Learn Thai Free – Reserving a Dining Table : Jawng-dtóe-aa-haăn จองโต๊ะอาหาร

thai reservation table restaurant food book

In some expensive and luxury restaurants in Bangkok and other big cities in Thailand, they might require the customers to book a table. This table of useful phrases below will help you when you have to make a reservation with restaurant staff, waiter and waitress.

Booking a table Jawng-dtóe จองโต๊ะ
1 I want to book a table Dtâwng-gaan-jawng-dtoé(kâ/kráb) ต้องการจองโต๊ะ(ค่ะ/ครับ)
2 I want to book a table for…..people Dtâwng-gaan-jawng-dtoé-săm-ràb……taân(kâ/kráb) ต้องการจองโต๊ะสำหรับ ….. ท่าน (ค่ะ/ครับ)
3 I want to book a table for…(date).. Dtâwng-gaan-jawng-dtoé-wan-teê….(kâ/kráb) ต้องการจองโต๊ะสำหรับวันที่…… (ค่ะ/ครับ)
4 How many people? Geê-taân(ká/kráb)? กี่ท่าน(คะ/ครับ)
5 For how many people? Săm-ràb-geê-taân(ká/kráb)? สำหรับกี่ท่าน(คะ/ครับ)
6 ……….people …….taân …… ท่าน
7 What date? Wan-tee-taô-rài (ká/kráb)? วันที่เท่าไหร่(คะ/ครับ)
8 Which day? Wan-năi (ká/kráb)? วันไหน(คะ/ครับ)
9 At what time? Dtawn-geè-mong(ká/kráb)? ตอนกี่โมง(คะ/ครับ)
10 At what time? Weh-laa-geè-mong(ká/kráb)? เวลากี่โมง(คะ/ครับ)
11 There is no table available at 7pm, would it be possible to make it at 8pm ? Dtawn-neùng-tûm-dtoé-mâi-waâng,  bpen-dtawn-săwng-tûm-dâi-mái (ká/kráb)? ตอนหนึ่งทุ่มไม่มีโต๊ะว่าง เป็นตอนสองทุ่มได้มั้ยคะ(คะ/ครับ)
12 Yes/ Of course Dâi (kâ/kráb) ได้(ค่ะ/ครับ)
13 Can I have a window table? Kŏr-dtoé-dtìd-naâ-dtaàng-dâi-mái (ká/kráb)? ขอโต๊ะติดหน้าต่างได้มั้ย(คะ/ครับ)
14 Do you have a window table available? Mee-dtoé-dtìd-naâ-dtaàng-waâng-mái (ká/kráb)? มีโต๊ะติดหน้าต่างว่างมั้ย(คะ/ครับ)
15 I’m sorry, the window tables are all booked. Kŏr-toâd (kâ/kráb), dtoé-dtìd-naâ-dtaàng-jawng-mòd-laéw ขอโทษ(ค่ะ/ครับ)  โต๊ะติดหน้าต่างจองหมดแล้ว
16 Do you have a table for…..people? Mee-dtoé-săm-ràb…….kon-mái (ká/kráb)? มีโต๊ะสำหรับ …. คนมั้ย(คะ/ครับ)
17 I am sorry, on.. (date) ..is fully booked. Kŏr-toâd (kâ/kráb), wan-teê……..jawng-dtem-laéw ขอโทษ(ค่ะ/ครับ)   วันที่… จองเต็มแล้ว
18 Do you have a table available tomorrow? Wan-prûng-neé-mee-dtoé-waâng-mái (ká/kráb)? วันพรุ่งนี้มีโต๊ะว่างมั้ย(คะ/ครับ)
19 Do you have a table available this evening? Yen-neé-mee-dtoé-waâng-mái (ká/kráb)? เย็นนี้มีโต๊ะว่างมั้ย(คะ/ครับ)
20 There’s still a table available for this evening Yen-neé-yang-mee-dtoé-waâng (kâ/kráb) เย็นนี้ ยังมีโต๊ะว่าง(ค่ะ/ครับ)
21 Booking under which name? Jawng-nai-naam-kun-àrai (ká/kráb)? จองในนามคุณอะไรคะ(คะ/ครับ)
22 Booking under…(name)….. Jawng-nai-naam-kun…….. จองในนามคุณ…………
23 Do you have a contact number? Mee-ber-toe-dtìd-dtòr-glàb-mái (ká/kráb)? มีเบอร์โทรติดต่อกลับมั้ย(คะ/ครับ)
24 May I know your contact number, please? Kŏr-saâb-ber-toe-dtìd-dtòr-glàb-duây(kâ/kráb) ขอทราบเบอร์โทรติดต่อกลับด้วย(ค่ะ/ครับ)
25 Please may I inform you about the dress code? Rób-guan-jaêng-ruêrng-gaan-dtaèng-gaai-níd-neung-ná (ká/kráb) รบกวนแจ้งเรื่องการแต่งกายนิดนึงนะ(ค่ะ/ครับ)
