Skip to main content
Thai Phrases

How to say Hello or Hi in Thai language | Conversation

Thai Greetings : gaan-tak-taai การทักทาย

Thai people usually greet each other not only by saying the word ‘sa-wad-dee’ but they also like to ask some questions regarding each other’s lives. It is a tradition to ask about how they and their lives are to express their concern and care.

Basic questions that you will mostly be asked when you meet a Thai person, are ‘How are you?’ ‘Are you well?’ ‘Where did you go?’ ‘Where have you been?’ ‘How have you been?’ ‘What do you do for living at the moment?’ ‘Have you eaten yet?’ ‘What did you eat for lunch?’ ‘What are you doing here?’

For Thais we do not just say “Hello, how are you?” or “I am fine, thank you. And you?” and then say bye-bye. This is not really our conversation greeting style. So, do not be surprised if we make a long greeting when we meet our friends or someone we know.

Some of the questions might sound strange to you and you may think that is ‘none of your business questions’ but to tell you the truth they do not really mean to be annoying or intrusive when they ask you those questions.

Thai Greetings with Friends

Greetings with friendsták-taai-gàb-puêrn      ทักทายกับเพื่อน
1HelloSà-wàd-dee(kâ/kráb)สวัสดี (ค่ะ/ครับ)
2How are you?Sàbaai-dee mái(ká/kráb)?สบายดีมั้ย (คะ/ครับ)
3Are you well?Sàbaai-dee-reŭh-bplaào(ká/kráb)?สบายดีหรือเปล่า (คะ/ครับ)
4I am fineSàbaai-dee(kâ/kráb)สบายดี(ค่ะ/ครับ)
5I am not wellMâi-koi-sà-baai(kâ/kráb)ไม่ค่อยสบาย(ค่ะ/ครับ)
6Not very wellMâi-kôi-dee(kâ/kráb)ไม่ค่อยดี (ค่ะ/ครับ)
7How are you doing?
How have you been?
Bpen-yang-ngai-bâang (ká/kráb)?เป็นยังไงบ้าง (คะ/ครับ)
8Nothing much happeningGôr-ruêy-ruêy(kâ/kráb)ก็…เรื่อยๆ (ค่ะ/ครับ)
9I am ok.Gôr-dee (kâ/kráb)ก็ดี (ค่ะ/ครับ)
10Where have you been?
Where did you go?
Bpai năi maa(ká/kráb)?ไปไหนมา (คะ/ครับ)
11I went to… / I’ve been to….Bpai………….maa(kâ/kráb)ไป………มา(ค่ะ/ครับ)
12What do you do for living at the moment?Dtawn-née-tam-àrai-yòo (ká/kráb)?ตอนนี้ทำอะไรอยู่ (คะ/ครับ)
13At the moment, I am working at…..Dtawn-née-tam-ngaan-yòo-têe….. (kâ/kráb)ตอนนี้ทำงานอยู่ที่……. (ค่ะ/ครับ)
14I am not working at the momentDtawn-née-mâi-dâi-tam-ngaan(kâ/kráb)ตอนนี้ไม่ได้ทำงาน (ค่ะ/ครับ)
15I have my own business at the momentDtawn-née-tam-tú-rá-gìd-suàn-dtua-yòo(kâ/kráb)ตอนนี้ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ (ค่ะ/ครับ)
16What are you doing here?Maa-tam-àrai-têe-nêe-reŭh ?มาทำอะไรที่นี่เหรอ
17Ah, I am here to………….Ŏrr, maa…………อ๋อ..มา………….

