Learn Thai Free – Airplane : kruêrng-bin เครื่องบิน

thai language plane conversation fly thai travel When you travel with the airlines you do not have to worry about communication problems. Most of the airline staffs and airport staff can speak good English. The table of useful phrases about Airplane below will be useful when you want to speak with your Thai friends who cannot speak English. You can be sure that your Thai friends will show up at the airport when you make the next visit!

Air plane Kruêrng-bin เครื่องบิน
1 Air ticket Dtuă-kruêrng-bin ตั๋วเครื่องบิน
2 A round trip air-ticket Dtuă-kruêrng-bin-bpai-glàb ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
3 Passport Năng-seŭh-doern-taang หนังสือเดินทาง
4 Visa Wee-sâa วีซ่า
5 Booking a plane-ticket Jawng-dtuă-kruêrng-bin จองตั๋วเครื่องบิน
6 Airlines/ airways Saăi-gaan-bin สายการบิน
7 arrival Kaă-kaô ขาเข้า
8 departure Kaă-àwk ขาออก
9 Flight time-table Dtaa-raang-gaan-bin ตารางการบิน
10 Flight number Tiâw-bin เที่ยวบิน
11 Arrival flight Tiâw-bin-kăa-kâo เที่ยวบินขาเข้า
12 Departure flight Tiâw-bin-kaă-àwk เที่ยวบินขาออก
13 Arrival card But-kaa-kao บัตรขาเข้า
14 Departure card But-kaa-awk บัตรขาออก
15 Immigration check point Daàn-dtruàd-kon-kaô-muerng ด่านตรวจคนเข้าเมือง
16 Immigration Dtruàd-kon-kaô-muerng ตรวจคนเข้าเมือง
17 Passport Control Dtruàd-năng-seŭh-doern-taang ตรวจหนังสือเดินทาง
18 Custom Soon-la-gaa-gawn ศุลกากร
19 Direct flight Bin-dtrong บินตรง
20 Stop by waéh แวะ
21 Connecting flight Dtòr-kruêrng ต่อเครื่อง
22 Change a flight Bpliàn-kruêrng เปลี่ยนเครื่อง
23 baggage Grà-bpaŏ-doern-taang กระเป๋าเดินทาง
24 Meeting point Jùd-nád-póhb จุดนัดพบ
25 Passenger Poô-dooi-saăn ผู้โดยสาร
26 Passenger seat Teê-nâng-poô-dooi-saăn ที่นั่งผู้โดยสาร
27 First Class Chán-first-class ชั้นเฟิร์สคลาส
28 Business Class Chán-business-class ชั้นบิสซิเนสคลาส
29 Economy Class Chán-bprà-yàd ชั้นประหยัด
30 toilet Hâwng-nám ห้องน้ำ
31 Toilet is occupied Hâwng-nám-mâi-waâng ห้องน้ำไม่ว่าง
32 Toilet is vacant Hâwng-nám-waâng ห้องน้ำว่าง
33 flight attendant Pá-nák-ngaan-dtâwn-ráb พนักงานต้อนรับ
34 Cabin crew Loôk-ruerh ลูกเรือ
35 Pilot Nák-bin นักบิน
36 Captain Gàb-dtan กัปตัน
37 Cabinet Châwng-gèb-săm-paa-rá ช่องเก็บสัมภาระ
38 Plane taking off Kruêrng-bin-kêun เครื่องบินขึ้น
39 Plane landing Kruêrng-bin-lohng เครื่องบินลง
40 Plane stop/park Kruêrng-bin-jàwd เครื่องบินจอด
41 There’s a problem with a plane Kruêrng-bin-mee-bpan-haă เครื่องบินมีปัญหา
42 Aisle seat Teê-nâng-dtìd-taang-doern ที่นั่งติดทางเดิน
43 Window seat Teê-nâng-dtìd-naâ-dtaàng ที่นั่งติดหน้าต่าง
44 Serving food Bor-rí-gaan-aa-haăn บริการอาหาร
45 Air-sick Mao-kruêrng-bin เมาเครื่องบิน
46 Please fasten your seat belt Gà-rú-naa-kaâd-kĕm-kàd กรุณาคาดเข็มขัด
47 The weather is changing (bad) Sà-paâb-aa-gaàd-bprae-bpruan สภาพอากาศแปรปรวน
48 Turbulence Lŭm-aa-gaad หลุมอากาศ
49 The vision is good (weather) Tád-sà-ná-wí-săi-dee ทัศนวิสัยดี
50 The vision is not good (weather) Tád-sà-ná-wí-săi-mâi-dee ทัศนวิสัยไม่ดี
51 Emergency exit Taang-àwk-chùk-chuĕrn ทางออกฉุกเฉิน
52 Please turn off the cell phone and electronics device Gà-rú-naa-bpìd-kruêrng-meuh-seùh-saăn กรุณาปิดเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
53 How long does it for the flight? Chái-weh-laa-bin-geè-chuâ-mong? ใช้เวลาบินกี่ชั่วโมง
54 What time does the plane arrive? Kruêrng-maa-teŭng……geè-mong? เครื่องมาถึง…….กี่โมง
55 What time does the plane leave? Kruêrng-àwk-jaàk….geè-mong? เครื่องออกจาก…..กี่โมง
56 Confirm the flight Yeun-yan-tiâw-bin ยืนยันเที่ยวบิน
57 What flight? Tiâw-bin-àrai? เที่ยวบินอะไร
58 Which airline you fly with? Bin-saăi-gaan-bin-àrai? บินสายการบินอะไร
59 I fly with ……. Airlines/airways Bin-saăi-gaan-bin…… บินสายการบิน….
60 How much is it for the plane ticket? Dtuă-kruêrng-bin-raa-kaa-taô-rài? ตั๋วเครื่องบินราคาเท่าไหร่
61 Airport Sà-naăm-bin สนามบิน
62 Which airport do you arrive? Lohng-teê-sà-naăm-bin-năi? ลงที่สนามบินไหน
63 Which airport? Sà-naăm-bin-năi? สนามบินไหน
64 Suvarnabhumi Airport Sà-naăm-bin-sù-wan-ná-poom สนามบินสุวรรณภูมิ
65 Flight delay Kruêrng-àwk-chaá เครื่องออกช้า
66 Flight land on time Kruêrng-lohng-dtrong-weh-laa เครื่องลงตรงเวลา
67 Bon voyage Kor-hâi-doern-taang-dooi-sà-wàd-dì-paâb ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