Learn Thai Free – Traffic : gaan-jà-raa-jawn การจราจร

traffic jam thai language road street

For foreigners who come from the countries where they are very strict with the traffic rules and have to be very cautious when they see the pedestrians walking on the streets. You will find it different here!

As a pedestrian here you have to watch out for the cars, buses even motorbike because you might get hit or ran over anytime if you are not walking carefully.

In your country the cars usually stop when they see a pedestrian at zebra crossing. But in Thailand it doesn’t work that way. The pedestrian has to watch out for the cars and check whether the road/street is clear to cross. Otherwise, they might end up in the hospital. What a sad thing that all the pedestrians in Thailand have to face!

  Traffic gaan-jà-raa-jawn การจราจร
1 Traffic jam Ród-dtìd รถติด
2 There’s a traffic jam today Wan-neé-ród-dtìd วันนี้รถติด
3 There’s no traffic today Wan-neé-tà-nŏn-lông วันนี้ถนนโล่ง
4 Traffic congestion Gaan-jà-raa-jawn-dtìd-kàd การจราจรติดขัด
5 Break the traffic rules Kàb-ród-pìd-gòhd-jà-raa-jawn ขับรถผิดกฎจราจร
6 Stuck here for a long time already Dtìd-yoò-dtrong-neé-dtâng-naan-laéw ติดอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้ว
7 It doesn’t move anywhere Mâi-kà-yàb-bpai-năi-loey ไม่ขยับไปไหนเลย
8 Will I make it or not!? (to get there) Jà-bpai-teŭng-mái-niâ? จะไปถึงมั้ยเนี่ย
9 Why the traffic is so bad! Tam-mai-ród-dtìd-yaàng-neé? ทำไมรถติดอย่างนี้
10 I came late because of the traffic Ród-dtìd-loey-maa-saăi รถติดเลยมาสาย
11 Traffic light Fai-daeng ไฟแดง
12 Traffic light (formal) Săn-yaan-fai-jà-raa-jawn สัญญาณไฟจราจร
13 There’s a royal autocade Mee-kà-buan-sà-dèd มีขบวนเสด็จ
14 The traffic light doesn’t work Fai-daeng-siă ไฟแดงเสีย
15 Stuck at the traffic light Dtìd-fai-daeng ติดไฟแดง
16 Stuck at the traffic light for a very long time Dtìd-fai-daeng-naan-maâk ติดไฟแดงนานมาก
17 Be at the crossroad Yoò-dtrong-seè-yaêk อยู่ตรงสี่แยก
18 Where to go next after arriving at the crossroad? Teŭng-seè-yaêk-laéw-bpai-yang-ngai-dtòr? ถึงสี่แยกแล้วไปยังไงต่อ
19 Traffic police Dtam-ruàd-jà-raa-jawn ตำรวจจราจร(คะ/ครับ)
20 Excuse me, which way to go to….? Kŏr-toâd(kâ/kráb), jà-bpai…..dtâwng-bpai-taang-năi(ká/kráb)?? ขอโทษ  จะไป…..ต้องไปทางไหน(คะ/ครับ)
21 Driving license Bai-kàb-keè ใบขับขี่
22 Driving license (formal) Bai-à-nú-yaâd-kàb-keè ใบอนุญาตขับขี่
23 Do you have a driving license? Kun-mee-bpai-kàb-keè-mái(ká/kráb)?? คุณมีใบขับขี่มั้ย(คะ/ครับ)
24 Can I see your driving license, please? Kŏr-doo-bai-kàb-keè-nòi(kâ/kráb) ขอดูใบขับขี่หน่อย(ค่ะ/ครับ)
25 A driving licenses is expired Bai-kàb-keè-mòd-aa-yu ใบขับขี่หมดอายุ
26 Ah…the driving license was already expired! Aâw….bai-kàb-keè-mòd-aa-yú-laéw-neê! อ้าว…ใบขับขี่หมดอายุแล้วนี่
27 To reissue the driving license Dtòr-bai-kàb-keè ต่อใบขับขี่
28 The driving license was taken away (by the officer) Don-yeúd-bai-kàb-keè โดนยึดใบขับขี่
29 Get fined Don-bpràb โดนปรับ
30 To pay for the fine Siă-kaâ-bpràb เสียค่าปรับ
31 To pay for the fine (formal) Cham-rá-kaâ-bpràb ชำระค่าปรับ
32 Where to pay for the fine? Dtâwng-bpai-cham-rá-kaâ-bpràb-teê-năi (ká/kráb)? ต้องไปชำระค่าปรับที่ไหน(คะ/ครับ)
33 Can I see your trunk please? Kŏr-doo-taái-ród-nòi(ká/kráb)? ขอดูท้ายรถหน่อย(คะ/ครับ)
