Learn Thai Free – BTS/MRT (Public Transport) : ród-fai-faá / ród-fai-dtâi-din รถไฟฟ้า / รถไฟใต้ดิน

bts mrt thailanguage learnthai speakthai thai language

‘BTS’ or Sky Train in Thai we call ‘ród-fai-faá’ and for ‘MRT’ or Underground we call ‘ród-fai-dtâi-din’

It is very convenient to travel by BTS or MRT and you might find it easy because they use both of Thai and English signs.

But! Apart from the signs and the announcement that they make in English Language for foreigners, there are some other things that you should know more for your own benefits and convenience as well. Let’s check it out these Thai Phrases!

Try these Thai Phrases and then book a free trial lesson with Thai Language Hut school. You may Learn Thai Online, at our school in Bangkok or at a convenient location in Bangkok.

 

BTS/MRTrod-fai-faa / rod-fai-dtai-dinรถไฟฟ้า / รถไฟใต้ดิน
1BTS/Sky TrainRód-fai-faâรถไฟฟ้า
2MRT /UndergroundRód-fai-dtâi-dinรถไฟใต้ดิน
3PlatformChaan-chà-laaชานชลา
4StationSà-taă-neeสถานี
5Next stationSà-taă-nee-dtòr-bpaiสถานีต่อไป
6Terminal stationSà-taă-nee-bplaai-taangสถานีปลายทาง
7Thank you for choosing BTSKàwp-kun-teê-chái-bor-rí-gaan-BTSขอบคุณที่ใช้บริการบีทีเอส
8Please move inside the trainGà-rú-naa-doern-kaô-daân-nai-kà-buan-ródกรุณาเดินเข้าด้านในขบวนรถ
9Silom lineSaăi-seě-lomสายสีสม
10Sukhumvit lineSaăi-sù-kŭm-vídสายสุขุมวิท
11TicketBùt-dooi-saănบัตรโดยสาร
12Smart pass ticketBùt-sà-maád-paádบัตรสมาร์ทพาส
13Sky ticket (refill)Bùt-dtoerm-ngoernบัตรเติมเงิน
14Add  credits (for the fare)Dtoerm-ngoernเติมเงิน
15FareKaâ-dooi-saănค่าโดยสาร
16Get on the sky trainKêun-ród-fai-faáขึ้นรถไฟฟ้า
17Take Sky trainNâng-ród-fai-faáนั่งรถไฟฟ้า
18Get off the sky trainLohng-ród-fai-faáลงรถไฟฟ้า
19Connecting to Sky trainDtòr-ród-fai-faáต่อรถไฟฟ้า
20Get on at….stationKêun-teê-sà-taă-neeขึ้นที่สถานี
21Get off at …..stationLohng-teê-sà-taă-neeลงที่สถานี
22Go to …..stationBpai-teê-sà-taă-neeไปที่สถานี
23Can I get pass?Kŏr-taang-nòi(kâ/kráb)ขอทางหน่อย(ค่ะ/ครับ)
24If I want to go to……. Which station do I have to get off?Taâ-jà-bpai…..dtâwng-lohng-teê-sà-taă-nee-năi (ká/kráb)?ถ้าจะไป……ต้องลงสถานีไหน(คะ/ครับ)
25Exit no.Taang-àwk-teê….ทางออกที่….
26Take the escalator upKêun-ban-dai-luêrnขึ้นบันไดเลื่อน
27Take the escalator downLohng-ban-dai-luêrnลงบันไดเลื่อน
28Coin exchangeLaêk-riănแลกเหรียญ
29Exchange for 20 BahtLaêk -20-baàd(kâ/kráb)แลก 20 บาท(ค่ะ/ครับ)
30Ticket windowChâwng-jam-naài-dtuăช่องจำหน่ายตั๋ว
31Please use the next windowGà-rú-naa-chái-bor-rí-gaan-châwng-tàd-bpaiกรุณาใช้บริการช่องถัดไป