Thai Greetings with Family & Relatives

Greetings with familyták-taai-gàb-krâwb-krua ทักทายกับครอบครัว
1HelloSà-wàd-dee(kâ/kráb)สวัสดี (ค่ะ/ครับ)
2How are you?Sàbaai-dee mái(ká/kráb)?สบายดีมั้ย(คะ/ครับ)
3Are you well?Sàbaai-dee-reŭh-bplaào(ká/kráb)?สบายดีหรือเปล่า(คะ/ครับ)
4I am fineSàbaai-dee(kâ/kráb)สบายดี(ค่ะ/ครับ)
5I am not wellMâi-kôi-sà-baai(kâ/kráb)ไม่ค่อยสบาย(ค่ะ/ครับ)
6Not very wellMâi-kôi-dee(kâ/kráb)ไม่ค่อยดี(ค่ะ/ครับ)
7How are you doing?
How have you been?
Bpen-yang-ngai-bâang (ká/kráb)?เป็นยังไงบ้าง(คะ/ครับ)
8Ah…you’re back?!Aâo…glàb-maa-laéw-reŭh (ká/kráb)??อ้าว…กลับมาแล้วเหรอ
9I’m back!Glàb-maa-laéw (kâ/kráb)กลับมาแล้ว
10Was it busy today?Wan-neé-yûng-mái (ká/kráb)??วันนี้ยุ่งมั้ย
11What was your work today?Wan-neé-teê-tam-ngaan-bpen-yang-ngai-baâng (ká/kráb)??วันนี้ที่ทำงานเป็นยังไงบ้าง
12How was the school today?Wan-neé-teê-rong-rian-bpen-yang-ngai-baâng (ká/kráb)??วันนี้ที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้าง
13Do you have homework today?Wan-neé-mee-gaan-baân-reŭh-plaào?วันนี้มีการบ้านหรือเปล่า
14Nothing much happeningGôr-ruêy-ruêy(kâ/kráb)ก็…เรื่อยๆ(ค่ะ/ครับ)
15Very busyYûng-maâk (kâ/kráb)ยุ่งมาก
16Not very busyMâi-kôi-yûng-tâo-ràiไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่
17I am ok.Gôr-dee (kâ/kráb)ก็ดี(ค่ะ/ครับ)
18You’re not going out today?Wan-neé-mâi-bpai-năi-reŭh?วันนี้ไม่ไปไหนเหรอ
19No, I’m not going outMâi-bpai (kâ/kráb)ไม่ไป
20Where have you been?
Where did you go?
Bpai năi maa(ká/kráb)?ไปไหนมา(คะ/ครับ)
21I went to…/I’ve been to….Bpai………….maa(kâ/kráb)ไป………มา(ค่ะ/ครับ)
22Have you eaten yet?Gin-kaâo-reúh-yang (ká/kráb)?กินข้าวหรือยัง
23Have you eaten yet?Gin-kaâo-maa-laéw-reúh-yang (ká/kráb)?กินข้าวมาแล้วหรือยัง
24Have you eaten anything yet?Gin-àrai-maa-laéw-reúh-yang (ká/kráb)?กินอะไรมาแล้วหรือยัง
25Yes, I have eaten already.Gin-laéwกินแล้ว
26Yes, I have eaten already.Gin-maa-laéwกินมาแล้ว
27What food do you have today?Wan-neé-mee-àrai-gin-baâng (ká/kráb)?วันนี้มีอะไรกินบ้าง
28No, not yet eaten.Yang / Yang-mâi-dâi-gin(kâ/kráb)ยัง / ยังไม่ได้กิน
29Are you tired?Nuài-máiเหนื่อยมั้ย
30Why did you come home late?Tam-mai-glàb-baân-chaáทำไมกลับบ้านช้า
31Traffic jam.Ród-dtìdรถติด
32Why did you come home early?Tam-mai-glàb-baân-rewทำไมกลับบ้านเร็ว
33No traffic jam.Ród-mâi-dtìd-loeyรถไม่ติดเลย
34Why didn’t you have dinner?Hĭw-mái (ká/kráb)?หิวมั้ย
35Not hungry.Mâi-hĭw(kâ/kráb)ไม่หิว
36Oh..I’m so hungry!Hĭw-jang-loey (kâ/kráb)หิวจังเลย

