtawn……mong(kâ/kráb)มีนัดกับคุณหมอ….ตอน….โมง (ค่ะ/ครับ)