Learn Thai Free – At the Restaurant Teê-raán-aa-haăn ที่ร้านอาหาร

restaurant food thai streetfood local conversation learnthai speakthai thailanguage thai studt fun foodIn the restaurant in Thailand, most waiters/waitresses expect the customers to leave some tip but if you go to a very basic local restaurant you don’t need to leave any tip. Some restaurant they already add the service to the total price of the food which means you don’t need to leave the tip unless you want to.

 

 

At the restaurantTeê-raán-aa-haănที่ร้านอาหาร
1Thai foodaa-haăn-thaiอาหารไทย
2Western foodaa-haăn-fá-ràngอาหารฝรั่ง
3Chinese foodaa-haăn-jeenอาหารจีน
4…..foodaa-haăn….อาหาร…..
5Dinneraa-haăn-yenอาหารเย็น
6Dinneraa-haăn-kâmอาหารค่ำ
7Late night restaurantRaán-aa-haăn-dtoê-rûngร้านอาหารโต้รุ่ง
8Do you have any tables available?Mee-dtoé-waâng-mái (ká/kráb)?มีโต๊ะว่างมั้ย(คะ/ครับ)
9Do you have a table by the window?Mee-dtoé-rim-naâ-dtaàng-mái (ká/kráb)?มีโต๊ะริมหน้าต่างมั้ย(คะ/ครับ)
10How many (customer) ?Geê-taân(ká/kráb)กี่ท่าน (คะ/ครับ)
11How many seats?Geê-teê(ká/kráb)กี่ที่ (คะ/ครับ)
12Cash onlyRáb-chà-pórh-ngoern-sòdรับเฉพาะเงินสด
13Credit cards acceptedRáb-bùt-kre-dìdรับบัตรเครดิต
14What do you have for today?Wan-neé-mee-àrai-gin-baâng (ká/kráb)?วันนี้มีอะไรกินบ้าง(คะ/ครับ)
15What’s special menu for today?Wan-neé-mee-meh-noo-pí-sèd-àrai-baâng (ká/kráb)?วันนี้มีเมนูพิเศษอะไรบ้าง(คะ/ครับ)
16What tasty dishes do you have?Raán-neé-mee-aa-haăn-àrai-àroì-baâng (ká/kráb)?ร้านนี้มีอาหารอะไรอร่อยบ้าง(คะ/ครับ)
17Do you have any recommended dishes?Mee-aa-haăn-naéh-nam-mái (ká/kráb)?มีอาหารแนะนำมั้ย(คะ/ครับ)
18What would you like?Ráb-àrai-dee (ká/kráb)?รับอะไร(คะ/ครับ)
19I want…/ I’d like….Ao…..(kâ/kráb)เอา… (ค่ะ/ครับ)
20Can I have….?Kŏr…..(kâ/kráb)ขอ… (ค่ะ/ครับ)
21Do you have……?Mee……mái (ká/kráb)?มี……มั้ย(คะ/ครับ)
22Not spicy/hotMâi-pèdไม่เผ็ด
23Make it very spicy/hotAo-pèd-pèdเอาเผ็ด เผ็ด
24No chili in itMâi-sài-príkไม่ใส่พริก
25No…in itMâi-sài….ไม่ใส่….
26No…../ not want……Mâi-ao…..ไม่เอา….
27Excuse meKŏr-toâd(kâ/kráb)ขอโทษ(ค่ะ/ครับ)
28Can you please clean up the table?Chuây-chéd-dtoéh-hâi-nòi-dâi-mái (ká/kráb)?ช่วยเช็ดโต๊ะให้หน่อยได้มั้ย(คะ/ครับ)
29Can I have sharing plates?Kŏr-jaan-baèng-nòi(kâ/kráb)ขอจานแบ่งหน่อย(ค่ะ/ครับ)
30Can I have a middle spoon?Kŏr-cháwn-glaang-nòi-dâi-mái (ká/kráb)?ขอช้อนกลางหน่อยได้มั้ย(คะ/ครับ)
31I have not yet got the food that I ordered.aa-haăn-teê-sàng-bpai-yang-mâi-dâi(kâ/kráb)อาหารที่สั่งไปยังไม่ได้(ค่ะ/ครับ)
32I’ve been waiting for a long time already….I’ve not got the food yet.Ror-dtâng-naan-laéw…yang-mâi-dâi-loey(kâ/kráb)รอตั้งนานแล้ว..ยังไม่ได้เลย(ค่ะ/ครับ)
33Can you please rush out the order?Chuây-rêng-hâi-nòi-dâi-mái (ká/kráb)?ช่วยเร่งให้หน่อยได้มั้ย(คะ/ครับ)
34Can you please pack it for taking home?Chuây-hòr-glàb-baân-hâi-nòi (kâ/kráb)ช่วยห่อกลับบ้านให้หน่อย(ค่ะ/ครับ)
35Check pleaseGèb-ngoern-duây(kâ/kráb)เก็บเงินด้วย(ค่ะ/ครับ)
36Check bill pleaseChék-bin-duây(kâ/kráb)เช็คบิลด้วย(ค่ะ/ครับ)
37Pay separatelyJaài-yaêk-ganจ่ายแยกกัน
38Do you accept credit cards?Rab-but-kre-dit-mai (ká/kráb)?รับบัตรเครดิตมั้ย(คะ/ครับ)
39Credit cards accepted at minimum amount of  500 BahtRab-but-kre-did-dtang-dtae…..baad-keun-bpaiรับบัตรเครดิตตั้งแต่….บาทขึ้นไป
40TipTipทิป
41A changeNgoern-tawnเงินทอน
42Take the changeMai-dtawng-tawnไม่ต้องทอน
43How is the food?aa-haan-bpen-yang-ngai-baang (ká/kráb)?อาหารเป็นยังไงบ้าง(คะ/ครับ)
44Would you like anything else?Ráb-yaàng-eùhn-poêrm-eèk-mái (ká/kráb)?รับอย่างอื่นเพิ่มอีกมั้ย(คะ/ครับ)
45Would you like a dessert?Ráb-kà-nŏm-waăn-mái (ká/kráb)?รับขนมหวานมั้ย(คะ/ครับ)
46What drink would you like?Ráb-kruêrng-deùm-àrai-dee (ká/kráb)รับเครื่องดื่มอะไรดี(คะ/ครับ)
47What drink do you have?Mee-nám-àrai-baâng (ká/kráb)?มีน้ำอะไรบ้าง(คะ/ครับ)
48What would you like to drink?Deùm-àrai-dee(ká/kráb)ดื่มอะไรดี(คะ/ครับ)
49What shall we eat?Gin-àrai-dee(ká/kráb)กินอะไรดี(คะ/ครับ)
50What do you want to eat?Yaàk-gin-àrai (ká/kráb)?อยากกินอะไร(คะ/ครับ)
51What are you going to order?Jà-sàng-àrai (ká/kráb)?จะสั่งอะไร(คะ/ครับ)
52Food made to orderaa-haăn-dtaam-sàngอาหารตามสั่ง
53Pay at the cashierCham-rá-ngoern-teê-kád-chiaชำระเงินที่แคชเชียร์
54Thank youKàwp-kun(kâ/kráb)ขอบคุณ(ค่ะ/ครับ)
55We look forward to welcoming you againoo-gaàd-naâ-choern-mài(kâ/kráb)โอกาสหน้าเชิญใหม่(ค่ะ/ครับ)