Learn Thai Free – Traffic : gaan-jà-raa-jawn การจราจร

traffic jam thai language road street

For foreigners who come from the countries where they are very strict with the traffic rules and have to be very cautious when they see the pedestrians walking on the streets. You will find it different here!

As a pedestrian here you have to watch out for the cars, buses even motorbike because you might get hit or ran over anytime if you are not walking carefully.

In your country the cars usually stop when they see a pedestrian at zebra crossing. But in Thailand it doesn’t work that way. The pedestrian has to watch out for the cars and check whether the road/street is clear to cross. Otherwise, they might end up in the hospital. What a sad thing that all the pedestrians in Thailand have to face!

 Trafficgaan-jà-raa-jawnการจราจร
1Traffic jamRód-dtìdรถติด
2There’s a traffic jam todayWan-neé-ród-dtìdวันนี้รถติด
3There’s no traffic todayWan-neé-tà-nŏn-lôngวันนี้ถนนโล่ง
4Traffic congestionGaan-jà-raa-jawn-dtìd-kàdการจราจรติดขัด
5Break the traffic rulesKàb-ród-pìd-gòhd-jà-raa-jawnขับรถผิดกฎจราจร
6Stuck here for a long time alreadyDtìd-yoò-dtrong-neé-dtâng-naan-laéwติดอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้ว
7It doesn’t move anywhereMâi-kà-yàb-bpai-năi-loeyไม่ขยับไปไหนเลย
8Will I make it or not!? (to get there)Jà-bpai-teŭng-mái-niâ?จะไปถึงมั้ยเนี่ย
9Why the traffic is so bad!Tam-mai-ród-dtìd-yaàng-neé?ทำไมรถติดอย่างนี้
10I came late because of the trafficRód-dtìd-loey-maa-saăiรถติดเลยมาสาย
11Traffic lightFai-daengไฟแดง
12Traffic light (formal)Săn-yaan-fai-jà-raa-jawnสัญญาณไฟจราจร
13There’s a royal autocadeMee-kà-buan-sà-dèdมีขบวนเสด็จ
14The traffic light doesn’t workFai-daeng-siăไฟแดงเสีย
15Stuck at the traffic lightDtìd-fai-daengติดไฟแดง
16Stuck at the traffic light for a very long timeDtìd-fai-daeng-naan-maâkติดไฟแดงนานมาก
17Be at the crossroadYoò-dtrong-seè-yaêkอยู่ตรงสี่แยก
18Where to go next after arriving at the crossroad?Teŭng-seè-yaêk-laéw-bpai-yang-ngai-dtòr?ถึงสี่แยกแล้วไปยังไงต่อ
19Traffic policeDtam-ruàd-jà-raa-jawnตำรวจจราจร(คะ/ครับ)
20Excuse me, which way to go to….?Kŏr-toâd(kâ/kráb), jà-bpai…..dtâwng-bpai-taang-năi(ká/kráb)??ขอโทษ  จะไป…..ต้องไปทางไหน(คะ/ครับ)
21Driving licenseBai-kàb-keèใบขับขี่
22Driving license (formal)Bai-à-nú-yaâd-kàb-keèใบอนุญาตขับขี่
23Do you have a driving license?Kun-mee-bpai-kàb-keè-mái(ká/kráb)??คุณมีใบขับขี่มั้ย(คะ/ครับ)
24Can I see your driving license, please?Kŏr-doo-bai-kàb-keè-nòi(kâ/kráb)ขอดูใบขับขี่หน่อย(ค่ะ/ครับ)
25A driving licenses is expiredBai-kàb-keè-mòd-aa-yuใบขับขี่หมดอายุ
26Ah…the driving license was already expired!Aâw….bai-kàb-keè-mòd-aa-yú-laéw-neê!อ้าว…ใบขับขี่หมดอายุแล้วนี่
27To reissue the driving licenseDtòr-bai-kàb-keèต่อใบขับขี่
28The driving license was taken away (by the officer)Don-yeúd-bai-kàb-keèโดนยึดใบขับขี่
29Get finedDon-bpràbโดนปรับ
30To pay for the fineSiă-kaâ-bpràbเสียค่าปรับ
31To pay for the fine (formal)Cham-rá-kaâ-bpràbชำระค่าปรับ
32Where to pay for the fine?Dtâwng-bpai-cham-rá-kaâ-bpràb-teê-năi (ká/kráb)?ต้องไปชำระค่าปรับที่ไหน(คะ/ครับ)
33Can I see your trunk please?Kŏr-doo-taái-ród-nòi(ká/kráb)?ขอดูท้ายรถหน่อย(คะ/ครับ)
