Learn Thai Free – At the Restaurant Teê-raán-aa-haăn ที่ร้านอาหาร

restaurant food thai streetfood local conversation learnthai speakthai thailanguage thai studt fun food In the restaurant in Thailand, most waiters/waitresses expect the customers to leave some tip but if you go to a very basic local restaurant you don’t need to leave any tip. Some restaurant they already add the service to the total price of the food which means you don’t need to leave the tip unless you want to.

 

 

At the restaurant Teê-raán-aa-haăn ที่ร้านอาหาร
1 Thai food aa-haăn-thai อาหารไทย
2 Western food aa-haăn-fá-ràng อาหารฝรั่ง
3 Chinese food aa-haăn-jeen อาหารจีน
4 …..food aa-haăn…. อาหาร…..
5 Dinner aa-haăn-yen อาหารเย็น
6 Dinner aa-haăn-kâm อาหารค่ำ
7 Late night restaurant Raán-aa-haăn-dtoê-rûng ร้านอาหารโต้รุ่ง
8 Do you have any tables available? Mee-dtoé-waâng-mái (ká/kráb)? มีโต๊ะว่างมั้ย(คะ/ครับ)
9 Do you have a table by the window? Mee-dtoé-rim-naâ-dtaàng-mái (ká/kráb)? มีโต๊ะริมหน้าต่างมั้ย(คะ/ครับ)
10 How many (customer) ? Geê-taân(ká/kráb) กี่ท่าน (คะ/ครับ)
11 How many seats? Geê-teê(ká/kráb) กี่ที่ (คะ/ครับ)
12 Cash only Ráb-chà-pórh-ngoern-sòd รับเฉพาะเงินสด
13 Credit cards accepted Ráb-bùt-kre-dìd รับบัตรเครดิต
14 What do you have for today? Wan-neé-mee-àrai-gin-baâng (ká/kráb)? วันนี้มีอะไรกินบ้าง(คะ/ครับ)
15 What’s special menu for today? Wan-neé-mee-meh-noo-pí-sèd-àrai-baâng (ká/kráb)? วันนี้มีเมนูพิเศษอะไรบ้าง(คะ/ครับ)
16 What tasty dishes do you have? Raán-neé-mee-aa-haăn-àrai-àroì-baâng (ká/kráb)? ร้านนี้มีอาหารอะไรอร่อยบ้าง(คะ/ครับ)
17 Do you have any recommended dishes? Mee-aa-haăn-naéh-nam-mái (ká/kráb)? มีอาหารแนะนำมั้ย(คะ/ครับ)
18 What would you like? Ráb-àrai-dee (ká/kráb)? รับอะไร(คะ/ครับ)
19 I want…/ I’d like…. Ao…..(kâ/kráb) เอา… (ค่ะ/ครับ)
20 Can I have….? Kŏr…..(kâ/kráb) ขอ… (ค่ะ/ครับ)
21 Do you have……? Mee……mái (ká/kráb)? มี……มั้ย(คะ/ครับ)
22 Not spicy/hot Mâi-pèd ไม่เผ็ด
23 Make it very spicy/hot Ao-pèd-pèd เอาเผ็ด เผ็ด
24 No chili in it Mâi-sài-prík ไม่ใส่พริก
25 No…in it Mâi-sài…. ไม่ใส่….
26 No…../ not want…… Mâi-ao….. ไม่เอา….
27 Excuse me Kŏr-toâd(kâ/kráb) ขอโทษ(ค่ะ/ครับ)
28 Can you please clean up the table? Chuây-chéd-dtoéh-hâi-nòi-dâi-mái (ká/kráb)? ช่วยเช็ดโต๊ะให้หน่อยได้มั้ย(คะ/ครับ)
29 Can I have sharing plates? Kŏr-jaan-baèng-nòi(kâ/kráb) ขอจานแบ่งหน่อย(ค่ะ/ครับ)
30 Can I have a middle spoon? Kŏr-cháwn-glaang-nòi-dâi-mái (ká/kráb)? ขอช้อนกลางหน่อยได้มั้ย(คะ/ครับ)
31 I have not yet got the food that I ordered. aa-haăn-teê-sàng-bpai-yang-mâi-dâi(kâ/kráb) อาหารที่สั่งไปยังไม่ได้(ค่ะ/ครับ)
32 I’ve been waiting for a long time already….I’ve not got the food yet. Ror-dtâng-naan-laéw…yang-mâi-dâi-loey(kâ/kráb) รอตั้งนานแล้ว..ยังไม่ได้เลย(ค่ะ/ครับ)
33 Can you please rush out the order? Chuây-rêng-hâi-nòi-dâi-mái (ká/kráb)? ช่วยเร่งให้หน่อยได้มั้ย(คะ/ครับ)
34 Can you please pack it for taking home? Chuây-hòr-glàb-baân-hâi-nòi (kâ/kráb) ช่วยห่อกลับบ้านให้หน่อย(ค่ะ/ครับ)
35 Check please Gèb-ngoern-duây(kâ/kráb) เก็บเงินด้วย(ค่ะ/ครับ)
36 Check bill please Chék-bin-duây(kâ/kráb) เช็คบิลด้วย(ค่ะ/ครับ)
37 Pay separately Jaài-yaêk-gan จ่ายแยกกัน
38 Do you accept credit cards? Rab-but-kre-dit-mai (ká/kráb)? รับบัตรเครดิตมั้ย(คะ/ครับ)
39 Credit cards accepted at minimum amount of  500 Baht Rab-but-kre-did-dtang-dtae…..baad-keun-bpai รับบัตรเครดิตตั้งแต่….บาทขึ้นไป
40 Tip Tip ทิป
41 A change Ngoern-tawn เงินทอน
42 Take the change Mai-dtawng-tawn ไม่ต้องทอน
43 How is the food? aa-haan-bpen-yang-ngai-baang (ká/kráb)? อาหารเป็นยังไงบ้าง(คะ/ครับ)
44 Would you like anything else? Ráb-yaàng-eùhn-poêrm-eèk-mái (ká/kráb)? รับอย่างอื่นเพิ่มอีกมั้ย(คะ/ครับ)
45 Would you like a dessert? Ráb-kà-nŏm-waăn-mái (ká/kráb)? รับขนมหวานมั้ย(คะ/ครับ)
46 What drink would you like? Ráb-kruêrng-deùm-àrai-dee (ká/kráb) รับเครื่องดื่มอะไรดี(คะ/ครับ)
47 What drink do you have? Mee-nám-àrai-baâng (ká/kráb)? มีน้ำอะไรบ้าง(คะ/ครับ)
48 What would you like to drink? Deùm-àrai-dee(ká/kráb) ดื่มอะไรดี(คะ/ครับ)
49 What shall we eat? Gin-àrai-dee(ká/kráb) กินอะไรดี(คะ/ครับ)
50 What do you want to eat? Yaàk-gin-àrai (ká/kráb)? อยากกินอะไร(คะ/ครับ)
51 What are you going to order? Jà-sàng-àrai (ká/kráb)? จะสั่งอะไร(คะ/ครับ)
52 Food made to order aa-haăn-dtaam-sàng อาหารตามสั่ง
53 Pay at the cashier Cham-rá-ngoern-teê-kád-chia ชำระเงินที่แคชเชียร์
54 Thank you Kàwp-kun(kâ/kráb) ขอบคุณ(ค่ะ/ครับ)
55 We look forward to welcoming you again oo-gaàd-naâ-choern-mài(kâ/kráb) โอกาสหน้าเชิญใหม่(ค่ะ/ครับ)