Skip to main content
Tag

South of Thailand

Learn Thai | Reading Exercise “Places I Wish to See”

Reading Exercise "Places I Wish to See" di-chăn-dtông-yom-ráb-wâa-máeh-di-chăn-jà-bpen-khon-thai-yòo-mueng-thai-dtàeh-mâi-koey-bpai-thîew-thaang-dtâi-khŏng-thai-tháng-thêe-koey-dâi-yin-rûeng-raw-jàag-bpàag-khon-ùhn-mâag-maay    nág-rien-khŏng-di-chăn-sùan-yài-gôh-phûhd-thueng-gò-lăay-lăay-gò-thaang-dtâi-wâa-ngód-ngaam-geuhn-ban-yaay    di-chăn-loey-yàag-jà-bàeng-bpan-khôh-moon-láe-wăng-wâa-sàg-wan-phûag-khun-jà-dâi-mee-oh-gàat-bpai-săm-rùaj-ban-daa-gò-gàeng-thêe-sŭay-ngaam-nâa-phít-sa-wŏng-lào-nán phang-ngaa-dtâng-yòo-thaang-dâan-dtà-wan-dtòg-khŏng-khâab-sa-mùt-maa-lay-thaang-dtâi-khŏng-bprà-thêt-thai    ruam-tháng-gò-gàeng- mâag-maay-thêe-raay-lóm-àw-phang-ngaa-thàeb-tha-lay-an-daa-man    thêe-mee-chûe-sĭeng-sùd-sùd-gôh-hĕn-jà-bpen-gò-jem-bohn-rŭe-chûe-thai-khue-gò-dtà-bpoo    bpen-thâeng-hĭn-yûehn-khûen-maa-jàag-thóng-tha-lay    jueng-rîeg-dtaam-năng-thêe-maa-sâang-bon-gò-nai-bpee-phoh-sŏh-sŏng-phan-hâa-róy-sìp-jèt-rûeng-dòe-maen-wít-dòe-gon-dên-gan (bpen-tohn-nùeng-khŏng-năng-rûeng-jem-bohn) (àw-phang-ngaa) ùt-tha-yaan-hàeng-châat-sâang-khûen-mûea-bpee-phoh-sŏh-sŏng-phan-hâa-róy-yêe-sìp-sèe-phûea-bpòg-bpông-mòo-gò-nóy-yài-thêe-ngód-ngaam-dtaam-tham-ma-châat-ruam-tháng-a-nú-rág-phan-sàt-bpàa    chee-wít-dtâi-thóng-tha-lay-láe-phúen-din-thêe-ù-dom-sŏm-boon Mòo-gò-si-mi-lan-bpen-jùd-măay-bplaay-thaang-làg-làg-nai-bprà-thêt-thai-thêe-nág-dam-nám-mág-jà-wáe-wien-maa-thîew    láe-mòo-gò-née-yang-bpen-sùan-nùeng-khŏng-jang-wàt-phang-ngaa    mòo-gò-si-mi-lan-mee-yòo-dûay-gan-khâo-gò (si-mi-lan-nai-phaa-săa-maa-lay-bplae-wâa-kâo) gò-bohn-gò-baa-ngoo-gò- si-mi-lan-gò-bpaa-yoo-gò-mieng (sŏng-gò-dtòh-gan) gò-bpaa-yăn-gò-bpaa-yang-láe-gò-hŏo-yong    mòo-gò-lào-née-mee-chûe-rûeng-naew-bpa-gaa-rang-bpa-gaa-rang-láe-kwaam-làag-lăay-khŏng-chee-wít-sàt-dtâi-tha-lay    nág-thông-thîew-dtàang-chûen-chôb-gàb-gaan-dâi-chom-bplaa-baa-raa-kew-dâa-bplaa-trei-waa-lêe-yág…
Read More