Learn Thai Free – BTS/MRT (Public Transport) : ród-fai-faá / ród-fai-dtâi-din รถไฟฟ้า / รถไฟใต้ดิน

bts mrt thailanguage learnthai speakthai thai language

‘BTS’ or Sky Train in Thai we call ‘ród-fai-faá’ and for ‘MRT’ or Underground we call ‘ród-fai-dtâi-din’

It is very convenient to travel by BTS or MRT and you might find it easy because they use both of Thai and English signs.

But! Apart from the signs and the announcement that they make in English Language for foreigners, there are some other things that you should know more for your own benefits and convenience as well. Let’s check it out these Thai Phrases!

Try these Thai Phrases and then book a free trial lesson with Thai Language Hut school. You may Learn Thai Online, at our school in Bangkok or at a convenient location in Bangkok.

 

BTS/MRT rod-fai-faa / rod-fai-dtai-din รถไฟฟ้า / รถไฟใต้ดิน
1 BTS/Sky Train Ród-fai-faâ รถไฟฟ้า
2 MRT /Underground Ród-fai-dtâi-din รถไฟใต้ดิน
3 Platform Chaan-chà-laa ชานชลา
4 Station Sà-taă-nee สถานี
5 Next station Sà-taă-nee-dtòr-bpai สถานีต่อไป
6 Terminal station Sà-taă-nee-bplaai-taang สถานีปลายทาง
7 Thank you for choosing BTS Kàwp-kun-teê-chái-bor-rí-gaan-BTS ขอบคุณที่ใช้บริการบีทีเอส
8 Please move inside the train Gà-rú-naa-doern-kaô-daân-nai-kà-buan-ród กรุณาเดินเข้าด้านในขบวนรถ
9 Silom line Saăi-seě-lom สายสีสม
10 Sukhumvit line Saăi-sù-kŭm-víd สายสุขุมวิท
11 Ticket Bùt-dooi-saăn บัตรโดยสาร
12 Smart pass ticket Bùt-sà-maád-paád บัตรสมาร์ทพาส
13 Sky ticket (refill) Bùt-dtoerm-ngoern บัตรเติมเงิน
14 Add  credits (for the fare) Dtoerm-ngoern เติมเงิน
15 Fare Kaâ-dooi-saăn ค่าโดยสาร
16 Get on the sky train Kêun-ród-fai-faá ขึ้นรถไฟฟ้า
17 Take Sky train Nâng-ród-fai-faá นั่งรถไฟฟ้า
18 Get off the sky train Lohng-ród-fai-faá ลงรถไฟฟ้า
19 Connecting to Sky train Dtòr-ród-fai-faá ต่อรถไฟฟ้า
20 Get on at….station Kêun-teê-sà-taă-nee ขึ้นที่สถานี
21 Get off at …..station Lohng-teê-sà-taă-nee ลงที่สถานี
22 Go to …..station Bpai-teê-sà-taă-nee ไปที่สถานี
23 Can I get pass? Kŏr-taang-nòi(kâ/kráb) ขอทางหน่อย(ค่ะ/ครับ)
24 If I want to go to……. Which station do I have to get off? Taâ-jà-bpai…..dtâwng-lohng-teê-sà-taă-nee-năi (ká/kráb)? ถ้าจะไป……ต้องลงสถานีไหน(คะ/ครับ)
25 Exit no. Taang-àwk-teê…. ทางออกที่….
26 Take the escalator up Kêun-ban-dai-luêrn ขึ้นบันไดเลื่อน
27 Take the escalator down Lohng-ban-dai-luêrn ลงบันไดเลื่อน
28 Coin exchange Laêk-riăn แลกเหรียญ
29 Exchange for 20 Baht Laêk -20-baàd(kâ/kráb) แลก 20 บาท(ค่ะ/ครับ)
30 Ticket window Châwng-jam-naài-dtuă ช่องจำหน่ายตั๋ว
31 Please use the next window Gà-rú-naa-chái-bor-rí-gaan-châwng-tàd-bpai กรุณาใช้บริการช่องถัดไป
