Skip to main content
Tag

เทศกาลกินเจ

Learn Thai: Phuket Vegetarian Festival

Phuket Vegetarian Festival ประเพณี ถือ ศีล กิน ผัก จังหวัด ภูเก็ต (bprà-pee-nii tǔu sǐin gin pàk jang-wàt puu-gèt) Phuket Island seems like a curious place for a vegetarian festival, but the…
Read More