Learn Thai Free – At the Dentist : bpai-haă-mŏr-fun ไปหาหมอฟัน

dentist thai thailanguage learn speaking conversation thailanguagehut One of the things that many tourists like to add in their agenda is going to the dentist. Dental prices in Thailand are quite cheap to them (but not for Thais!). Mostly the dental clinics in big cities like Bangkok you will need to make an appointment in advance. This table below will help you to communicate with the staff at the clinic better to make sure that they know what you really want. Let’s check it out!

 

Go to the dentist

Bpai-hăa-mŏr-fun

ไปหาหมอฟัน

1 Teeth Fun ฟัน
2 Dentist Mŏr-fun หมอฟัน
3 Dentist (formal) Tan-dtà-paêd ทันตแพทย์
4 Teeth check up Dtruàd-fun ตรวจฟัน
5 Teeth x-ray Ék-sà-ray-fun เอ็กซ์เรย์ฟัน
6 Gum nguèrk เหงือก
7 Toothache Bpuàd-fun ปวดฟัน
8 Hurt/sore Jèb เจ็บ
9 Tooth decay Fun-pù ฟันผุ
10 Dental treatment Tam-fun ทำฟัน
11 Teeth cleaning Koòd-hĭn-poon ขูดหินปูน
12 Filling Ùd-fun อุดฟัน
13 Tooth grinding Gror-fun กรอฟัน
14 Tooth pulling out Tăwn-fun ถอนฟัน
15 Anaesthetic  injection Cheèd-yaa-chaa ฉีดยาชา
16 Teeth whitening Fâwk-seě-fun ฟอกสีฟัน
17 Fluoride  treatment Kluêrb-floo-oo-raai เคลือบฟลูโอไรด์
18 Orthodontics Jàd-fun จัดฟัน
19 Teeth whitening laser Leh-sêr-fun-kaăo เลเซอร์ฟันขาว
20 False teeth Fun-bplawm ฟันปลอม
21 Upper teeth Fun-bohn ฟันบน
22 Lower teeth Fun-laâng ฟันล่าง
23 Want to make an appointment with the dentist Dtâwng-gaan-nád-mŏr-fun ต้องการนัดหมอฟัน
24 Do you want to specify the dentist for your case? Rá-bù-kun-mŏr-mái (ká/kráb)? ระบุคุณหมอมั้ย (คะ/ครับ)
25 Which day do you want to make an appointment? Dtâwng-gaan-nád-wan-năi (ká/kráb)? ต้องการนัดวันไหน (คะ/ครับ)
26 Is the doctor available on..(date)…? Wan-teê….mŏr-waâng-mái (ká/kráb)? วันที่….หมอว่างมั้ย (คะ/ครับ)
27 What time is the doctor available Mŏr-waâng-dtawn-geè-mong (ká/kráb)? หมอว่างตอนกี่โมง (คะ/ครับ)
28 Can I make it at…..(time)…? Kŏr-bpen-dtawn…mong-dâi-mái (ká/kráb)? ขอเป็นตอน….โมง ได้มั้ย (คะ/ครับ)
29 The doctor/dentist is not available today Wan-neé-mŏr-mâi-waâng (kâ/kráb) วันนี้หมอไม่ว่าง(ค่ะ/ครับ)
30 There’s no availability for you today Wan-neé-kiw-dtem-laéw (kâ/kráb) วันนี้คิวเต็มแล้ว(ค่ะ/ครับ)
31 Is it possible to be another doctor/dentist? Bpen-kun-mŏr-taân-eùn-dâi-mái (ká/kráb)? เป็นคุณหมอท่านอื่นได้มั้ย (คะ/ครับ)
32 Can I also have a doctor’ certificate please? Kŏr-bpai-ráb-rawng-paêd-duây (kâ/kráb) ขอใบรับรองแพทย์ด้วย(ค่ะ/ครับ)
33 Open your mouth please aâ-bpàak-nòi (kâ/kráb) อ้าปากหน่อย(ค่ะ/ครับ)
34 Open your mouth wider please aâ-bpaàk-gwaâng-gwaâng-ná (kâ/kráb) อ้าปากกว้างๆนะ(ค่ะ/ครับ)
35 Wash your mouth Buân-nám บ้วนน้ำ
36 There are 2 teeth decay Mee-fun-pù-săwng-seê มีฟันผุ 2 ซี่
37 Which tooth? Seê-năi (ká/kráb)? ซี่ไหน (คะ/ครับ)
38 It’s going hurt a little Jèb-níd-neung-ná (ká/kráb)? เจ็บนิดนึงนะ(ค่ะ/ครับ)
39 Done/ finished Sèd-laéw (kâ/kráb) เสร็จแล้ว(ค่ะ/ครับ)
40 What time is the clinic open? Klee-nìk-bpoèrd-geê-mong (ká/kráb)? คลินิกเปิดกี่โมง (คะ/ครับ)
41 What time is the clinic closed? Klee-nìk-bpìd-geê-mong (ká/kráb)? คลินิกปิดกี่โมง (คะ/ครับ)
42 I have an appointment with Dr…(name)…..at….(time)…. Mee-nád-gàb-kun mŏr ….. dtawn……mong(kâ/kráb) มีนัดกับคุณหมอ….ตอน….โมง (ค่ะ/ครับ)