34(male) Have I done anything wrong?Pŏm-tam-àrai-pìd-reŭh-plaào-kráb?ผมทำอะไรผิดหรือเปล่าครับ
35(female) Have I done anything wrong?Chán-tam-àrai-pìd-reŭh-plaào-ká?ฉันทำอะไรผิดหรือเปล่าคะ
36Drive thru the red lightKàb-ród-faà-fai-daengขับรถฝ่าไฟแดง
37Number plate (vehicle)Tá-bian-ródทะเบียนรถ
38No number plateMâi-mee-tá-bian-ródไม่มีทะเบียนรถ
39To reissue the number plateDtòr-tá-bian-ródต่อทะเบียนรถ
40The number plate is expiredTá-bian-ród-mòd-aa-yúทะเบียนรถหมดอายุ
41Does the car have the insurance?Ród-mee-bprà-gan-mái(คะ/ครับ)?รถมีประกันมั้ย(คะ/ครับ)
42What class of the insurance?Bprà-gan-chán-năi?ประกันชั้นไหน
43First class insuranceBprà-gan-chán-neùngประกันชั้นหนึ่ง
44Third class insuranceBprà-gan-chán-saămประกันชั้นสาม
45How can you drive like this?!?Kun-kàb-ród-yaàng-neé-dâi-yang-ngai(ká/kráb)??คุณขับรถอย่างนี้ได้ยังไง(คะ/ครับ)
46Like this?? …Like what?Yaàng-neé-nà, yaàng-năi-roěr(ká/kráb)??อย่างนี้น่ะ อย่างไหนเหรอ(คะ/ครับ)
47(male) Don’t you know who I am?Kun-mâi-roó-roěr-waâ-pŏm-bpen-krai?คุณไม่รู้เหรอว่าผมเป็นใคร
48(female) Don’t you know who I am?Kun-mâi-roó-roěr-waâ-chán-bpen-krai?คุณไม่รู้เหรอว่าฉันเป็นใคร
49Who are you then?Laéw-kun-bpen-krai-roěr(ká/kráb)?แล้วคุณเป็นใครเหรอ(คะ/ครับ)
50(male) Do I have to know you?Pŏm-dtâwng-roó-jàk-kun-duây-roer(kráb)?ผมต้องรู้จักคุณด้วยเหรอ(คะ/ครับ)
51(female) Do I have to know you?Chán-dtâwng-roó-jàk-kun-duây-roěr (ká)?ฉันต้องรู้จักคุณด้วยเหรอ(คะ/ครับ)
52Let’s put it this way…Ao-yaàng-neé-gôr-laéw-ganเอาอย่างนี้ ก็แล้วกัน
53Just call the insurance staff to clear things upRiâk-bprà-gan-maa-kliar-loey-dee-gwaàเรียกประกันมาเคลียร์เลยดีกว่า
54Of course/ sure thing/ That’s okGôr-dâiก็ได้
55Drive slowly like a tortoise!Kàb-ród-chaá-yang-gà-dtàoขับรถช้ายังกะเต่า
56Drive to crosscut  one’s carKàb-ród-bpaàd-naâขับรถปาดหน้า
57Just cut in front of him/her!Saeng-bpai-loeyแซงไปเลย
58Drive nicely pleaseKàb-ród-dee-dee-nòiขับรถดีดีหน่อย
59Drive carefully pleaseKàb-ròd-ra-wang-nòiขับรถระวังหน่อย
60There’s an accident aheadMee-ù-bùt-dtì-hàid-kaâng-nâaมีอุบัติเหตุข้างหน้า
61Drink-Not-DriveMao-mâi-kàbเมาไม่ขับ
62Phone-Not-DriveToe-mâi-kàbโทรไม่ขับ
63Is the traffic bad at Sukhumvit Road?Tà-nŏn-sù-kŭm-víd-ród-dtìd-mâi?ถนนสุขุมวิท รถติดมั้ย
64Traffic reportRaai-ngaan-sà-paâb-gaan-jà-raa-jawnรายงานสภาพการจราจร
65A radio station for traffic report in ThailandJor-sŏr-róiจ.ส. 100
66Sukhumvit-In bound, the traffic is badTà-nŏn-sù-kŭm-víd-kaă-kaô-gaan-jà-raa-jawn-dtìd-kàdถนนสุขุมวิทขาเข้า การจราจรติดขัด
67Rama IV Raod-out bound, the traffic moves slowlyTà-nŏn-prá-raam-seê-kaă-àwk-ród-kluêrn-dtua-dâi-ruêy-ruêyถนนพระรามสี่ขาออก รถเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆ
68To report an accidentJaêng-ù-bùt-dtì-hàidแจ้งอุบัติเหตุ
69Raining makes the road slipperyFŏn-dtòk-tà-nŏn-luêrnฝนตก ถนนลื่น
70There’s a car accidentMee-ród-chon-ganมีรถชนกัน
71There’s a pedestrian crossing the streetMee-kon-kaâm-tà-nŏnมีคนข้ามถนน
72Turn left to Sathorn RoadLiáw-saái-kaô-tà-nŏn-saă-tawnเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสาทร
73Turn right to Silom RoadLiáw-kwăa-kaô-tà-nŏn-seě-lomเลี้ยวขวาเข้าถนนสีลม