34 (male) Have I done anything wrong? Pŏm-tam-àrai-pìd-reŭh-plaào-kráb? ผมทำอะไรผิดหรือเปล่าครับ
35 (female) Have I done anything wrong? Chán-tam-àrai-pìd-reŭh-plaào-ká? ฉันทำอะไรผิดหรือเปล่าคะ
36 Drive thru the red light Kàb-ród-faà-fai-daeng ขับรถฝ่าไฟแดง
37 Number plate (vehicle) Tá-bian-ród ทะเบียนรถ
38 No number plate Mâi-mee-tá-bian-ród ไม่มีทะเบียนรถ
39 To reissue the number plate Dtòr-tá-bian-ród ต่อทะเบียนรถ
40 The number plate is expired Tá-bian-ród-mòd-aa-yú ทะเบียนรถหมดอายุ
41 Does the car have the insurance? Ród-mee-bprà-gan-mái(คะ/ครับ)? รถมีประกันมั้ย(คะ/ครับ)
42 What class of the insurance? Bprà-gan-chán-năi? ประกันชั้นไหน
43 First class insurance Bprà-gan-chán-neùng ประกันชั้นหนึ่ง
44 Third class insurance Bprà-gan-chán-saăm ประกันชั้นสาม
45 How can you drive like this?!? Kun-kàb-ród-yaàng-neé-dâi-yang-ngai(ká/kráb)?? คุณขับรถอย่างนี้ได้ยังไง(คะ/ครับ)
46 Like this?? …Like what? Yaàng-neé-nà, yaàng-năi-roěr(ká/kráb)?? อย่างนี้น่ะ อย่างไหนเหรอ(คะ/ครับ)
47 (male) Don’t you know who I am? Kun-mâi-roó-roěr-waâ-pŏm-bpen-krai? คุณไม่รู้เหรอว่าผมเป็นใคร
48 (female) Don’t you know who I am? Kun-mâi-roó-roěr-waâ-chán-bpen-krai? คุณไม่รู้เหรอว่าฉันเป็นใคร
49 Who are you then? Laéw-kun-bpen-krai-roěr(ká/kráb)? แล้วคุณเป็นใครเหรอ(คะ/ครับ)
50 (male) Do I have to know you? Pŏm-dtâwng-roó-jàk-kun-duây-roer(kráb)? ผมต้องรู้จักคุณด้วยเหรอ(คะ/ครับ)
51 (female) Do I have to know you? Chán-dtâwng-roó-jàk-kun-duây-roěr (ká)? ฉันต้องรู้จักคุณด้วยเหรอ(คะ/ครับ)
52 Let’s put it this way… Ao-yaàng-neé-gôr-laéw-gan เอาอย่างนี้ ก็แล้วกัน
53 Just call the insurance staff to clear things up Riâk-bprà-gan-maa-kliar-loey-dee-gwaà เรียกประกันมาเคลียร์เลยดีกว่า
54 Of course/ sure thing/ That’s ok Gôr-dâi ก็ได้
55 Drive slowly like a tortoise! Kàb-ród-chaá-yang-gà-dtào ขับรถช้ายังกะเต่า
56 Drive to crosscut  one’s car Kàb-ród-bpaàd-naâ ขับรถปาดหน้า
57 Just cut in front of him/her! Saeng-bpai-loey แซงไปเลย
58 Drive nicely please Kàb-ród-dee-dee-nòi ขับรถดีดีหน่อย
59 Drive carefully please Kàb-ròd-ra-wang-nòi ขับรถระวังหน่อย
60 There’s an accident ahead Mee-ù-bùt-dtì-hàid-kaâng-nâa มีอุบัติเหตุข้างหน้า
61 Drink-Not-Drive Mao-mâi-kàb เมาไม่ขับ
62 Phone-Not-Drive Toe-mâi-kàb โทรไม่ขับ
63 Is the traffic bad at Sukhumvit Road? Tà-nŏn-sù-kŭm-víd-ród-dtìd-mâi? ถนนสุขุมวิท รถติดมั้ย
64 Traffic report Raai-ngaan-sà-paâb-gaan-jà-raa-jawn รายงานสภาพการจราจร
65 A radio station for traffic report in Thailand Jor-sŏr-rói จ.ส. 100
66 Sukhumvit-In bound, the traffic is bad Tà-nŏn-sù-kŭm-víd-kaă-kaô-gaan-jà-raa-jawn-dtìd-kàd ถนนสุขุมวิทขาเข้า การจราจรติดขัด
67 Rama IV Raod-out bound, the traffic moves slowly Tà-nŏn-prá-raam-seê-kaă-àwk-ród-kluêrn-dtua-dâi-ruêy-ruêy ถนนพระรามสี่ขาออก รถเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆ
68 To report an accident Jaêng-ù-bùt-dtì-hàid แจ้งอุบัติเหตุ
69 Raining makes the road slippery Fŏn-dtòk-tà-nŏn-luêrn ฝนตก ถนนลื่น
70 There’s a car accident Mee-ród-chon-gan มีรถชนกัน
71 There’s a pedestrian crossing the street Mee-kon-kaâm-tà-nŏn มีคนข้ามถนน
72 Turn left to Sathorn Road Liáw-saái-kaô-tà-nŏn-saă-tawn เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสาทร
73 Turn right to Silom Road Liáw-kwăa-kaô-tà-nŏn-seě-lom เลี้ยวขวาเข้าถนนสีลม