Learn Thai Vocabulary From a Diary

By June 30, 2009Thai Vocabulary

May’s Diary

Once upon a time I had had the brilliant idea to make a change by moving out so my first step was to find something to do for a living there (somewhere in America). It was the start of my Thai cooking classes. If you do not cook, you may not know how fun it can be. For me, Thai dishes are something fastinating and I love them all. Before joining these classes, I only expected to learn all tactics and how to make my food outstanding. What I never saw it coming was the pride of Thai culture. I never regret not being a chef because all these days I do enjoy making and eating Thai meals.

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ก็เกิดความคิดบรรเจิดขึ้นมาประมาณว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเอง ก็ไม่มากไม่มายแค่ย้ายไปอยู่ประเทศอื่น ดังนั้นก้าวแรกก็คือต้องหาอะไรทำเพื่อเลี้ยงชีพที่โน่น (ที่ไหนสักแห่งในอเมริกา) และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเรียนทำอาหารไทย ถ้าคุณไม่ทำอาหารก็อาจไม่รู้ว่ามันสนุกยังไง สำหรับดิฉัน อาหารไทยเป็นอะไรที่น่าหลงไหลและดิฉันก็ชอบหมดทุกอย่างเลย ก่อนเริ่มเรียนดิฉันก็แค่หวังว่าจะได้รู้เทคนิค เคล็ดลับ และวิธีปรุงอาหารให้มีรสชาติโดดเด่น สิ่งที่ไม่เคยคาดว่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้น นั่นคือความภูมิใจในวัฒนธรรมไทย ดิฉันไม่เคยเสียใจที่ไม่ได้เป็นแม่ครัวอาชีพเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาดิฉันเพลิดเพลินกับการทำอาหารแล้วก็สนุกกับการกินอาหารฝีมือตัวเอง

Gaan-la-kráng-nèung-naan-maa-láew    gôr-gèrd-kwaam-kíd-ban-jèrd-khêuhn-maa-pra-maan-wâa-yàag-jà-plìen-plaeng-chee-wít-tua-ehng    gôr-mâi-mâag-mâi-maay-khâe-yáay-bpai-yòo-pra-thêt-èuhn    dang-nán-gâw-râeg-gôr-keuh-tông-hăa-a-rai-tham-phêuh-líeng-chêep-thêe-nôn(thêe-năi-ság-hàeng-nai-a-may-rí-gaa)    láeh-nân-keuh-jùt-rêum-tôn-khŏng-gaan-rien-tham-aa-hăan-thai    thâa-khun-mâi-tham-aa-hăan-gôr-àaj-mâi-rúh-wâa-man-sa-nòok-yang-ngai  săm-ràb-dì-chăn    aa-hăan-thai-bpen-a-rai-thêe-nâa-lŏng-lăai-láeh-dì-chăn-gôr-chôhb-mòd-thúg-yàang-loey    gòhn-rêum-rien-dì-chăn-khâeh-wăng-wâa-jà-dâi-rúh-ték-nìk-klét-láb-láeh-wí-thee-prung-aa-hăan-hâi-mee-rót-châat-dòhd-dèn     sing-thêe-mâi-khâat-wâa-jà-gèrd-khêun-gôr-gèrd-khêun     nân-keuh-kwaam-phuhm-jai-nai-wát-tha-ná-tham-thai    dì-chăn-mâi-koey-sĭa-jai-loey-thêe-mâi-dâi-bpen-mâeh-kruah-aa-chêep-pró-wâa-ta-lòhd-way-laa-thêe-phàan-maa-dì-chăn-plêrd-plern-gàb-gaan-tham-aa-hăanláew-gôr-sa-nòok-gàb-gaan-gin-aa-hăanphĕe-meuh-tua-ehng    

Let’s see what vocabularies we have here:

the brilliant idea = ความคิดบรรเจิด/kwaam-kíd-ban-jèrd

somewhere = ที่ไหนสักแห่ง/thêe-năi-ság-hàeng

the start = จุดเริ่มต้น/jùt-rêum-tôn

Thai dishes = อาหารไทย/aa-hăan-thai

Fastinating = น่าหลงไหล/nâa-lŏng-lăai

Outstanding = โดดเด่น/dòhd-dèn

the pride = ความภูมิใจ/kwaam-phuhm-jai

Thai culture = วัฒนธรรมไทย/wát-tha-ná-tham-thai

Regret = เสียใจ/sĭa-jai

Enjoy = เพลิดเพลิน/plêrd-plern, สนุก/sa-nòok 

I think at least you may collect new Thai words here and make them count your own way!!!

 

Khru May Thai Teacher

If you want to learn Thai you are very welcome to stop by our website: www.thailanguagehut.com or follow us in Twitter and Join us in Facebook.

 

Learn Thai ka now!

Free Trial Thai lesson