Skip to main content
Thai Vocabulary

Learn Thai Vocabulary From a Diary

Thai Diary ExerciseThai Vocabulary from a Diary | Learn Thai Exercise

This Thai Diary Exercise comes from my initial experience leaving home and finding a passion for Thai cooking. This is a short trip down memory lane for an exercise learning Thai and Thai Script.

Once upon a time, I had had the brilliant idea to make a change by moving out of my parent’s house so my first step was to find something to do for a living. At the time I was living in America. That was the start of my Thai cooking classes.

If you do not cook, you may not know how fun it can be. For me, Thai dishes are something fascinating and I love them all. Before joining these classes, I only expected to learn all tactics and how to make my food outstanding. What I never saw was it becoming was the illustration of my pride in Thai culture. I never regretted not being a chef as I still do enjoy making and eating Thai meals. If I was cooking as a profession I feel I may not still have this passion.

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ก็เกิดความคิดบรรเจิดขึ้นมาประมาณว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเอง ก็ไม่มากไม่มายแค่ย้ายไปอยู่ประเทศอื่น ดังนั้นก้าวแรกก็คือต้องหาอะไรทำเพื่อเลี้ยงชีพที่โน่น (ที่ไหนสักแห่งในอเมริกา) และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเรียนทำอาหารไทย ถ้าคุณไม่ทำอาหารก็อาจไม่รู้ว่ามันสนุกยังไง สำหรับดิฉัน อาหารไทยเป็นอะไรที่น่าหลงไหลและดิฉันก็ชอบหมดทุกอย่างเลย ก่อนเริ่มเรียนดิฉันก็แค่หวังว่าจะได้รู้เทคนิค เคล็ดลับ และวิธีปรุงอาหารให้มีรสชาติโดดเด่น สิ่งที่ไม่เคยคาดว่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้น นั่นคือความภูมิใจในวัฒนธรรมไทย ดิฉันไม่เคยเสียใจที่ไม่ได้เป็นแม่ครัวอาชีพเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาดิฉันเพลิดเพลินกับการทำอาหารแล้วก็สนุกกับการกินอาหารฝีมือตัวเอง

Gaan-la-kráng-nèung-naan-maa-láew    gôr-gèrd-kwaam-kíd-ban-jèrd-khêuhn-maa-pra-maan-wâa-yàag-jà-plìen-plaeng-chee-wít-tua-ehng    gôr-mâi-mâag-mâi-maay-khâe-yáay-bpai-yòo-pra-thêt-èuhn    dang-nán-gâw-râeg-gôr-keuh-tông-hăa-a-rai-tham-phêuh-líeng-chêep-thêe-nôn(thêe-năi-ság-hàeng-nai-a-may-rí-gaa)    láeh-nân-keuh-jùt-rêum-tôn-khŏng-gaan-rien-tham-aa-hăan-thai    thâa-khun-mâi-tham-aa-hăan-gôr-àaj-mâi-rúh-wâa-man-sa-nòok-yang-ngai  săm-ràb-dì-chăn    aa-hăan-thai-bpen-a-rai-thêe-nâa-lŏng-lăai-láeh-dì-chăn-gôr-chôhb-mòd-thúg-yàang-loey    gòhn-rêum-rien-dì-chăn-khâeh-wăng-wâa-jà-dâi-rúh-ték-nìk-klét-láb-láeh-wí-thee-prung-aa-hăan-hâi-mee-rót-châat-dòhd-dèn     sing-thêe-mâi-khâat-wâa-jà-gèrd-khêun-gôr-gèrd-khêun     nân-keuh-kwaam-phuhm-jai-nai-wát-tha-ná-tham-thai    dì-chăn-mâi-koey-sĭa-jai-loey-thêe-mâi-dâi-bpen-mâeh-kruah-aa-chêep-pró-wâa-ta-lòhd-way-laa-thêe-phàan-maa-dì-chăn-plêrd-plern-gàb-gaan-tham-aa-hăanláew-gôr-sa-nòok-gàb-gaan-gin-aa-hăanphĕe-meuh-tua-ehng    

Thai Vocabulary

the brilliant idea = ความคิดบรรเจิด/kwaam-kíd-ban-jèrd

somewhere = ที่ไหนสักแห่ง/thêe-năi-ság-hàeng

the start = จุดเริ่มต้น/jùt-rêum-tôn

Thai dishes = อาหารไทย/aa-hăan-thai

Fascinating = น่าหลงไหล/nâa-lŏng-lăai

Outstanding = โดดเด่น/dòhd-dèn

the pride = ความภูมิใจ/kwaam-phuhm-jai

Thai culture = วัฒนธรรมไทย/wát-tha-ná-tham-thai

Regret = เสียใจ/sĭa-jai

Enjoy = เพลิดเพลิน/plêrd-plern, สนุก/sa-nòok 

I think at least you may collect new Thai words here in the Diary Exercise and make them count your own way!!!

Khru May
Thai Teacher