Skip to main content
Tag

การใช้ do does

Learn English| การใช้ do, does ใน Present Simple Tense

สวัสดีค่ะ บล็อกนี้เราจะพูดถึง Present Simple Tense ต่อจากบล็อกที่แล้วนะคะ โดยจะขอทบทวนการใช้ tense นี้ก่อนค่ะ หลักการใช้ Present Simple Tense มีหลักง่ายๆ ดังต่อไปนี้ 1.ใช้พูดถึงเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำๆ เป็นประจำ 2.ใช้กับการกระทำที่ทำจนเป็นนิสัย หรือ ใช้เพื่อแสดงความถี่ของการกระทำต่างๆ 3. ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่เป็นข้อเท็จจริง เป็นความจริงตลอดไป รูปประโยคใน tense นี้ก็คือ Subject + Verb ช่องที่ 1…
Read More