Thai Grammar

Learn Thai | Conjunction | That | ว่า wâa

By June 2, 2011March 17th, 2019No Comments

Conjunction | That | ว่า wâaThai Grammar

Hi everyone,

In this blog, we will talk about the some Thai Grammar, the Conjunction word ว่า /wâa/ in the Thai language.

ว่า /wâa/ usually follows verbs of speech though, and mind. It can be translated as ‘that’, ‘as’, ‘if’, or ‘whether’. But sometimes you cannot translate ว่า /wâa/ at all.

The pattern of ว่า /wâa/ is;

verb + ว่า /wâa/ + context

These followings are some words that you can use with ว่า /wâa/

พูด /pûut/ to say

eg. เขาพูดว่าอยากเรียนภาษาไทย /káo pûut wâa yàak rian paa-sǎa thai/
= He said that he wanted to learn Thai.

คิด /kít/ to think

eg. ฉัน (ผม) คิดว่าฝนกำลังจะตก  /chán (pǒm) kít wâa fǒn gam-lang  jà dtòk/
= I think that it is going to rain.

รู้ /rúu/ to know

eg. ไม่รู้ว่าเขาจะมาไหม /mâi rúu wâa káo jà maa mái/
= I don’t know if he will come.

อ่าน /àan/ to read

eg. นี่อ่านว่า “โรงเรียน” /nîi àan wâa roong-rian/
= This is read as “roong-rian”

เรียก /rîak/ to call

eg. นี่ภาษาไทยเรียกว่าอะไร /nîi paa-sǎa thai rîak wâa à-rai?/
= What is this called in Thai?

แปล /bplɛɛ/ to translate

eg. อันนี้แปลว่าอะไร /an-níi bplɛɛ wâa à-rai?/
= What does this one mean?

สัญญา /sǎn-yaa/ to promise

eg. เขาสัญญาว่าจะซื้อของขวัญให้ฉัน /káo sǎn-yaa wâa jà súu kɔ̌ɔng-kwǎn hâi chán/
= He promised that he would buy a gift for me.

หวัง /wǎng/ to hope

eg. หวังว่าจะพบคุณอีก /wǎng wâa jà póp kun ìik/
= Hope to see you again.

ถาม /tǎam/ to ask

eg. เขาถามว่าโรงพยาบาลอยู่ที่ไหน /káo tǎam wâa roong-pá-yaa-baan yùu tîi nǎi/
= He asks where the hospital is.

ตอบ /dtɔ̀ɔp/ to answer

eg. ฉันตอบว่าไม่รู้ /chán dtɔ̀ɔp wâa mâi rúu/
= I answered that I don’t know.

Hope you enjoy learning a little Thai Grammar with us.

I hope this blog will help you use this Thai Conjunction correctly.

Jang
Thai Language Teacher