Skip to main content
Thai Phrases

How to say Hello or Hi in Thai language | Conversation

Thai Greetings : gaan-tak-taai การทักทาย

Thai people usually greet each other not only by saying the word ‘sa-wad-dee’ but they also like to ask some questions regarding each other’s lives. It is a tradition to ask about how they and their lives are to express their concern and care.

Basic questions that you will mostly be asked when you meet a Thai person, are ‘How are you?’ ‘Are you well?’ ‘Where did you go?’ ‘Where have you been?’ ‘How have you been?’ ‘What do you do for living at the moment?’ ‘Have you eaten yet?’ ‘What did you eat for lunch?’ ‘What are you doing here?’

For Thais we do not just say “Hello, how are you?” or “I am fine, thank you. And you?” and then say bye-bye. This is not really our conversation greeting style. So, do not be surprised if we make a long greeting when we meet our friends or someone we know.

Some of the questions might sound strange to you and you may think that is ‘none of your business questions’ but to tell you the truth they do not really mean to be annoying or intrusive when they ask you those questions.

Thai Greetings with Friends

Greetings with friends ták-taai-gàb-puêrn       ทักทายกับเพื่อน
1 Hello Sà-wàd-dee(kâ/kráb) สวัสดี (ค่ะ/ครับ)
2 How are you? Sàbaai-dee mái(ká/kráb)? สบายดีมั้ย (คะ/ครับ)
3 Are you well? Sàbaai-dee-reŭh-bplaào(ká/kráb)? สบายดีหรือเปล่า (คะ/ครับ)
4 I am fine Sàbaai-dee(kâ/kráb) สบายดี(ค่ะ/ครับ)
5 I am not well Mâi-koi-sà-baai(kâ/kráb) ไม่ค่อยสบาย(ค่ะ/ครับ)
6 Not very well Mâi-kôi-dee(kâ/kráb) ไม่ค่อยดี (ค่ะ/ครับ)
7 How are you doing?
How have you been?
Bpen-yang-ngai-bâang (ká/kráb)? เป็นยังไงบ้าง (คะ/ครับ)
8 Nothing much happening Gôr-ruêy-ruêy(kâ/kráb) ก็…เรื่อยๆ (ค่ะ/ครับ)
9 I am ok. Gôr-dee (kâ/kráb) ก็ดี (ค่ะ/ครับ)
10 Where have you been?
Where did you go?
Bpai năi maa(ká/kráb)? ไปไหนมา (คะ/ครับ)
11 I went to… / I’ve been to…. Bpai………….maa(kâ/kráb) ไป………มา(ค่ะ/ครับ)
12 What do you do for living at the moment? Dtawn-née-tam-àrai-yòo (ká/kráb)? ตอนนี้ทำอะไรอยู่ (คะ/ครับ)
13 At the moment, I am working at….. Dtawn-née-tam-ngaan-yòo-têe….. (kâ/kráb) ตอนนี้ทำงานอยู่ที่……. (ค่ะ/ครับ)
14 I am not working at the moment Dtawn-née-mâi-dâi-tam-ngaan(kâ/kráb) ตอนนี้ไม่ได้ทำงาน (ค่ะ/ครับ)
15 I have my own business at the moment Dtawn-née-tam-tú-rá-gìd-suàn-dtua-yòo(kâ/kráb) ตอนนี้ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ (ค่ะ/ครับ)
16 What are you doing here? Maa-tam-àrai-têe-nêe-reŭh ? มาทำอะไรที่นี่เหรอ
17 Ah, I am here to…………. Ŏrr, maa………… อ๋อ..มา………….

