Skip to main content
Thai Vocabulary

Learn Thai Vocabulary | Sound Adjective

Learn Thai Sound Adjectives270752_32

Sawatdii ka, I hope everyone is very well na ka. Today you will learn some Thai sound adjectives and see some example sentences ka. Enjoy! ^^

Thai

PhoneticEnglish meaning

Example

เสียงกระซิบ

sǐang-grà-sípcooing/ whispering

เขาได้ยินเสียงกระซิบดังมาจากข้างหลัง

/káo dâi-yin sǐang grà-síp dang maa-jàak kâang-lǎng/

He heard a whispering sound behind him.

ดังกระหึ่ม

dang-grà-hʉ̀mdeafening

เสียงระเบิดดังกระหึ่มไปทั่วบริเวณนั้น

/sǐang rá-bə̀ət dang grà-hʉ̀m bpai-tûa bͻͻ-rí-ween nán/

The bomb is deafening all over that area.

แผ่ว

pԑ̀ԑofaint

เขาไม่ค่อยสบาย เสียงของเขาก็เลยแผ่ว

/káo mâi kͻ̀i sà-baai, sǐang kͻ̌ͻng-káo gͻ̂ͻ-ləəi pԑ̀ԑo/

He is not quite well, so he his speaking is faint.

เสียงขู่ฟ่อ

sǐang-kùu-fͻ̂ͻhissing

งูส่งเสียงขู่ฟ่อเมื่อมันเห็นเขาจะเข้าไปจับมัน

/nguu sòng-sǐang kùu-fͻ̂ͻ mʉ̂a man hěn káo jà kâo bpai jàp man/

A snake made hissing sound when it saw him coming toward to catch it.

ดัง

dangloud

บ้านข้างๆเปิดเพลงเสียงดังจนเขารำคาญ

/bâan kâang-kâang bpə̀ət pleeng sǐang dang jon káo ram-kaan/

The house next door turns on the music so loud that makes him annoying.

ไพเราะ

pai-rͻ́melodic

ดนตรีไทยไพเราะและมีเสน่ห์มาก

don-dtrii tai pai-rͻ́ lԑ́ mii sà-nèe mâak/

Thai traditional music is very melodic and attractive.

เซ็งแซ่

seng-sԑ̂ԑnoisy

ที่ตลาดมีเสียงเซ็งแซ่ ไม่เหมาะสำหรับอ่านหนังสือ

/tîi dtà-làat mii sǐang seng-sԑ̂ԑ mâi mͻ̀ sǎm-ràp àan nǎng-sʉ̌ʉ/

It is noisy at the market which is not suitable for reading.

เหมียว

mǐaopurring

แมวร้องเหมียวๆตอนมันเห็นเจ้านายของมัน

/mԑԑo rͻ́ͻng mǐao-mǐai dtͻͻn man hěn jâao-naai kͻ̌ͻng-man/

The cat makes purring sound when she sees her owner.

เงียบ

ngîapquiet

เขานั่งเงียบเพราะว่าเขากำลังใช้ความคิด

/káo nâng ngîap prͻ́-wâa káo gam-lang chái kwaam kít/

He sits quietly because he is thinking hard.

เสียงแหบ

sǐang-hԑ̀ԑpraspy

พวกเขาเสียงแหบเพราะว่าเมื่อคืนนี้พวกเขาตะโกนมากเกินไป

/pûak-káo sǐang hԑ̀ԑp prͻ́-wâa mʉ̂a-kʉʉn-níi pûak-káo dtà-goon mâak gəən-bpai/

They are raspy because they shouted too much last night.

เสียงแหลม

sǐang-lԑ̌ԑmscreeching

เธอร้องเสียงแหลมเพราะว่าเธอเห็นงูตัวใหญ่

/təə rͻ́ͻng sǐang lԑ̌ԑm prͻ́-wâa təə hěn nguu dtua yài/

She cried with screeching voice because she saw a big snake.

เสียงฟ้าร้อง

sǐang-fáa-rͻ́ͻngthundering

มีเสียงดังเหมือนเสียงฟ้าร้องมาจากบ้านข้างๆ

/mii sǐang dang mʉ̌an sǐang fáa rͻ́ͻng maa-jàak bâan kâang-kâang/

There is thundering sound comes from the house next door.

ไร้เสียง

rái-sǐangvoiceless

แอร์เครื่องนี้เป็นแอร์ไร้เสียง ผมชอบมากเพราะมันไม่ส่งเสียงดังรบกวนผมเวลานอน

/ԑԑ krʉ̂ang níi rái sǐang, pǒm chͻ̂ͻp mâak prͻ́ man mâi sòng sǐang dang róp-guan pǒm wee-laa nͻͻn/

This air conditioner is voiceless, I like it very much because it does not make loud noise when I sleep.

Hope this blog is helpful and see you next blog na ka:)

Fai
Thai Language Teacher