Learn Thai Free – Reserving a Dining Table : Jawng-dtóe-aa-haăn จองโต๊ะอาหาร

thai reservation table restaurant food book

In some expensive and luxury restaurants in Bangkok and other big cities in Thailand, they might require the customers to book a table. This table of useful phrases below will help you when you have to make a reservation with restaurant staff, waiter and waitress.

Booking a tableJawng-dtóeจองโต๊ะ
1I want to book a tableDtâwng-gaan-jawng-dtoé(kâ/kráb)ต้องการจองโต๊ะ(ค่ะ/ครับ)
2I want to book a table for…..peopleDtâwng-gaan-jawng-dtoé-săm-ràb……taân(kâ/kráb)ต้องการจองโต๊ะสำหรับ ….. ท่าน (ค่ะ/ครับ)
3I want to book a table for…(date)..Dtâwng-gaan-jawng-dtoé-wan-teê….(kâ/kráb)ต้องการจองโต๊ะสำหรับวันที่…… (ค่ะ/ครับ)
4How many people?Geê-taân(ká/kráb)?กี่ท่าน(คะ/ครับ)
5For how many people?Săm-ràb-geê-taân(ká/kráb)?สำหรับกี่ท่าน(คะ/ครับ)
6……….people…….taân…… ท่าน
7What date?Wan-tee-taô-rài (ká/kráb)?วันที่เท่าไหร่(คะ/ครับ)
8Which day?Wan-năi (ká/kráb)?วันไหน(คะ/ครับ)
9At what time?Dtawn-geè-mong(ká/kráb)?ตอนกี่โมง(คะ/ครับ)
10At what time?Weh-laa-geè-mong(ká/kráb)?เวลากี่โมง(คะ/ครับ)
11There is no table available at 7pm, would it be possible to make it at 8pm ?Dtawn-neùng-tûm-dtoé-mâi-waâng,  bpen-dtawn-săwng-tûm-dâi-mái (ká/kráb)?ตอนหนึ่งทุ่มไม่มีโต๊ะว่าง เป็นตอนสองทุ่มได้มั้ยคะ(คะ/ครับ)
12Yes/ Of courseDâi (kâ/kráb)ได้(ค่ะ/ครับ)
13Can I have a window table?Kŏr-dtoé-dtìd-naâ-dtaàng-dâi-mái (ká/kráb)?ขอโต๊ะติดหน้าต่างได้มั้ย(คะ/ครับ)
14Do you have a window table available?Mee-dtoé-dtìd-naâ-dtaàng-waâng-mái (ká/kráb)?มีโต๊ะติดหน้าต่างว่างมั้ย(คะ/ครับ)
15I’m sorry, the window tables are all booked.Kŏr-toâd (kâ/kráb), dtoé-dtìd-naâ-dtaàng-jawng-mòd-laéwขอโทษ(ค่ะ/ครับ)  โต๊ะติดหน้าต่างจองหมดแล้ว
16Do you have a table for…..people?Mee-dtoé-săm-ràb…….kon-mái (ká/kráb)?มีโต๊ะสำหรับ …. คนมั้ย(คะ/ครับ)
17I am sorry, on.. (date) ..is fully booked.Kŏr-toâd (kâ/kráb), wan-teê……..jawng-dtem-laéwขอโทษ(ค่ะ/ครับ)   วันที่… จองเต็มแล้ว
18Do you have a table available tomorrow?Wan-prûng-neé-mee-dtoé-waâng-mái (ká/kráb)?วันพรุ่งนี้มีโต๊ะว่างมั้ย(คะ/ครับ)
19Do you have a table available this evening?Yen-neé-mee-dtoé-waâng-mái (ká/kráb)?เย็นนี้มีโต๊ะว่างมั้ย(คะ/ครับ)
20There’s still a table available for this eveningYen-neé-yang-mee-dtoé-waâng (kâ/kráb)เย็นนี้ ยังมีโต๊ะว่าง(ค่ะ/ครับ)
21Booking under which name?Jawng-nai-naam-kun-àrai (ká/kráb)?จองในนามคุณอะไรคะ(คะ/ครับ)
22Booking under…(name)…..Jawng-nai-naam-kun……..จองในนามคุณ…………
23Do you have a contact number?Mee-ber-toe-dtìd-dtòr-glàb-mái (ká/kráb)?มีเบอร์โทรติดต่อกลับมั้ย(คะ/ครับ)
24May I know your contact number, please?Kŏr-saâb-ber-toe-dtìd-dtòr-glàb-duây(kâ/kráb)ขอทราบเบอร์โทรติดต่อกลับด้วย(ค่ะ/ครับ)
25Please may I inform you about the dress code?Rób-guan-jaêng-ruêrng-gaan-dtaèng-gaai-níd-neung-ná (ká/kráb)รบกวนแจ้งเรื่องการแต่งกายนิดนึงนะ(ค่ะ/ครับ)