Thai Greetings with Family & Relatives

Greetings with family ták-taai-gàb-krâwb-krua  ทักทายกับครอบครัว
1 Hello Sà-wàd-dee(kâ/kráb) สวัสดี (ค่ะ/ครับ)
2 How are you? Sàbaai-dee mái(ká/kráb)? สบายดีมั้ย(คะ/ครับ)
3 Are you well? Sàbaai-dee-reŭh-bplaào(ká/kráb)? สบายดีหรือเปล่า(คะ/ครับ)
4 I am fine Sàbaai-dee(kâ/kráb) สบายดี(ค่ะ/ครับ)
5 I am not well Mâi-kôi-sà-baai(kâ/kráb) ไม่ค่อยสบาย(ค่ะ/ครับ)
6 Not very well Mâi-kôi-dee(kâ/kráb) ไม่ค่อยดี(ค่ะ/ครับ)
7 How are you doing?
How have you been?
Bpen-yang-ngai-bâang (ká/kráb)? เป็นยังไงบ้าง(คะ/ครับ)
8 Ah…you’re back?! Aâo…glàb-maa-laéw-reŭh (ká/kráb)?? อ้าว…กลับมาแล้วเหรอ
9 I’m back! Glàb-maa-laéw (kâ/kráb) กลับมาแล้ว
10 Was it busy today? Wan-neé-yûng-mái (ká/kráb)?? วันนี้ยุ่งมั้ย
11 What was your work today? Wan-neé-teê-tam-ngaan-bpen-yang-ngai-baâng (ká/kráb)?? วันนี้ที่ทำงานเป็นยังไงบ้าง
12 How was the school today? Wan-neé-teê-rong-rian-bpen-yang-ngai-baâng (ká/kráb)?? วันนี้ที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้าง
13 Do you have homework today? Wan-neé-mee-gaan-baân-reŭh-plaào? วันนี้มีการบ้านหรือเปล่า
14 Nothing much happening Gôr-ruêy-ruêy(kâ/kráb) ก็…เรื่อยๆ(ค่ะ/ครับ)
15 Very busy Yûng-maâk (kâ/kráb) ยุ่งมาก
16 Not very busy Mâi-kôi-yûng-tâo-rài ไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่
17 I am ok. Gôr-dee (kâ/kráb) ก็ดี(ค่ะ/ครับ)
18 You’re not going out today? Wan-neé-mâi-bpai-năi-reŭh? วันนี้ไม่ไปไหนเหรอ
19 No, I’m not going out Mâi-bpai (kâ/kráb) ไม่ไป
20 Where have you been?
Where did you go?
Bpai năi maa(ká/kráb)? ไปไหนมา(คะ/ครับ)
21 I went to…/I’ve been to…. Bpai………….maa(kâ/kráb) ไป………มา(ค่ะ/ครับ)
22 Have you eaten yet? Gin-kaâo-reúh-yang (ká/kráb)? กินข้าวหรือยัง
23 Have you eaten yet? Gin-kaâo-maa-laéw-reúh-yang (ká/kráb)? กินข้าวมาแล้วหรือยัง
24 Have you eaten anything yet? Gin-àrai-maa-laéw-reúh-yang (ká/kráb)? กินอะไรมาแล้วหรือยัง
25 Yes, I have eaten already. Gin-laéw กินแล้ว
26 Yes, I have eaten already. Gin-maa-laéw กินมาแล้ว
27 What food do you have today? Wan-neé-mee-àrai-gin-baâng (ká/kráb)? วันนี้มีอะไรกินบ้าง
28 No, not yet eaten. Yang / Yang-mâi-dâi-gin(kâ/kráb) ยัง / ยังไม่ได้กิน
29 Are you tired? Nuài-mái เหนื่อยมั้ย
30 Why did you come home late? Tam-mai-glàb-baân-chaá ทำไมกลับบ้านช้า
31 Traffic jam. Ród-dtìd รถติด
32 Why did you come home early? Tam-mai-glàb-baân-rew ทำไมกลับบ้านเร็ว
33 No traffic jam. Ród-mâi-dtìd-loey รถไม่ติดเลย
34 Why didn’t you have dinner? Hĭw-mái (ká/kráb)? หิวมั้ย
35 Not hungry. Mâi-hĭw(kâ/kráb) ไม่หิว
36 Oh..I’m so hungry! Hĭw-jang-loey (kâ/kráb) หิวจังเลย

