Learn Thai Free – Airplane : kruêrng-bin เครื่องบิน

thai language plane conversation fly thai travelWhen you travel with the airlines you do not have to worry about communication problems. Most of the airline staffs and airport staff can speak good English. The table of useful phrases about Airplane below will be useful when you want to speak with your Thai friends who cannot speak English. You can be sure that your Thai friends will show up at the airport when you make the next visit!

Air planeKruêrng-binเครื่องบิน
1Air ticketDtuă-kruêrng-binตั๋วเครื่องบิน
2A round trip air-ticketDtuă-kruêrng-bin-bpai-glàbตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
3PassportNăng-seŭh-doern-taangหนังสือเดินทาง
4VisaWee-sâaวีซ่า
5Booking a plane-ticketJawng-dtuă-kruêrng-binจองตั๋วเครื่องบิน
6Airlines/ airwaysSaăi-gaan-binสายการบิน
7arrivalKaă-kaôขาเข้า
8departureKaă-àwkขาออก
9Flight time-tableDtaa-raang-gaan-binตารางการบิน
10Flight numberTiâw-binเที่ยวบิน
11Arrival flightTiâw-bin-kăa-kâoเที่ยวบินขาเข้า
12Departure flightTiâw-bin-kaă-àwkเที่ยวบินขาออก
13Arrival cardBut-kaa-kaoบัตรขาเข้า
14Departure cardBut-kaa-awkบัตรขาออก
15Immigration check pointDaàn-dtruàd-kon-kaô-muerngด่านตรวจคนเข้าเมือง
16ImmigrationDtruàd-kon-kaô-muerngตรวจคนเข้าเมือง
17Passport ControlDtruàd-năng-seŭh-doern-taangตรวจหนังสือเดินทาง
18CustomSoon-la-gaa-gawnศุลกากร
19Direct flightBin-dtrongบินตรง
20Stop bywaéhแวะ
21Connecting flightDtòr-kruêrngต่อเครื่อง
22Change a flightBpliàn-kruêrngเปลี่ยนเครื่อง
23baggageGrà-bpaŏ-doern-taangกระเป๋าเดินทาง
24Meeting pointJùd-nád-póhbจุดนัดพบ
25PassengerPoô-dooi-saănผู้โดยสาร
26Passenger seatTeê-nâng-poô-dooi-saănที่นั่งผู้โดยสาร
27First ClassChán-first-classชั้นเฟิร์สคลาส
28Business ClassChán-business-classชั้นบิสซิเนสคลาส
29Economy ClassChán-bprà-yàdชั้นประหยัด
30toiletHâwng-námห้องน้ำ
31Toilet is occupiedHâwng-nám-mâi-waângห้องน้ำไม่ว่าง
32Toilet is vacantHâwng-nám-waângห้องน้ำว่าง
33flight attendantPá-nák-ngaan-dtâwn-rábพนักงานต้อนรับ
34Cabin crewLoôk-ruerhลูกเรือ
35PilotNák-binนักบิน
36CaptainGàb-dtanกัปตัน
37CabinetChâwng-gèb-săm-paa-ráช่องเก็บสัมภาระ
38Plane taking offKruêrng-bin-kêunเครื่องบินขึ้น
39Plane landingKruêrng-bin-lohngเครื่องบินลง
40Plane stop/parkKruêrng-bin-jàwdเครื่องบินจอด
41There’s a problem with a planeKruêrng-bin-mee-bpan-haăเครื่องบินมีปัญหา
42Aisle seatTeê-nâng-dtìd-taang-doernที่นั่งติดทางเดิน
43Window seatTeê-nâng-dtìd-naâ-dtaàngที่นั่งติดหน้าต่าง
44Serving foodBor-rí-gaan-aa-haănบริการอาหาร
45Air-sickMao-kruêrng-binเมาเครื่องบิน
46Please fasten your seat beltGà-rú-naa-kaâd-kĕm-kàdกรุณาคาดเข็มขัด
47The weather is changing (bad)Sà-paâb-aa-gaàd-bprae-bpruanสภาพอากาศแปรปรวน
48TurbulenceLŭm-aa-gaadหลุมอากาศ
49The vision is good (weather)Tád-sà-ná-wí-săi-deeทัศนวิสัยดี
50The vision is not good (weather)Tád-sà-ná-wí-săi-mâi-deeทัศนวิสัยไม่ดี
51Emergency exitTaang-àwk-chùk-chuĕrnทางออกฉุกเฉิน
52Please turn off the cell phone and electronics deviceGà-rú-naa-bpìd-kruêrng-meuh-seùh-saănกรุณาปิดเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
53How long does it for the flight?Chái-weh-laa-bin-geè-chuâ-mong?ใช้เวลาบินกี่ชั่วโมง
54What time does the plane arrive?Kruêrng-maa-teŭng……geè-mong?เครื่องมาถึง…….กี่โมง
55What time does the plane leave?Kruêrng-àwk-jaàk….geè-mong?เครื่องออกจาก…..กี่โมง
56Confirm the flightYeun-yan-tiâw-binยืนยันเที่ยวบิน
57What flight?Tiâw-bin-àrai?เที่ยวบินอะไร
58Which airline you fly with?Bin-saăi-gaan-bin-àrai?บินสายการบินอะไร
59I fly with ……. Airlines/airwaysBin-saăi-gaan-bin……บินสายการบิน….
60How much is it for the plane ticket?Dtuă-kruêrng-bin-raa-kaa-taô-rài?ตั๋วเครื่องบินราคาเท่าไหร่
61AirportSà-naăm-binสนามบิน
62Which airport do you arrive?Lohng-teê-sà-naăm-bin-năi?ลงที่สนามบินไหน
63Which airport?Sà-naăm-bin-năi?สนามบินไหน
64Suvarnabhumi AirportSà-naăm-bin-sù-wan-ná-poomสนามบินสุวรรณภูมิ
65Flight delayKruêrng-àwk-chaáเครื่องออกช้า
66Flight land on timeKruêrng-lohng-dtrong-weh-laaเครื่องลงตรงเวลา
67Bon voyageKor-hâi-doern-taang-dooi-sà-wàd-dì-paâbขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