32Please wait for the next trainGà-rú-naa-ror-kà-buan-tàd-bpaiกรุณารอขบวนถัดไป
33Go to……. How much?Bpai……tâo-rài(ká/kráb)?ไป…….เท่าไหร่(คะ/ครับ)
34There are some technical problemsMee-hàid-kàd-kâwngมีเหตุขัดข้อง
35Change the train at…….stationBpliàn-ród-teê-sà-taă-neeเปลี่ยนรถที่สถานี
36You can change to Sukhumvit line at this station (interchange station)Taân-saă-maâd-bpliàn-sên-taang-bpai-saăi-sù-kŭm-víd-dâi-teê-sà-taă-nee-neéท่านสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปสายสุขุมวิทได้ที่สถานีนี้
37You can change to Silom line at this station  (interchange station)Taân-saă-maâd-bpliàn-sên-taang-bpai-saăi-seě-lom-dâi-teê-sà-taă-nee-neéท่านสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปสายสีสมได้ที่สถานีนี้
38What time does the last train operate? (BTS)Ród-fai-faá-tiâw-sùd-taái-geè-tûm(ká/kráb)?รถไฟฟ้าเที่ยวสุดท้ายกี่ทุ่ม(คะ/ครับ)
39What time does the first train operate? (BTS)Ród-fai-faá-tiâw-raêk-geè-mong(ká/kráb)?รถไฟฟ้าเที่ยวแรกกี่โมง(คะ/ครับ)
40What time does the last train operate? (MRT)Ród-fai-dtâi-din-tiâw-sùd-taâi-geè-tûm(ká/kráb)?รถไฟใต้ดินเที่ยวสุดท้ายกี่ทุ่ม(คะ/ครับ)
41What time does the first train operate? (MRT)Ród-fai-dtâi-din-tiâw-raêk-geè-mong(ká/kráb)?รถไฟใต้ดินเที่ยวแรกกี่โมง(คะ/ครับ)
42Go to Bang SeuhBpai-baang-seûhไปบางซื่อ
43Go to Hua Lam PongBpai-hŭa-lam-pongไปหัวลำโพง
44Baggage checkDtruàd-grà-bpăoตรวจกระเป๋า
45Ticket machineKruêrng-jam-naài-dtuăเครื่องจำหน่ายตั๋ว
46Select the stationLuêrk-sà-taă-neeเลือกสถานี
47Insert the bank notes (formal)Sài-tá-naa-bùtใส่ธนาบัตร
48Insert the bank notes (informal)Sài-baéngใส่แบงค์
49Insert the coinsYàwd-riănหยอดเหรียญ
50Receive the changeRáb-ngoern-tàwnรับเงินทอน
51Please mind the gap between train and platformBpròd-chái-kwaam-rá-múd-rá-wang-kà-nà-gaâo-àwk-jaàk-kà-buan-ródโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากขบวนรถ
52Next station the door will be open on the left of the trainSà-taă-nee-dtòr-bpai-bprà-dtoo-jà-bpoèrd-taang-saáiสถานีต่อไป ประตูจะเปิดทางซ้าย
53Next station the door will be open on the right of the trainSà-taă-nee-dtòr-bpai-bprà-dtoo-jà-bpoěrd-taang-kwaăสถานีต่อไป ประตูจะเปิดทางขวา
54Would you like to sit? (offer a seat to someone)Nâng-mái(ká/kráb)?นั่งมั้ย (คะ/ครับ)
55No, that’s ok. I’m getting off soonMâi-bpen-rai(kâ/kráb), diăw-gôr-lohng-laéwไม่เป็นไร(ค่ะ/ครับ)  เดี๋ยวก็ลงแล้ว
56No, thank you.Mâi-bpen-rai, kàwb-kun(kâ/kráb)ไม่เป็นไร  ขอบคุณค่ะ(ค่ะ/ครับ)

 

bts mrt learn thai speakthai thailanguage