32 Please wait for the next train Gà-rú-naa-ror-kà-buan-tàd-bpai กรุณารอขบวนถัดไป
33 Go to……. How much? Bpai……tâo-rài(ká/kráb)? ไป…….เท่าไหร่(คะ/ครับ)
34 There are some technical problems Mee-hàid-kàd-kâwng มีเหตุขัดข้อง
35 Change the train at…….station Bpliàn-ród-teê-sà-taă-nee เปลี่ยนรถที่สถานี
36 You can change to Sukhumvit line at this station (interchange station) Taân-saă-maâd-bpliàn-sên-taang-bpai-saăi-sù-kŭm-víd-dâi-teê-sà-taă-nee-neé ท่านสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปสายสุขุมวิทได้ที่สถานีนี้
37 You can change to Silom line at this station  (interchange station) Taân-saă-maâd-bpliàn-sên-taang-bpai-saăi-seě-lom-dâi-teê-sà-taă-nee-neé ท่านสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปสายสีสมได้ที่สถานีนี้
38 What time does the last train operate? (BTS) Ród-fai-faá-tiâw-sùd-taái-geè-tûm(ká/kráb)? รถไฟฟ้าเที่ยวสุดท้ายกี่ทุ่ม(คะ/ครับ)
39 What time does the first train operate? (BTS) Ród-fai-faá-tiâw-raêk-geè-mong(ká/kráb)? รถไฟฟ้าเที่ยวแรกกี่โมง(คะ/ครับ)
40 What time does the last train operate? (MRT) Ród-fai-dtâi-din-tiâw-sùd-taâi-geè-tûm(ká/kráb)? รถไฟใต้ดินเที่ยวสุดท้ายกี่ทุ่ม(คะ/ครับ)
41 What time does the first train operate? (MRT) Ród-fai-dtâi-din-tiâw-raêk-geè-mong(ká/kráb)? รถไฟใต้ดินเที่ยวแรกกี่โมง(คะ/ครับ)
42 Go to Bang Seuh Bpai-baang-seûh ไปบางซื่อ
43 Go to Hua Lam Pong Bpai-hŭa-lam-pong ไปหัวลำโพง
44 Baggage check Dtruàd-grà-bpăo ตรวจกระเป๋า
45 Ticket machine Kruêrng-jam-naài-dtuă เครื่องจำหน่ายตั๋ว
46 Select the station Luêrk-sà-taă-nee เลือกสถานี
47 Insert the bank notes (formal) Sài-tá-naa-bùt ใส่ธนาบัตร
48 Insert the bank notes (informal) Sài-baéng ใส่แบงค์
49 Insert the coins Yàwd-riăn หยอดเหรียญ
50 Receive the change Ráb-ngoern-tàwn รับเงินทอน
51 Please mind the gap between train and platform Bpròd-chái-kwaam-rá-múd-rá-wang-kà-nà-gaâo-àwk-jaàk-kà-buan-ród โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากขบวนรถ
52 Next station the door will be open on the left of the train Sà-taă-nee-dtòr-bpai-bprà-dtoo-jà-bpoèrd-taang-saái สถานีต่อไป ประตูจะเปิดทางซ้าย
53 Next station the door will be open on the right of the train Sà-taă-nee-dtòr-bpai-bprà-dtoo-jà-bpoěrd-taang-kwaă สถานีต่อไป ประตูจะเปิดทางขวา
54 Would you like to sit? (offer a seat to someone) Nâng-mái(ká/kráb)? นั่งมั้ย (คะ/ครับ)
55 No, that’s ok. I’m getting off soon Mâi-bpen-rai(kâ/kráb), diăw-gôr-lohng-laéw ไม่เป็นไร(ค่ะ/ครับ)  เดี๋ยวก็ลงแล้ว
56 No, thank you. Mâi-bpen-rai, kàwb-kun(kâ/kráb) ไม่เป็นไร  ขอบคุณค่ะ(ค่ะ/ครับ)

 

bts mrt learn thai speakthai thailanguage