Skip to main content
Tag

thai language teacher

ครูสอนภาษาไทย | Thai Language Teacher

ครูสอนภาษาไทย | Teacher of Thai Language โรงเรียนไทยแลงเกวจฮัทต้องการรับสมัครครูสอนภาษาไทยที่มีความเป็นมีอาชีพ คล่องแคล่ว มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษดี และมีบุคลิกภาพดี หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ แต่ทางโรงเรียนสามารถฝึกอบรบให้แก่ผู้ที่ผ่านการพิจารณา คุณสมบัติ • สัญชาติไทย • เพศหญิง • อายุ 22-35 ปี • ปริญญาตรี และ/หรือมีใบประกอบวิชาชีพครู หรือปริญญาสาขาการศึกษา (ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ฯลฯ) • มีประสบการณ์ทางด้านการสอนอย่างน้อย…
Read More