 Thai Greeting at work/office

Greetings at workták-taai-gàb-nai-teê-tam-ngaan ทักทายในที่ทำงาน
1HelloSà-wàd-dee(kâ/kráb)สวัสดี (ค่ะ/ครับ)
2How are you?Sàbaai-dee mái(ká/kráb)?สบายดีมั้ย (คะ/ครับ)
3Are you well?Sàbaai-dee-reŭh-bplaào(ká/kráb)?สบายดีหรือเปล่า (คะ/ครับ)
4I am fineSàbaai-dee(kâ/kráb)สบายดี(ค่ะ/ครับ)
5I am not wellMâi-koi-sà-baai(kâ/kráb)ไม่ค่อยสบาย(ค่ะ/ครับ)
6Not very wellMâi-kôi-dee(kâ/kráb)ไม่ค่อยดี (ค่ะ/ครับ)
7How are you doing?
How have you been?
Bpen-yang-ngai-bâang (ká/kráb)?เป็นยังไงบ้าง (คะ/ครับ)
8Nothing much happeningGôr-ruêy-ruêy(kâ/kráb)ก็…เรื่อยๆ (ค่ะ/ครับ)
9I am ok.Gôr-dee (kâ/kráb)ก็ดี (ค่ะ/ครับ)
10Where have you been?
Where did you go?
Bpai năi maa(ká/kráb)?ไปไหนมา (คะ/ครับ)
11I have been to….. / I went to…..Bpai………….maa(kâ/kráb)ไป………มา(ค่ะ/ครับ)
12What did you do last night?Muêh-keun-tam-àrai-maa(ká/kráb)?เมื่อคืนทำอะไรมา (คะ/ครับ)
13Where did you go yesterday?Muêh-waan-bpai-năi-maa(ká/kráb)?เมื่อวานไปไหนมา
14Did you go out yesterday?Muêh-waan-bpai-năi-maa-reŭh-plaào(ká/kráb)?เมื่อวานไปไหนมาหรือเปล่า
15What did you do in the weekend?Wan-săo-aa-tíd-bpai-tam-àrai-maa(ká/kráb)?วันเสาร์อาทิตย์ไปทำอะไรมา
16Where did you go in the weekend?Wan-săo-aa-tíd-bpai-năi-maa(ká/kráb)?วันเสาร์อาทิตย์ไปไหนมา
17Did you go to the movie?Bpai-doo-năng-maa-reŭh-plaào(ká/kráb)?ไปดูหนังมารึเปล่า (คะ/ครับ)
18You went shopping, didn’t you?Bpai-seúh-kăwng-maa-mâi-châi-reŭh(ká/kráb)?ไปซื้อของมาไม่ใช่หรือ (คะ/ครับ)
19Did you enjoy your dinner?Bpai-din-ner-maa-sà-nùk-mái(ká/kráb)?ไปดินเนอร์มาสนุกไหม (คะ/ครับ)
20Did you see that Thai series?Dâi-doo-lá-kawn-ruêng-nán-mâi(ká/kráb)?ได้ดูละครเรื่องนั้นไหม (คะ/ครับ)
21Did you watch…….last night?Muêh-keun-doo……………..reŭh-plaào (ká/kráb)?เมื่อคืนดู………………หรือเปล่า
22You came so earlyMaa-dtàe-chaáo-loeyมาแต่เช้าเลย
23Why did you come so early today?Tam-mai-wan-neé-maa-chaáo-jang (ká/kráb)?ทำไมวันนี้มาเช้าจัง
24Are you alright? Is everything ok?Bpen-àrai-bpai-reŭh-plaào (ká/kráb)เป็นอะไรหรือเปล่า
25you wear a nice dress todayWan-neé-sài-chúd-sŭay-ná (ká/kráb)วันนี้ใส่ชุดสวยจัง
26You especially dress up so beautiful todayWan-neé-dtaèng-dtua-sŭay-bpen-pí-sèd-ná (ká/kráb)วันนี้แต่งตัวสวยเป็นพิเศษนะ
27You dress up so handsome todayWan-neé-dtaèng-dtua-lòr-jangวันนี้แต่งตัวหล่อจัง
28You especially dress up so handsome todayWan-neé-dtaèng-dtua-lòr-bpen-pí-sèd-ná (ká/kráb)วันนี้แต่งตัวหล่อเป็นพิเศษนะ
29Just because I am going to a party/event/ceremony todayPor-dee-wan-neé-bpai-ngaan (kâ/kráb)พอดีวันนี้ไปงาน

Thai Language Hut Team

Free Trial Thai lesson