 Thai Greeting at work/office

Greetings at work ták-taai-gàb-nai-teê-tam-ngaan  ทักทายในที่ทำงาน
1 Hello Sà-wàd-dee(kâ/kráb) สวัสดี (ค่ะ/ครับ)
2 How are you? Sàbaai-dee mái(ká/kráb)? สบายดีมั้ย (คะ/ครับ)
3 Are you well? Sàbaai-dee-reŭh-bplaào(ká/kráb)? สบายดีหรือเปล่า (คะ/ครับ)
4 I am fine Sàbaai-dee(kâ/kráb) สบายดี(ค่ะ/ครับ)
5 I am not well Mâi-koi-sà-baai(kâ/kráb) ไม่ค่อยสบาย(ค่ะ/ครับ)
6 Not very well Mâi-kôi-dee(kâ/kráb) ไม่ค่อยดี (ค่ะ/ครับ)
7 How are you doing?
How have you been?
Bpen-yang-ngai-bâang (ká/kráb)? เป็นยังไงบ้าง (คะ/ครับ)
8 Nothing much happening Gôr-ruêy-ruêy(kâ/kráb) ก็…เรื่อยๆ (ค่ะ/ครับ)
9 I am ok. Gôr-dee (kâ/kráb) ก็ดี (ค่ะ/ครับ)
10 Where have you been?
Where did you go?
Bpai năi maa(ká/kráb)? ไปไหนมา (คะ/ครับ)
11 I have been to….. / I went to….. Bpai………….maa(kâ/kráb) ไป………มา(ค่ะ/ครับ)
12 What did you do last night? Muêh-keun-tam-àrai-maa(ká/kráb)? เมื่อคืนทำอะไรมา (คะ/ครับ)
13 Where did you go yesterday? Muêh-waan-bpai-năi-maa(ká/kráb)? เมื่อวานไปไหนมา
14 Did you go out yesterday? Muêh-waan-bpai-năi-maa-reŭh-plaào(ká/kráb)? เมื่อวานไปไหนมาหรือเปล่า
15 What did you do in the weekend? Wan-săo-aa-tíd-bpai-tam-àrai-maa(ká/kráb)? วันเสาร์อาทิตย์ไปทำอะไรมา
16 Where did you go in the weekend? Wan-săo-aa-tíd-bpai-năi-maa(ká/kráb)? วันเสาร์อาทิตย์ไปไหนมา
17 Did you go to the movie? Bpai-doo-năng-maa-reŭh-plaào(ká/kráb)? ไปดูหนังมารึเปล่า (คะ/ครับ)
18 You went shopping, didn’t you? Bpai-seúh-kăwng-maa-mâi-châi-reŭh(ká/kráb)? ไปซื้อของมาไม่ใช่หรือ (คะ/ครับ)
19 Did you enjoy your dinner? Bpai-din-ner-maa-sà-nùk-mái(ká/kráb)? ไปดินเนอร์มาสนุกไหม (คะ/ครับ)
20 Did you see that Thai series? Dâi-doo-lá-kawn-ruêng-nán-mâi(ká/kráb)? ได้ดูละครเรื่องนั้นไหม (คะ/ครับ)
21 Did you watch…….last night? Muêh-keun-doo……………..reŭh-plaào (ká/kráb)? เมื่อคืนดู………………หรือเปล่า
22 You came so early Maa-dtàe-chaáo-loey มาแต่เช้าเลย
23 Why did you come so early today? Tam-mai-wan-neé-maa-chaáo-jang (ká/kráb)? ทำไมวันนี้มาเช้าจัง
24 Are you alright? Is everything ok? Bpen-àrai-bpai-reŭh-plaào (ká/kráb) เป็นอะไรหรือเปล่า
25 you wear a nice dress today Wan-neé-sài-chúd-sŭay-ná (ká/kráb) วันนี้ใส่ชุดสวยจัง
26 You especially dress up so beautiful today Wan-neé-dtaèng-dtua-sŭay-bpen-pí-sèd-ná (ká/kráb) วันนี้แต่งตัวสวยเป็นพิเศษนะ
27 You dress up so handsome today Wan-neé-dtaèng-dtua-lòr-jang วันนี้แต่งตัวหล่อจัง
28 You especially dress up so handsome today Wan-neé-dtaèng-dtua-lòr-bpen-pí-sèd-ná (ká/kráb) วันนี้แต่งตัวหล่อเป็นพิเศษนะ
29 Just because I am going to a party/event/ceremony today Por-dee-wan-neé-bpai-ngaan (kâ/kráb) พอดีวันนี้ไปงาน

Thai Language Hut Team

Free Trial Thai lesson