Skip to main content
Speak Thai

Learn Thai | Shopping – Buying Clothes

Conversation for Thai shopping

Shopping – Buying Clothes

How much does it cost?     an-níi raa-kaa thâo-rài(อันนี้ ราคา เท่าไหร่)

That costs too much.     an-nán phɛɛng bpai(อันนั้น แพง ไป)

Can you lower the price?     lót raa-kaa dâi mài(ลด ราคา ได้ ไหม)

Do you have any other color?     kun mii sĭi ùun ìik mái(คุณ มี สี อื่น อีก ไหม)

Do you have this in black?     kun mii sĭi-dam mái(คุณ มี สีดำ ไหม)

Is that a real one?     bpen kɔ̌ɔng jing mái(เป็น ของ จริง ไหม)

What is it made from?     tam maa jàak à-rai(ทำ มา จาก อะไร)

Can I pick it up later?     chán maa ráp wan-lăng dâi mái(ฉัน มา รับ วันหลัง ได้ ไหม)

Do you have a smaller size?     kun mii kà-nàat lék kwàa níi mái(คุณ มี ขนาด เล็ก กว่า นี้ ไหม)

Do you have a bigger size?     kun mii kà-nàat yài kwàa níi mái(คุณ มี ขนาด ใหญ่ กว่า นี้ ไหม)

Can I try it on?     lɔɔng dâi mái(ลอง ได้ ไหม)

I get 2 of this.     ao an-níi sɔ̌ɔng an(เอา อันนี้ สอง อัน)

Do you accept credit cards?     ráp kree-dìt gàat mái(รับ เครดิต การ์ด ไหม)

 Shopping for Clothes in the Thai language

By Prae
Thai Language Teacher