26Please dress politely, no slippers, no shorts.Rób-guan-dtaèng-gaai-sù-paâb-ná (ká/kráb), mâi-rawng-taó-dtaèh, mâi-gaang-geng-kaă-sânรบกวนแต่งกายสุภาพนะ(คะ/ครับ)  ไม่รองเท้าแตะ ไม่กางเกงขาสั้น
27If inform us in advance if you want to cancel the bookingTaâ-dtâwng-gaan-yók-loêrk-gaan-jawng,  rób-guan-jaêng-luâng-naâ-ná (ká/kráb)?ถ้าต้องการยกเลิกการจอง รบกวนแจ้งล่วงหน้านะ(คะ/ครับ)
28Can you tell me where the restaurant is?Mâi-saâb-waâ-raân-yoò-taěw-năi (ká/kráb)?ไม่ทราบว่าร้านอยู่แถวไหน(คะ/ครับ)
29It is on Sukhumvit Road soi 23, go inside the soi for about 150 metresYoô-teê-tà-nŏn-sù-kŭm-víd-sooi-23-kaô-sooi-maa-bprà-maan-150-maítอยู่ที่ถนนสุขุมวิทซอย 23 เข้าซอยมาประมาณ 150 เมตร
30Is the restaurant on the left or right?Raán-yoò-taang-saái-reŭh-taang-kwaa (ká/kráb)?ร้านอยู่ทางซ้ายหรือทางขวา(คะ/ครับ)
31The restaurant is on the leftRaán-yoò-taang-saáiร้านอยู่ทางซ้าย
32Does the restaurant take credit cards?Mâi-saâb-waâ-teê-raán-ráb-bùt-kre-dìd-mái (ká/kráb)?ไม่ทราบที่ร้านรับบัตรเครดิตมั้ย(คะ/ครับ)
33Do you take American Express card?Ráb-bùt-à-meh-rí-gan-ék-préd-mái (ká/kráb)?รับบัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรสมั้ย(คะ/ครับ)
34I am sorry, we accept only Visa Card and Master CardKŏr-toâd, teê-raán-ráb-dtaè-bùt-wee-saâ-gàb-maád-dtêr-gaádขอโทษ ที่ร้านรับแต่บัตรวีซ่ากับมาสเตอร์การ์ด
35Is it possible to bring our own wine in?Saă-maâd-nam-waai-kaô-bpai-eng-dâi-mái (ká/kráb)?สามารถนำไวน์เข้าไปเองได้มั้ย(คะ/ครับ)
36Yes, but there will be a charge for 200 BahtDâi (kâ/kráb), dtaè-mee-kaâ-bpoèrd-kuàd-200-baàdได้(ค่ะ/ครับ) แต่มีค่าเปิดขวด 200 บาท
37How much is it for the buffet?Búp-fêh-yoò-teê-raa-kaa-taô-rài (ká/kráb)?บุฟเฟต์อยู่ที่ราคาเท่าไหร่(คะ/ครับ)
38The buffet is 799++Búp-fêh-raa-kaa-799-buàk-buàk (kâ/kráb)บุฟเฟต์ราคา 799++(ค่ะ/ครับ)
39How much is it for the service charge?Ser-vìd-chaád-yoò-teê-taô-rài (ká/kráb)?เซอร์วิซชาร์จอยู่ที่เท่าไหร่(คะ/ครับ)
40Service charge is 15 percentsSer-vìd-chaád-15-bper-senเซอร์วิซชาร์จ 15 เปอร์เซ็นต์
41What time does the restaurant open and until what time?Raan-bpoerd-gee-mong-teung-gee-mong (ká/kráb)?ร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมง(คะ/ครับ)
42The restaurant is open from 11am to 11 pm and the last order is at 10.30pmRaán-bpoèrd-dtâng-dtaè-11-mong-teŭng-5-tûm, or-der-sùd-taái-dtâwng-4-tûm-kreûngร้านเปิดตั้งแต่ 11 โมง ถึง ห้าทุ่ม ออเดอร์สุดท้ายตอนสี่ทุ่มครึ่ง
43Thank youKàwb-kun (kâ/kráb)ขอบคุณ(ค่ะ/ครับ)
44Hello, Good evening….have you got a table yet?Sa-wad-dee (kâ/kráb),   mee-dtoé-rueh-yang (ká/kráb)?สวัสดี(ค่ะ/ครับ)   มีโต๊ะหรือยัง(คะ/ครับ)
45Yes, I haveMee-laew (kâ/kráb)มีแล้ว(ค่ะ/ครับ)
46I’ve booked under the name of SupansaJawng-wái-nai-naam-kun-Su-Pan-Sa (kâ/kráb)จองไว้ในนามคุณสุพรรษา(ค่ะ/ครับ)