Learn Thai Free – Booking a Ticket : Jawng-dtuă จองตั๋ว

ticket reservation train thai conversation thailanguage thailand learn thai In this chapter the table below is a combination of booking a plane ticket, a concert/movie ticket, bus ticket and train ticket. Most of Thai staff who work for transport service will not be able to communicate well in English. The useful Thai Phrases in the table below will help you to make your communication go smoother when you speak with them.

Try a free trial with Thai Language Hut and Learn Thai Online, at our school or a convenient location in Bangkok.

 

  Booking a ticket Jawng-dtuă จองตั๋ว
1 Booking a movie ticket Jawng-dtuă-năng จองตั๋วหนัง
2 Booking a movie ticket (formal) Jawng-bùt-chom-paàb-pá-yon จองบัตรชมภาพยนต์
3 Booking a ticket (for transport) Jawng-bùt-dooi-saăn….. จองบัตรโดยสาร…..
4 Booking a tour bus ticket Jawng-dtuă-ród-tour จองตั๋วรถทัวร์
5 Booking a plane ticket Jawng-dtuă-kruêng-bin จองตั๋วเครื่องบิน
6 Booking a train ticket Jawng-dtuă-ród-fai จองตั๋วรถไฟ
7 Booking a return ticket Jawng-dtuă-bpai-glàb จองตั๋วไป-กลับ
8 Booking a ticket for a concert Jawng-bùt-concert จองบัตรคอนเสิร์ต
9 Booking a ticket for a concert Jawng-bùt-chom-concert จองบัตรชมคอนเสิร์ต
10 Are there still any tickets available? Yang-mee-bùt-luĕr-mái (ká/kráb)? ยังมีบัตรเหลือมั้ย(คะ/ครับ)
11 Are there still any tickets available? Yang-mee-dtuă-luĕr-mái (ká/kráb)? ยังมีตั๋วเหลือมั้ย(คะ/ครับ)
12 Do you have any seats available? Yang-mee-teê-luĕr-mái (ká/kráb)? ยังมีที่เหลือมั้ย(คะ/ครับ)
13 Want to book a ticket… Dtâwng-gaan-jawng-dtuă… ต้องการจองตั๋ว…….
14 Want to book a ticket to….. Dtâwng-gaan-jawng-dtuă-bpai….. ต้องการจองตั๋วไป…
15 Want to book a ticket for… Dtâwng-gaan-jawng-bùt-chom… ต้องการจองบัตรชม…..
16 How many departures and at what time? Mee-tiâw-geè-mong-baâng (ká/kráb)? มีเที่ยวกี่โมงบ้าง(คะ/ครับ)
17 How many show times and at what time? Mee-râwb-geè-mong-baâng (ká/kráb)? มีรอบกี่โมงบ้าง(คะ/ครับ)
18 How many departures? Mee-geè-tiâw (ká/kráb)? มีกี่เที่ยว(คะ/ครับ)
19 How many show times? Mee-geè-râwb (ká/kráb)? มีกี่รอบ(คะ/ครับ)
20 Do you have a show time around …..o’clock? Mee-râwb-bprà-maan….mong-mái (ká/kráb)? มีรอบประมาณ…โมงมั้ย(คะ/ครับ)
21 Do you have a departure around…..o’clock? Mee-tiâw-bprà-maan….mong-mái (ká/kráb)? มีเที่ยวประมาณ…..โมงมั้ย(คะ/ครับ)
22 What day are you travelling? Doern-taang-wan-năi (ká/kráb)? เดินทางวันไหน(คะ/ครับ)
23 What date are you travelling? Doern-taang-wan-teê-taô-rài (ká/kráb)? เดินทางวันที่เท่าไหร่(คะ/ครับ)
24 When are you travelling? Doern-taang-muêr-rài (ká/kráb)? เดินทางเมื่อไหร่(คะ/ครับ)
25 How many tickets? Geè-bai (ká/kráb)? กี่ใบ(คะ/ครับ)
26 How many seats? Geè-teê-nâng (ká/kráb)? กี่ที่นั่ง(คะ/ครับ)
27 A show time at….. o’clock is fully booked Râwb…mong, teê-nâng-dtem-laéw (kâ/kráb) รอบ….โมง  ที่นั่งเต็มแล้ว(ค่ะ/ครับ)
28 A departure at…o’clock is fully booked Tiâw…mong, teê-nâng-dtem-laéw (kâ/kráb) เที่ยว….โมง  ที่นั่งเต็มแล้ว(ค่ะ/ครับ)
29 Are there any seat available for a show time at….o’clock Râwb…mong, mee-teê-nâng-waâng-mái (ká/kráb)? รอบ….โมง มีที่นั่งว่างมั้ย(คะ/ครับ)
30 Are there any seats available for a departure at…o’clock Tiâw…mong, mee-teê-nâng-waâng-mái (ká/kráb)? เที่ยว…โมง  มีที่นั่งว่างมั้ย(คะ/ครับ)
31 How much is it for the ticket? Dtuă-raa-kaa-taô-rài(ká/kráb)? ตั๋วราคาเท่าไหร่(คะ/ครับ)
32 What is the price list for the ticket? Bùt-mee-raa-kaa-taô-rai-baâng (ká/kráb)? บัตรมีราคาเท่าไหร่บ้าง(คะ/ครับ)
33 Where can I make the payment? Cham-rá-ngoern-dâi-teê-năi-baâng (ká/kráb)? ชำระเงินได้ที่ไหนบ้าง(คะ/ครับ)
34 Receive a booking no./code Ráb-rá-hàd-jawng(kâ/kráb) รับรหัสจอง(ค่ะ/ครับ)
35 Please come 30 minutes before the departure time Gà-rú-naa-maa-gàwn-ród-àwk-bprà-maan 30 naa-tee กรุณามาก่อนรถออกประมาณ 30 นาที
36 Please come to pick up the ticket 30 minutes before the movie start Gà-rú-naa-maa-ráb-dtuă 30 na-tee-gàwn-năng-chaăi กรุณามารับตั๋ว 30 นาทีก่อนหนังฉาย
37 When does the ticket have to be issued? Dtâwng-àwk-dtuă-paai-nai-wan-teê-taô-rài (ká/kráb)? ต้องออกตั๋วภายในวันที่เท่าไหร่ (คะ/ครับ)
38 Can you put my name on the wait list? Chuây-lohng-cheûh-wái-nai-wait-list-dâi-mái (ká/kráb)? ช่วยลงชื่อไว้ใน เวทลิสท์ ได้มั้ย (คะ/ครับ)

ticket reservation train thai thailanguage learnthai travel thai conversation speak thai