26 Please dress politely, no slippers, no shorts. Rób-guan-dtaèng-gaai-sù-paâb-ná (ká/kráb), mâi-rawng-taó-dtaèh, mâi-gaang-geng-kaă-sân รบกวนแต่งกายสุภาพนะ(คะ/ครับ)  ไม่รองเท้าแตะ ไม่กางเกงขาสั้น
27 If inform us in advance if you want to cancel the booking Taâ-dtâwng-gaan-yók-loêrk-gaan-jawng,  rób-guan-jaêng-luâng-naâ-ná (ká/kráb)? ถ้าต้องการยกเลิกการจอง รบกวนแจ้งล่วงหน้านะ(คะ/ครับ)
28 Can you tell me where the restaurant is? Mâi-saâb-waâ-raân-yoò-taěw-năi (ká/kráb)? ไม่ทราบว่าร้านอยู่แถวไหน(คะ/ครับ)
29 It is on Sukhumvit Road soi 23, go inside the soi for about 150 metres Yoô-teê-tà-nŏn-sù-kŭm-víd-sooi-23-kaô-sooi-maa-bprà-maan-150-maít อยู่ที่ถนนสุขุมวิทซอย 23 เข้าซอยมาประมาณ 150 เมตร
30 Is the restaurant on the left or right? Raán-yoò-taang-saái-reŭh-taang-kwaa (ká/kráb)? ร้านอยู่ทางซ้ายหรือทางขวา(คะ/ครับ)
31 The restaurant is on the left Raán-yoò-taang-saái ร้านอยู่ทางซ้าย
32 Does the restaurant take credit cards? Mâi-saâb-waâ-teê-raán-ráb-bùt-kre-dìd-mái (ká/kráb)? ไม่ทราบที่ร้านรับบัตรเครดิตมั้ย(คะ/ครับ)
33 Do you take American Express card? Ráb-bùt-à-meh-rí-gan-ék-préd-mái (ká/kráb)? รับบัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรสมั้ย(คะ/ครับ)
34 I am sorry, we accept only Visa Card and Master Card Kŏr-toâd, teê-raán-ráb-dtaè-bùt-wee-saâ-gàb-maád-dtêr-gaád ขอโทษ ที่ร้านรับแต่บัตรวีซ่ากับมาสเตอร์การ์ด
35 Is it possible to bring our own wine in? Saă-maâd-nam-waai-kaô-bpai-eng-dâi-mái (ká/kráb)? สามารถนำไวน์เข้าไปเองได้มั้ย(คะ/ครับ)
36 Yes, but there will be a charge for 200 Baht Dâi (kâ/kráb), dtaè-mee-kaâ-bpoèrd-kuàd-200-baàd ได้(ค่ะ/ครับ) แต่มีค่าเปิดขวด 200 บาท
37 How much is it for the buffet? Búp-fêh-yoò-teê-raa-kaa-taô-rài (ká/kráb)? บุฟเฟต์อยู่ที่ราคาเท่าไหร่(คะ/ครับ)
38 The buffet is 799++ Búp-fêh-raa-kaa-799-buàk-buàk (kâ/kráb) บุฟเฟต์ราคา 799++(ค่ะ/ครับ)
39 How much is it for the service charge? Ser-vìd-chaád-yoò-teê-taô-rài (ká/kráb)? เซอร์วิซชาร์จอยู่ที่เท่าไหร่(คะ/ครับ)
40 Service charge is 15 percents Ser-vìd-chaád-15-bper-sen เซอร์วิซชาร์จ 15 เปอร์เซ็นต์
41 What time does the restaurant open and until what time? Raan-bpoerd-gee-mong-teung-gee-mong (ká/kráb)? ร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมง(คะ/ครับ)
42 The restaurant is open from 11am to 11 pm and the last order is at 10.30pm Raán-bpoèrd-dtâng-dtaè-11-mong-teŭng-5-tûm, or-der-sùd-taái-dtâwng-4-tûm-kreûng ร้านเปิดตั้งแต่ 11 โมง ถึง ห้าทุ่ม ออเดอร์สุดท้ายตอนสี่ทุ่มครึ่ง
43 Thank you Kàwb-kun (kâ/kráb) ขอบคุณ(ค่ะ/ครับ)
44 Hello, Good evening….have you got a table yet? Sa-wad-dee (kâ/kráb),   mee-dtoé-rueh-yang (ká/kráb)? สวัสดี(ค่ะ/ครับ)   มีโต๊ะหรือยัง(คะ/ครับ)
45 Yes, I have Mee-laew (kâ/kráb) มีแล้ว(ค่ะ/ครับ)
46 I’ve booked under the name of Supansa Jawng-wái-nai-naam-kun-Su-Pan-Sa (kâ/kráb) จองไว้ในนามคุณสุพรรษา(ค่ะ/ครับ)